THE ANARCHIST INTERNATIONAL
www.anarchy.no

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ORGANIZATION RESEARCH
http://www.anarchy.no/iifor.html - IIFOR P.B. 4777 Sofienberg N- 0506 Oslo - Norway

Welcome to the website of
The anarchist principle of
social justice and social security

 

 


Think yourself - freedom within a framework - act responsible

Think security - act with security...


Background notes

AIIS - AI - IFA - IAF

Anarchist International Security Council

Economic-political map

Real democracy defined! Real democracy - definition

Anarchism and human rights

Anarchism and law

The International Anarchist Tribunal - IAT

About provocateurs and ochlarchists at External links

About provocateurs and ochlarchists at Freedom Online

About provocateurs and ochlarchists at the Anarchy Debate

IJA 4/01 (31) The International Conference on Terrorism 2001 and later

IJA 2/08 (38) Antimilitarism - an anarchist approach

Direct action defined! Direct action - definition

Direct action against EU directive 2006/24 and more

About defense policy and security at Idédugnad

About defense policy and security at Anarkidebatt

Theories about the universe and cosmic security - Stephen Hawking & co are probably wrong


THE ANARCHIST INTERNATIONAL SECURITY COUNCIL - AISC
FEDERAL BUREAUS WORLD WIDE
Web of AISC: http://www.anarchy.no/ai.html *****)


AISC-LOGO

Ulike aspekter ved sosial justis og sosial sikkerhet

I. Innledning. Sosial sikkerhet er i mange tilfeller knyttet til sosial justis, men kan ha sammenheng med både effektivitet (Pareto-optimalitet) og rettferdighet (ombyttekriteriet), som det i praksis er grader av oppfyllelse av, jevnfør at det kan være en sammenheng mellom disse to størrelsene. Rettferdighet er opplagt en del av sosial justis, men også effektivitet kan ha en sammenheng med sosial justis, og begge deler kan være knyttet til sosial sikkerhet. Det ser ut til å være en positiv korrelasjon mellom rettferdighet, som skaper økt motivasjon, og effektivitet.

Sosial justis er et av de grunnleggende (IFA) anarkistprinsippene. IFA-prinsippene i ulik kontekst er presentert på Economic-political map og Real democracy defined! Real democracy - definition. Sosial sikkerhet er ikke noe eget grunnprinsipp i anarkismen. Sosial sikkerhet er et virkemiddel og en forutsetning for at de anarkistiske grunnprinsippene og anarki og anarkisme generelt skal fungere.

IFA-prinsippene er først og fremst prinsipper for det anarkistiske ideal, men de er noe å strekke seg etter også for anarkier av lav grad. Som vi har i dag i Norge, Den Sveitsiske Konføderasjon og på Island, og som vi forhåpentligvis vil se mer og flere av.

Et reelt demokrati må være trygt og sikkert, ellers er det ikke reelt demokrati, dvs. anarki.

Vi skal her nedenfor se på ulike aspekter ved sosial sikkerhet mer i detalj.

Alle disse aspektene må under kontroll av folket inkludert anarkistene, folket sett som klasse i kontrast til øvrigheten økonomisk og/eller politisk/administrativt. Stikkordene er livskontroll, ta kontroll og selvkontroll (bl.a. feedbacksystemer f.eks. med oppbackingssystemer og dekningslag), som nevnt i innledningen til "Highway To Anarchy", de frihetliges kampsang av the FABS, det Føderalistiske Anarkistiske Beat Sambandet. Den ble laget i tilknytning til den revolusjonære endringen i Norge i 1994/95, da landet beveget seg inn i den anarkistiske kvadranten på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten.

Stikkordene livskontroll, ta kontroll og selvkontroll representerer bl.a. også en del av styringen i fremtiden.

Horisontal organisasjon, en nedenfra og opp tilnærming i motsetning til en ovenfra og ned tilnærming, økonomisk og politisk /administrativt, betyr organisasjon uten hersker(e), dvs. ikke topptung pyramide, men ikke uten styring og øvrighet. Det er 1. organisasjon med signifikant små inntekts- og rangs- forskjeller, 2. myndige arbeidere med betydelig innflytelse og frihet innenfor et rammeverk, og 3. reell demokratisk kontroll på den ene eller den andre måten. Det er ikke et system hvor øvrigheten tar ordrer fra arbeiderne, utenom tilfellet med 100% flat organisasjon. En horisontal organisasjon har en grad av flathet, en anarkigrad, mellom 50 % og 100 %, det anarkistiske ideal. Med arbeidere menes frontlinjen, førstelinjetjenesten, i en organisasjon.

