RESOLUTION AND PRESS RELEASE FROM
The Anarchist Federation of Norway
Anarkistføderasjonen i Norge AFIN
Anarkistenes Organisasjon
http://www.anarchy.no/afin.html

Konsistent anarkistisk politikk på dagsaktuell, mellomlang og lang sikt

www.anarchy.noThe Peoples' Journal

THE ORGAN OF THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY – PGU –  ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO.
LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI BREDT DEFINERT - LIBERTARIAN POLITICAL ECONOMY BROADLY DEFINED.
OGSÅ AVISEN TIL DEN LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATISKE DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 OG VIDERE.
DET PROGRESSIVE POLITISKE SENTRUM - THE PROGRESSIVE MIDDLE IN POLITICS.

THE INTERNATIONAL SOCIAL DEMOCRATIC ALLIANCE =
* LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY *
= Anarchism and anarchy, always including green! Not to be mixed up with marxist socialdemocracy!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

International Journal of Organization Research - IJOR/folkebladet/IJ@

Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here!

REAL DEMOCRACY IS ANARCHY & ANARCHISM! ANARCHY & ANARCHISM ARE REAL DEMOCRACY = LIBERAL SOCIAL-DEMOCRACY!
REAL DEMOCRACY IS ALWAYS INCLUDING GREEN!
ANARCHY.NO IS ALL ABOUT DEMOCRACY - INCLUDING THE DEMOCRACY PROJECT!

Democracy, the libertarian, anarchy & anarchism and degrees of this, is a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchy & anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureaucracy (authorities) broadly defined in private and public sector. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy, NB! i.e. always including Green, and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics. Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree - within anarchy & anarchism = real democracy, i.e. 100% - the authoritarian degree, see - click on the Economic-Political Map above. The Democracy Project is a research project about all topics of democracy and adjacent themes, also praxeology - human action research - including the Green Global Spring GGS. For more information about The Democracy Project, click on IIFOR & the Democ. Project above.

REAL DEMOCRACY IS ANARCHISM AND ANARCHY - ANARCHISM AND ANARCHY ARE REAL DEMOCRACY

FULL DEMOCRACY = 100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % ANARCHY DEGREE  = THE ANARCHIST IDEAL = THE DEMOCRATIC IDEAL

REAL (I.E. INCLUDING GREEN) DEMOCRACY = ANARCHY = ANARCHISM = LIBERTARIAN = LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY

LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY MUST NOT BE MIXED UP WITH MARXIST SOCIALDEMOCRACY

NORWAY, THE SWISS CONFEDERATION AND ICELAND ARE REAL DEMOCRATIC = ANARCHIES - WITH 50 % - 55 % DEMOCRACY DEGREE

THE DEGREE OF DEMOCRACY = THE LIBERTARIAN DEGREE = THE ANARCHY DEGREE WITHIN ANARCHISM

50 % DEGREE OF DEMOCRACY OR MORE BOTH ECONOMICAL & POLITICAL/ADMINISTRATIVE = SIGNIFICANT OR MORE REAL DEMOCRACY = ANARCHISM

THE DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % - THE AUTHORITARIAN DEGREE = THE LIBERTARIAN OR ANARCHIST DEGREE

100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % LIBERTARIAN DEGREE = 100 % ANARCHY DEGREE

100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 0 % AUTHORITARIAN DEGREE = 100 % LIBERTARIAN DEGREE  = THE LIBERTARIAN IDEAL

50 % DEGREE OF DEMOCRACY OR MORE BUT ECONOMICAL OR POLITICAL/ADMINISTRATIVE AUTHORITARIAN = SEMI-DEMOCRACY & SEMI-LIBERTARIAN TOP DOWN SYSTEMS

< 33 % - 50 % > DEGREE OF DEMOCRACY (= LIBERTARIAN DEGREE) = < 67 % - 50 % > AUTHORITARIAN DEGREE = SEMI-DEMOCRACY & AUTHORITARIAN

USA, SEVERAL EU-COUNTRIES, UK, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND AND ISRAEL ARE SEMI-DEMOCRACIES & AUTHORITARIAN
I.E. NOT REAL DEMOCRACIES, THEY HAVE AUTHORITARIAN, TOP - DOWN SYSTEMS, BUT NOT ULTRA-AUTHORITARIAN AND TOTALITARIAN!