II. Ulike aspekter ved sosial sikkerhet

1. Kosmisk sikkerhet

2. Global sikkerhet på generelt plan - internasjonale saker

a. 10 trusler mot menneskeheten, jevnfør det svenske TV-programmet "Menneskehetens siste dager" sendt på NRK 2, se Wikipedia

b. Andre globale sikkerhetsproblemer - internasjonale saker

c. Generelle sivile sikkerhetsproblemer (generelle organisatoriske sikkerhetsproblemer bl.a.. Med sivil menes "de som er i sivil", ikke uniformert)

d. Generelle ikke-sivile sikkerhetsproblemer (forsvar, politi, rettssystem, de uniformerte: forsvar, politi og dommere & advokater, fengselbetjenter, tollere, brannvern, vektere? o.l.)

3. Nasjonale sikkerhetsproblemer (2. a-d)

a. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). (Hva NSM driver med i Norge og tilsvarende i andre land)

4. Lokale sikkerhetsproblemer (2. a-d)

5. Privatlivets sfære (personvern bl.a.) vs offentlige saker og yrkesliv i privat og offentlig sektor

6. Miljøfaktorer vs markedsfaktorer, se også helsesikkerhet og jobbsikkerhet

a. Sikkerhet mot forurensning, f.eks. radioaktivitet og PCB

b. Energisikkerhet

c. Boligsikkerhet

d. Trafikksikkerhet

e. Sikkerhet relatert til andre miljøfaktorer vs markedsfaktorer

7. Stabilisering av økonomisk-politiske systemer, spesielt anarkier, inkludert sikkerhet relatert til de øvrige grunnleggende (IFA) anarkistprinsippene

8. Sikkerhet mot oklarki inkludert kaos (mobbing, pøbelvelde og pøbelherrevelde i vid forstand)

9. Mediasikkerhet, Internet, cybersikkerhet, osv.

10. Helsesikkerhet

a. Sikkerhet relatert til epidemier

b. Matsikkerhet

c. Vannsikkerhet

d. Andre helsesikkerhets-problemer

11. Jobbsikkerhet og arbeidsledighet og relaterte saker (se Det uopplyste pengevelde med links)

Different aspects of social justice and social security

I. Introduction. Social security is in many cases related to social justice, but may be related to both efficiency (Pareto optimality) and fairness (replace criterion), which there in practice  may be degrees of compliance with, cf. there can be a connection between these two factors. Fairness is certainly a part of social justice, but also efficiency may be associated with social justice, and both may be related to social security. There seems to be a positive correlation between fairness, which increases motivation, and efficiency.

Social justice is one of the basic anarchist (IFA/IAF) principles. The IFA/IAF-principles in different context are presented at Economic-political map and Real democracy defined! Real democracy - definition. Social security is not a basic anarchist principle. Social security is a tool and a requirement for the basic anarchist principles and anarchy and anarchism in general to work.

The IFA/IAF principles are first and foremost principles for the anarchist ideal, but they are something to strive for even for anarchies of low degree. As we have today in Norway, the Swiss Confederation and Iceland, and that we hopefully will see more and several of.

A real democracy must be safe and secure, or else it is not real democracy, i.e. anarchy.

We will below look at various aspects of social security in more detail.

All these aspects must be under control of the people, including the anarchists, the people seen as a class in contrast to the superiors economic and/or political/administrative. The keywords are life control, take control and self-control (a.o.t. feedback systems, say, with backing systems and coverage teams), as mentioned in the introduction to "Highway To Anarchy", the libertarian fight song of the FABS, the Federalist Anarchist Beat Society. It was made in connection with the revolutionary change in Norway in 1994/95 when the country moved into the anarchist quadrant on the economical-political map and in reality.

The keywords life control, take control and self-control represent a.o.t. also a part of the management in the future.

Horizontal organization, a bottom up approach as opposed to a top down approach, economically and political/administrative, means organization without ruler(s) - arch(s), i. e. not without management, but 1. organization with significant small income and rank differences, 2. empowered workers with significant influence and freedom within a framework, and 3. real democratic control one way or the other. It is not a system where the management takes orders from the workers, unless the case with 100% flat organization. A horizontal organization has a degree of flatness, an anarchy degree, between 50 % and 100 %, the anarchist ideal. Workers mean the frontline in an organization.

II. Different aspects of social security

1. Cosmic security

2. Global security in the general level - international affairs

a. 10 threats to humanity cf. the Swedish TV program "Last days of homo sapiens" aired on NRK 2, see Wikipedia

b. Other global security issues - international affairs

c. General civil security problems (overall organizational security issues among others. The civil means "those who are civil," not uniformed)

d. General non-civil security issues (defense, police, legal system, the uniformed: defense, police and judges & lawyers, prison guards, customs officials, fire protection, security guards? etc.)

3. National security issues (2 a-d)

a. The National Security Powers (NSM). (What NSM operates in Norway and those in other countries)

4. Local security problems (2 a-d)

5. Privacy sphere (personal protection, among other things) vs. public affairs and employment in the private and public sector

6. Environmental factors versus market factors, see also health security and job security

a. Security against pollution, e.g. radioactivity and PCB

b. Energy security

c. Housing security

d. Traffic safety

e. Security related to other environmental factors versus market factors

7. Stabilization of economic-political systems, especially anarchies, including security related to the other basic (IFA/IAF) anarchist principles.

8. Security against ochlarchy including chaos (mob rule broadly defined)

9. Mediasecurity, Internet, cybersecurity, a.s.o.

10. Health security

a. Security related to epidemics

b. Food security

c. Water security

d. Other health security problems

11. Jobsecurity and unemployment and related matters (see The unenlightened plutarchy with links)


Litt filosofi om sikkerhet og sannsynligheter for filosofiske begivenheter

Når man skal uttale seg om virkeligheten gjelder at ingenting er absolutt sikkert, med unntak av tautologier (f.eks. A = A), og "jeg tenker, altså er jeg" (i hvert fall i betydningen at noe eksisterer). Dette er en fundamental hypotese i moderne vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi. Absolutt sikre sammenhenger kan tenkes, men ikke bevises som så sikre, med vitenskapelige metoder. Det nærmeste man kan komme når det gjelder topp sikkerhet er praktisk talt sikre sammenhenger (som f.eks. økosirk-relasjoner i økonomisk vitenskap).

Mange tror at ting som har veldig liten sannsynlighet for å forekomme, før eller siden likevel sikkert vil inntreffe når man gjentar "spillet" uendelig mange ganger. Denne, i denne sammenheng misvisende betraktningsmåten, kan lede til påstander f.eks. om "at alt går til helvete uansett, før eller siden", som er helt feil. Denne betraktningsmåten holder ikke for filosofisk usikkerhet og filosofiske begivenheter, som sannsynligheten for at det eksisterer guder og djevler, paradis og helvete, at tiden vil stoppe eller opphøre å eksistere, at verden vil forsvinne - og lignende, karakterisert f.eks. ved at de har et antatt uendelig tidsperspektiv.

For slike sannsynligheter akkumulert, p, gjelder lim p(t), når t går mot uendelig = p < eller = p*, hvor p* er et gitt, ofte lite tall, mellom null og 1, dvs. mellom 0 og 100 prosent. Variabelen t betyr tiden, men kan også stå for antall "spill", og 'lim' betyr 'grensen for'. Denne teorien er ganske sikker. Selv i uendelighetens perspektiv vil slike filosofiske begivenheter altså bare ha en viss sannsynlighet, ofte liten, for å inntreffe. De vil ikke sikkert inntreffe selv om man lar "spillet" løpe i en uendelighet av tid.

De religiøse ideene om helvete, paradis, guder og djevler er myter som praktisk talt sikkert har null sannsynlighet for å eksistere som realiteter, p* = 0.

Når det gjelder helvete eller det motsatte på jorden kommer det mye an på oss selv, og vår vitenskap og teknologi i fremtiden. Via avansert fusjons-atomteknologi er det til og med mulig at menneskeheten kan overleve når solen en gang i fremtiden slukner, f.eks. i ytterkanten av solsystemet...