THE DEGREE OF DEMOCRACY = LIBERTARIAN DEGREE = < 0 % - 33 % > = THE AUTHORITARIAN DEGREE = < 67 % - 100 %> =
ULTRA-AUTHORITARIAN AND TOTALITARIAN TOP - DOWN ECONOMIC-POLITICAL SYSTEMS, I.E. VERY FREQUENT WORLD WIDE!

0 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % AUTHORITARIAN DEGREE = 0 % LIBERTARIAN DEGREE = EXTREME ULTRA-FASCISM

THE PEOPLE = THE BOTTOM OF THE SOCIETAL PYRAMID VS THE BUREAUCRACY = THE TOP OF THE PYRAMID

THE DEGREE OF DEMOCRACY = THE PEOPLE'S INFLUENCE ON THE SOCIETAL DECISIONS MAINLY TAKEN BY THE TOP - IN %

REAL DEMOCRACY = A BOTTOM - UP MANAGERIAL SYSTEM = ANARCHIST AND LIBERTARIAN

NOT REAL DEMOCRACY = A TOP - DOWN MANAGERIAL SYSTEM = IN GENERAL OR PARTLY AUTHORITARIAN

REAL DEMOCRACY = ANARCHISM & ANARCHY ON THE ECONOMIC-POLITICAL MAP AND IN REALITY:

"

*) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.

Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map - Only the systems in the Anarchist Quadrant are real democratic.

NB! We usually have used " , ", the European standard instead of American/UK standard, i.e. " . " as decimal separator. The term "ca" is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately.


Konsistent anarkistisk politikk på dagsaktuell, mellomlang og lang sikt

Norge er et anarki av lav grad, ca. 54% anarkistisk - "anarchist light". Samtidig som vi holder det 100% anarkistiske ideal høyt hevet, se det økonomisk-politiske kartet nedenfor, så må vi også ta standpunkt til dagsaktuelle saker og saker på mellomlang sikt. AFIN har en konsistent anarkistisk politikk på dagsaktuell, mellomlang og lang sikt. Ca. 55% av det norske folk er sosial-individualister, i hovedsak tilhengere av det nåværende norske systemet, som er et anarki av lav grad. Men det er nå på høy tid at vi beveger oss mot anarki av høyere grad. Anarkistene har en klar bevissthet om framtids-samfunnet, samtidig som vi har en dagsaktuell libertær politikk. Denne bevisstheten bør imidlertid gjennomsyre alle, ikke minst de viktigste beslutningstakerne i det norske økonomisk-politiske systemet, i større grad enn i dag. Tenk og handle i samsvar med prinsippet om innflytelse nedenfra, fra folket/grasrota og opp, i stadig større grad, ikke det motsatte, fra toppen og ned! Anarkisme kalles også liberalt sosial-demokrati, som ikke må forveksles med marxistisk sosialdemokrati. Dette har sine røtter tilbake til Mikael Bakunin i den 1. Internasjonale. Bakunin var verdens første sosial-demokrat med sin Sosial-demokratiske allianse. Dette innebærer også at samfunnet må bli grønt.