Some philosophy about security and probabilities for philosophical events

When speaking about reality it is nothing that is absolutely certain, with the exception of tautologies (e.g., A = A), and "I think, therefore I am " (at least in the sense that something exists). This is a fundamental hypothesis of modern science theory and the philosophy of science. Absolutely secure relations are thinkable, but cannot be proved so certain, with scientific methods. The closest you can get regarding top security is practically certain relations (such as for example ecocirc relations in economic science) .

Many believe that events that have very small probability to occur, sooner or later, however, certain will occur when you repeat the "game" infinitely many times. This, in this context misleading consideration, can lead to such claims as for example "that all goes to hell anyway, sooner or later", which is completely wrong.
This consideration is not valid for philosophical uncertainty and philosophical events, as the probability of the existence of gods and devils, paradise and hell, that time will stop or cease to exist, that the world will disappear - and the like, characterized for example in that they have assumed an infinite time horizon.

For such probabilities accumulated, p, apply lim p(t) when t goes to infinity = p < or = p*, where p* is a given, often small number, between zero and 1, i.e. between zero and 100 percent. The variable t means time, but can also stand for the number of "games", and 'lim' means the 'limit for'. This theory is quite safe. Even in an infinite perspective, such philosophical events thus only have a certain probability, often small, to occur. They will not occur certain even if you let the "game" run in an infinity of time.

The religious ideas of hell, heaven, gods and devils are myths that practically certain have zero probability to exist as realities, p* = 0.

When it comes to hell or the opposite on the earth will a lot depend on ourselves, and our science and technology in the future. Via advanced fusion nuclear technology, it is even possible that humanity can survive when the sun once in the future go out, for example at the outer edge of the solar system...


THE ANARCHIST INTERNATIONAL SECURITY COUNCIL - AISC
FEDERAL BUREAUS WORLD WIDE
Web of AISC: http://www.anarchy.no/ai.html *****)

Ad Breiviksaken og antiterrorisme. Strengere kontroll!

Strengere kontroll med hvem som kjøper kunstgjødsel. Det må være reelle bønder som kan dokumentere behov og også kontroll med at den faktisk blir brukt til  gjødsling. Annen bruk av kunstgjødsel må forbys, med strenge straffer. Dynamitt o.l. er mye lettere å kontrollere, for det brukes kun til sprengstoff.

Breivik er rimeligvis tilregnelig, men en psykopatisk morder med fikse ideer. Det finnes andre lignende ekstremister, totalitære på det økonomisk-politiske kartet...

Automatvåpen hører kun forsvaret og politiet til, og ingen andre. Salg av slikt til andre må forbys raskt, og alt slikt konfiskeres av politi og forsvar. Vanlige våpen, dvs. ikke automatvåpen, dobbeltløpet og enkeltløpet hagle, rifler, samt pistoler og revolvere uten rask omladningsmulighet er ok. Men dette er kun til selforsvar, sport og jakt. Det må være strenge straffer for å ha forbudte og ulovlige våpen. Mye strengere enn i dag. Dette vil også redusere omløpet av slike våpen blant kriminelle, nasjonalt og internasjonalt.

Denne resolusjonen er også publisert på antiterrorisme-filen på www.anarchy.no, dvs. http://www.anarchy.no/ija431.html.

Ad the Breivik case and anti-terrorism. Stricter control!

Stricter control of who is buying fertilizer. It must be real farmers who can demonstrate need and also controls to ensure that it is actually used for fertilization. Other use of fertilizers must be banned, with strict penalties. Dynamite and similar are much easier to control, for it is only used for explosives.

Breivik is probably reasonably sane, but a psychopathic killer with fixed ideas. There are other similar extremists, totalitarian on the economic-political map ...

Automatic weapons shall belong only to the armed forces and police, and no others. Sales to others of such weapons must be banned soon, and all such weapons confiscated by police and defense forces. Conventional weapons, that is not machine guns or other automatic weapons, i.e. double barreled and single barreled shotgun, rifles and pistols and revolvers without fast reloading facilities are ok. But such weapons are only for self defense, sports and hunting. There must be strict penalties for having illegal and illicit weapons. Much stricter than today. This will also reduce the circulation of such weapons among criminals, nationally and internationally.