Dagsaktuell anarkistisk politikk

Norges Anarkistråd tar hovedsakelig vare på den dagsaktuelle anarkistiske politikken i Norge og politikken på kortere sikt. Norges Anarkistråd, se http://www.anarchy.no/naco.html , står altså for dagsaktuell politikk, nedenfra og opp, det står for sosial-individualistisk anarkisme (se kartet), ikke sosialdemokrati, som er  marxistisk. Sosial-individualistisk anarkistisk politikk er en politikk for den progressive midten i norsk politikk (se kartet). Den ligger til høyre for det avanserte marxistiske sosialdemokrati og til venstre for den avanserte sosial-liberalismen på det økonomisk-politiske kartet. Denne anarkistiske politikken kan du lese mere om på bl.a. http://www.anarchy.no/dugnad.html og http://www.anarchy.no/enronism.html og via "links" (se nederst på denne filen). Denne politikken er relatert til den norske virkeligheten som den er i dag og på kortere sikt. Det er spesielt i nyttårstalene/årsrapportene fra anarkistene ved Norges Anarkistråd, den dagsaktuelle politikken er nedfelt, se"links" nedenfor. Se også 10 fakta om anarki, anarkisme og anarkister (klikk på) http://www.anarchy.no/anfakta.html . Se spesielt anarkistenes definisjon av Stat kontra anarki i dette dokumentet. Dette er viktig for å forstå hva anarkistene mener med å redusere Staten, og som langsiktig mål å knuse Staten 100%. Anarkistene er ikke i mot offentlig sektor og sentraladministrasjonen, men den skal være horisontalt (anarkistisk) - ikke vertikalt (statlig) - organisert. Horisontal vs vertikal organisasjon er nærmere definert og drøftet i følgende dokument (klikk på) http://www.anarchy.no/horizon1.html .

Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!


  Anarkistisk politikk på mellomlang sikt

Målet på mellomlang sikt er klart og det er ikke noen motsetninger mellom den dagsaktuelle politikken og politikken på mellomlang sikt. AFIN har et klart mål og strategi for veien framover på mellomlang sikt:

VEIEN FRAMOVER -

HVORDAN NORGE KAN OPPNÅ EN HØY GRAD AV GRØNT ANARKI

http://www.anarchy.no/veien1.html

Norge er som nevnt for tiden et anarki av lavere grad, estimert til ca. 54% anarkigrad. Estimatet er noe usikkert, men tallet er temmelig sikkert over 50%, så Norge er allerede signifikant, betydelig, anarkistisk. Mange er imidlertid ikke fornøyd med dette nivået, men vil ha et enda mer anarkistisk system her til lands. Spørsmålet melder seg da hvordan en skal reorganisere samfunnet så Norge kan få en mye høyere grad av anarki, f.eks rund 70-80% anarkigrad, og altså en autoritærgrad på bare 20-30%?

En måte å oppnå dette er gjennom innføring av:

1. Et føderalistisk system for norsk offentlig sektor, med direkte demokrati, à la det offentlige systemet i den Sveitsiske Konføderasjon, se (click on): http://www.anarchy.no/swiss1.html

2. Mer samvirke-organisering, kooperasjon, i privat og offentlig finansiert sektor. Dette er en sosialistisk organisasjonsform som forener egennytten med fellesnytten på en god måte, og det er også en form for direkte økonomisk demokrati, se (click on): http://www.anarchy.no/samvirk1.html

3. Mer horisontal organisasjon i næringslivet i privat og offentlig sektor generelt, slik dette blant annet er diskutert og eksemplifisert i en bok av Frank Ostroff, se (click on): http://www.anarchy.no/horizon1.html

4. Ved å strekke seg etter og tilnærme seg prinsipper for det anarkistiske idealsamfunn generelt som en ledestjerne for det økonomiske og politisk/administrative liv bredt definert. Se nedenfor. Disse prinsippene er også gjengitt og drøftet blant annet i Anarkistisk Universitetslags grunnkurs i anarkisme, se (click on) : http://www.anarchy.no/course1.html .

5. Fortsatt holde seg ute av EU. Gode argumenter for dette standpunktet finner man i EU-debatten, se (click on) : http://www.anarchy.no/eu.html

Ved å gjennomføre programmet nevnt i punkt 1.- 5. kan man altså oppnå en anarkigrad i Norge på en 70-80%, en mye høyere grad av anarki enn i dag, og tilsvarende lavere autoritærgrad - ned i mot 20-30%.

Selv om en satser på dette programmet vil det rimeligvis ta lang tid og innebære en kraftig revolusjonering både i offentlig og privat sektor - og det blir ikke lett. Men det blir verdt innsatsen - vi bør komme igang jo før jo heller.

Alle gode krefter i landet og hele folket (sett som klasse - i motsetning til øvrigheten) - arbeiderklassen i vid forstand, bør trå til for å gjennomføre programmet for en høy grad av anarki - nevnt i punkt 1.- 5. Framtiden ligger i et stort sprang oppover på det økonomisk-politiske kartet - ikke pendelbevegelser til venstre og høyre, se kartet nedenfor. Det grønne skiftet krever omfattende strukturendringer i frihetlig retning. Samfunnet må bli øko-anarkistisk.


"

*) Stjernene på kartene markerer posisjonen til det norske økonomiske-politiske systemet etter den revolusjonære endringen i 1994/95. Les mer om dette på http://www.anarchy.no/a_nor.html og http://www.anarchy.no/ija1994-96.html


Anarkistisk politikk på lang sikt

Den langsiktige anarkistiske politkken kommer i forlengelse av politikken på mellomlang sikt. Dette er en politikk som ligger nær det anarkistiske idealet på toppen av det økonomisk-politiske kartet. En skisse av dette er formulert av AFIN på http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html  og i http://www.anarchy.no/ija231.html , vi siterer:

An example of an anarchist ideal society is suggested in IJ@ 2 (31):

"The Anarchist Federation of Norway - Anarkistføderasjonen i Norge, ... pointed to the distance between the present [Norwegian] society at ca. 53% [ca. 54% at the moment] degree of anarchy, and the 100% anarchist ideal, i.e. defined by 100% socialism and autonomy, minimal economical and political/administrative rank differences, efficiency and fairness, and the (other) anarchist principles, i.e. the IFA-principles, the Oslo convention and anarchist human rights, etc. They used the anarchist economical - political map to strategic positioning.

A vision of a society with, say,

a) a private sector with self employed on individual and co-operative basis in ideal horizontally organized networks economical and political/administrative, non-bureaucratic large worker and consumer co-operatives and anarcho-syndicalist managed factories, in production and distribution - individual and co-operative housing, and

b) a public sector based on ideal horizontally organized federalism, autonomy and direct democracy, on local and confederal plan - economically and political/administrative,..."

Anarchism may be revolutionary or reformist. Social revolution means changes of economic and political-administrative, i.e. socio-economic, structures (including performance) in the society. Reform and reformism mean changes within given socio-economic structures. Thus, the term "structural reform", i.e. socio-economic, is a contradiction and should be avoided. Reforms cannot change a systems coordinates. The coordinates of the economic-political map are reflecting the socio-economic structure. Thus, a change of economic-political system, i.e. a significant change of the system's coordinates, is a revolutionary change. Social revolutions may be anarchist, marxist, fascist or liberal. The change from marxism to anarchism in Norway 1994 is an example of (a small) anarchist revolution.

Anarchy, anarchist and anarchism mean in short management/coordination without ruler-s, tyranny and slavery , i.e. not without rules or law. See Anarchism and human rights for more information.

Det anarkistiske idealet  - anarkistenes langsiktige økonomisk-politiske mål - anarkistprinsippene

Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov. Et slikt samfunn er den anarkistiske ideal-negasjonen til autoritet/regjering og all dens makt, hierarkier og juridiske lover (Stat).

Litt om lover i et anarki av høy grad - nær det anarkistiske ideal

Horisontal organisasjon, en nedenfra og opp tilnærming i motsetning til en ovenfra og ned tilnærming, økonomisk og politisk /administrativt, betyr organisasjon uten hersker(e), dvs. ikke topptung pyramide, men ikke uten styring og øvrighet. Det er 1. organisasjon med signifikant små inntekts- og rangs- forskjeller, 2. myndige arbeidere med betydelig innflytelse og frihet innenfor et rammeverk, og 3. reell demokratisk kontroll på den ene eller den andre måten. Det er ikke et system hvor øvrigheten tar ordrer fra arbeiderne, utenom tilfellet med 100% flat organisasjon. En horisontal organisasjon har en grad av flathet, en anarkigrad, mellom 50 % og 100 %, det anarkistiske ideal. Med arbeidere menes frontlinjen, førstelinjetjenesten, i en organisasjon.