This resolution is also published on the anti-terrorism file on www.anarchy.no, i.e. http://www.anarchy.no/ija431.html. 25.10.2011.


Et utvalg av artikler med relevans til Breiviksaken - A selection of articles with relevance to the Breivik case

Historisk oversikt og nyheter - Historic overview and news, see IJA 4 (31)

Breiviksaken og sosial justis og sikkerhet - The Breivik case and social justice and security, see Social Justice

Artikler fra Anarkidebatt - Articles at the Anarkidebatt in Norwegian, see Anarkidebatt
Artikler med spesiell relevans til Breiviksaken er markert med grønt
Articles with special relevance to the Breivik case are marked with green

Contents:
Anarki kontra stat - en kortfattet utredning om stats- og anarki-begrepene
Om stat og styring og det frihetlige (anarkisme)
ANARKI KONTRA KAOS, REGJERING OG KAOS-HERSKERE
Nei til almenningsøkonomi  - Ja til anarkistisk økonomi
TIDSBRUK, DEMOKRATI OG ANARKI
OLIGARKIETS JERNLOV KONTRA ANARKISME
SAMMENBRUDD I SENTRALADMINISTRASJONEN SKAPER OKLARKI - IKKE ANARKI
KOMMENTAR TIL NRK-VERDIBØRSENS PROGRAM OM ANARKISMEN
GRØNN ANARKISME
Det norske systemet, et anarki mellom liberalisme og marxisme
Norske ledere sjefer mindre
LITT OM FRIHET OG FRIVILLIGHET
Skolene og barnehagene bør ha formålsparagrafer basert på anarkistiske grunnprisipper
Noen strøtanker om det anarkistiske ideal
DIREKTE DEMOKRATI
STYRING OG STYRERE KONTRA HERSKING OG HERSKERE
Minst klasseforskjeller i Norge
Lønnsforskjellene er blitt mindre
Best betalt på "gølvet"
KNUS PKK
RYK OG REIS
Om forsvaret av anarkiet
RUSSLANDS PLASS PÅ DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET
Israel 60 år. Israels plass på det økonomisk-politiske kartet
USA på det økonomisk-politiske kartet
Tysklands plass på det økonomisk-politiske kartet
YTRINGSFRIHETEN - Pressens rolle under anarkismen
Sykehusene - stats-monolitt i KRISE
SPANIAS PLASS PÅ DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET
Nei til "Storebror ser deg" - Anarkistene sier nei til EU-direktiv 2006/24 - Datalagringsdirektivet - DLD
Halv, full eller null matmoms? Fordelingseffekter med videre
Boikott åpnings-seremonien til OL i Beijing
Kirken og offentlige budsjetter
Subsidier til kapitalister/plutarker i U-land vil ikke hjelpe folket
Anarkistene støtter de nye foreslåtte grep for å gjøre Oslo til en virkelig kulturhovedstad
Den kompakte majoritet mot ny ekteskapslov
PST bør nå skjerpe overvåkingen av nazi-miljøet
Høyresiden, populistene og Oslo Arbeiderparti burde skamme seg
En anarkistisk kritikk av Arne Næss
Svein Longva er død
En sannsynlig naturlig forklaring på Snåsamannens suksess og et friskt fraspark mot helsestatsråd "healing" Hanssen
Kritikk av Navarsetes og Senterpartiets angrep på ytringsfriheten
Nei til blanding av politi og religion!
Politiaksjoner - kjeltringstreker og politisk torpedovirksomhet? Anarkistenes syn!
Anarki, ikke regjeringssystem i Norge!
Søkelys på de diagnostiske kriteriene for psykose og paranoid schizofreni i tilknytning til Breivik saken. En foreløpig kommentar
Ad Breiviksaken og antiterrorisme. Strengere kontroll!
Et utvalg av artikler med relevans til Breiviksaken
Pelsdyrnæringen og anarkisme

Google international translation tool - Norwegian to English and more


This document:

http://www.anarchy.no/socialjustice.html

ISSN 0800-0220 - ISSN 1890-9485
Links