Topptung samfunnspyramide i inntekt (kapitalisme) og/eller rang (statisme), dvs. Stat i anarkistisk forstand, vil være forbudt i et anarki av høy grad (90% til 100% anarkigrad, nær det anarkistiske ideal) og betraktes som en kriminell organisert sammenslutning – dvs. mafia, og rammes av mafiaparagrafen. Eiendom er tyveri, og vil også være forbudt, men besittelse - både individuell og kollektiv - i betydningen eid på en rettmessig, ikke-kriminell, ikke-statist og ikke-kapitalistisk måte, og dermed konsistent med relativt små rangs- og inntektsforskjeller pluss effektivitet og optimal orden, vil være tillatt. Det vil være relativt romslig hva som er tillatt besittelse, dvs. individuell og/eller kollektiv formue og inntekt, i motsetning til eiendom, som altså er tyveri. Formue og inntekt som er eiendom, og dermed tyveri, dvs. eie av betalingsmidler som ikke er godkjent besittelse, vil - dersom en ikke frivillig gir avkall på det stjålne beløpet og f.eks. donerer det til veldedighet - bli ekspropriert, dvs. beslaglagt og uten erstatning og vil også medføre fengsel på linje med annet tyveri. Oklarki (pøbelvelde bredt definert, se Oslo-konvensjonen) vil også være forbudt og straffes på lignende måte som i dag. Innenfor disse rammene vil alle selskapsformer i næringslivet være tillatt, også kooperativer, bedrifter eid av fagforeninger (anarkosyndikalisme), organisasjoner, offentlige foretak, stiftelser, aksjeselskaper og personlig næringsdrivende både med og uten ansatte, og nettverk av personlige næringsdrivende, men selskapene vil altså være horisontalt organisert, dvs. sosialistiske (ikke-kapitalisme) og autonome (ikke-statisme), av høy grad. Skal dette bli gjennomført må anarkistene eventuelt i koalisjon med andre positive til vedtaket, ha flertall i rettmessig lovgivende forsamling, ( i f.eks. Stortinget, om det fortsatt eksisterer når Norge nærmer seg 90% til 100% anarkigrad, eller et tilsvarende organ, eventuelt ved folkeavstemning).

Norge er i dag et anarki av lav grad, estimert til ca. 54 % anarkigrad, «anarchist light». Det er 100 % -  ca. 54 % = ca. 46 % autoritærgrad, dvs. ganske sterke autoritære tendenser å slite med, bl.a. en del oklarki og mer generelt statisme- og kapitalisme-tendenser. I autoritærgraden inngår også en del eiendom, som er tyveri, og topptunge samfunnspyramider, Statsmafia, og dette er ikke kriminelt etter dagens vedtatte lover. Men hovedtendensen er at innflytelsen alt i alt går litt mer nedenfra og opp, enn det motsatte – ovenfra og ned, altså alt i alt en signifikant grad av horisontal organisasjon i offentlig og privat sektor, som nevnt ca. 54% anarkigrad. Anarkigraden kan med fordel økes. Mer anarki er bare bra. En gang i en forhåpentligvis ikke alt for fjern framtid vil man kanskje nå anarki av høy grad, nær det anarkistiske ideal, om flertallet av folket ønsker det.

Knus Staten i betydningen vertikal organisasjon 100% og over til 100% horisontal organisasjon!

Vårt mål er å knuse staten 100%. Det kan imidlertid ta sin tid.

I 1994/95 etter folkeavstemningen mot EU og gjennomslag i brede kretser av folket for "annerledeslandet" - anarki av lav grad -, var det en revolusjonerende endring i Norge, i og med at systemet "tippet over" fra

a) å være et system hvor innflytelsen gikk litt mer fra toppen og ned, enn det motsatte, nedenifra, fra folket/grasrota, og opp, - til et system hvor innflytelsen

b) går litt mer fra folket -  definert som klasse i motsetning til øvrigheten i privat og offentlig sektor - og opp, enn det motsatte, fra toppen og ned - som det er fremdeles.

Dette skjedde som følge av en megatrend i retning oppover og til høyre på det økonomisk-politiske kartet til signifikant sosialisme pluss autonomi. Anarkistene var spydspissen i denne megatrenden, i en løs allianse med folket, og er det fortsatt. Å gå fra a) til b) er et kvalitativt skift for et samfunn, fra Stat til Anarki.

Toppen av Staten, tilnærmet definert som betydelig lønns- og/eller rangs-hierarki i vid forstand og bredt definert, ble dermed knust, og systemet ble signifikant horisontalt organisert, økonomisk - og politisk/administrativt. I samsvar med dette ble anarkigraden etter folkeavstemingen mot EU i 1994/95 registrert som signifikant, over 50% anarki, mer enn 50% sosialisme og autonomi.  Dette betyr at samfunnet har signifikant og vesentlig et ikke-stats-system, men det er fremdeles statlige, autoritære, men usignifikante, tendenser, helt til anarkigraden er 100%.

Etter folkeavstemningen i 1994 ble makten til marxistene, representert ved Arbeiderpartiet, desimert, og Norge ble et sosial-individualistisk anarki med ca. 53% anarkigrad. Matriarken Gro Harlem Brundtland & Co sluttet å herske og henga seg til ren administrasjon. Systemendringen var imidlertid bredere enn bare dette. Graden av sosialisme i systemet alt i alt ble estimert til ca. 55,0% og graden av autonomi til ca. 52,0%, dvs. at systemet var klart innenfor den anarkistiske kvadranten på det økonomisk-politiske kartet, i den sosial-individualistiske sektoren (se stjernen på kartet over). (Graden av sosialisme er bl.a. avhengig av inntektslikhet og levestandard, og graden av autonomi er bl.a. avhengig av rangslikhet og levelengde.)

Det tok imidlertid nesten 8 år før vi kunne registrere en økning på 1% i anarkigraden, til ca. 54% i 2002, med ca. 54,7%  sosialisme og ca. 53,5% autonomi, altså en liten høyredreining og litt oppover i forhold til stjernen på kartet over.

Etter 2005 har vi registrert en liten venstredreining til ca. 55% sosialisme og ca. 53,2% autonomi, men dette betyr uendret anarkigrad. Systemet har fremdeles ca. 54% anarkigrad, og er lokalisert like over stjernen på kartet, se bl.a Dagens Næringsliv nr 2/3 juni 2007 og Finansavisen onsdag 17. oktober 2007. En heller må ikke glemme at autoritærgraden (100% - anarki/libertær-graden) er ca. 46%. Systemet har siden holdt seg på ca. 54% anarkigrad, med små pendelbevegelser til venstre og høyre, men altså med bibehold av nivået på anarkigraden.

Det står igjen 46% økning i anarkigrad til Staten er knust 100% (100% - 54% = 46%). Se over om det anarkistiske ideal. Går anarkigraden opp med 1% hvert tiår, vil det ta 46 dekader, 460 år, før vi når 100% anarki i Norge, dvs. at Staten er 100% knust og samfunnet er 100% horisontalt organisert. Det går tregt med økningen av anarkigraden. Per 2022 er den fremdeles ca 54%. Men vi gir oss aldri - og nye generasjoner vil overta anarkist-bevegelsen, når vi dør, og fortsette å være spydspissen i den folkelige megatrenden for større grad av autonomi og sosialisme, dvs mer anarki, her til lands og internasjonalt.


Denne filen: http://www.anarchy.no/politikk.html

Links

www.anarchy.no