VENSTRE - I GÅR - I DAG OG I MORGEN!

VENSTRE! VEKK FRA HØYRELIBERALISME INKLUSIVE NARKOTIKA-LIBERALISME OG JA TIL EU

OG TIL SENTRUM = SOSIAL-INDIVIDUALISME = LIBERALT SOSIAL-DEMOKRATI
OG DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 OG VIDERE


INNHOLD:

VENSTRES PLASS PÅ DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET
AD VENSTRES LANDSMØTE OKTOBER 2022
GUNNAR GARBO: "EN GOD LIBERALER ER EN GOD SOSIALIST"
LITT OM FRIHET OG FRIVILLIGHET
NEI TIL NARKOTIKA-LIBERALISME - JA TIL DOPFRITT ANARKI
FRIHETLIG RUSFRITT FORBUND


VENSTRES PLASS PÅ DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET

Ideologisk bekjenner Venstre seg til sosial-liberalismen på det økonomisk-politiske kartet, se http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html, men i praksis fører V som regel, med visse unntak, en sosial-individualistisk sentrums-politikk i nærheten av det liberale sosial-demokratiske = sosial-individualistiske tyngdepunket for det norske økonomisk-politiske systemet, med ca 54% anarkigrad og ca 46% autoritærgrad for tiden.  Det går klart fram av IIFORs analyser at V og Sp har nær, men noe i overkant av ca 54% anarkigrad, og noe i underkant av ca 46% autoritærgrad. Dvs. de har anarkigrad i sannsynlig størrelsesorden ca 60% - ca 55%, med ca 40% - ca 45% autoritærgrad. V ligger noe til høyre for Sp på det økonomisk-politiske kartet, men er i praksis klart sosial-individualistisk. Etter at Trine Skei Grande forlot førersetet har imidlertid partiet beveget seg noe i retning høyreliberalisme inkludert narkotika-liberalisme og Ja til EU, noe som er klart uheldig, og denne utvklingen må stoppes og snus. Partiet må nå bevege seg litt mot venstre og oppover på det økonomisk-politiske for fortsatt å være klart sosial-individualisk = anarkistisk og liberalt sosialdemokratisk - et progressivtt Sentrumsparti. I stikkords form er Vs program følgende:

• Miljø: En moderne miljønasjon
• Småbedrift: Det kreative og nyskapende Norge
• Sosialt ansvar: Mer til dem som trenger det mest
• Skole: En skole for kunnskap og like muligheter
• Distriktspolitikk: Verdiskapingspolitikk for hele landet
• Kultur: Forpliktende satsing på kultur
• Lokaldemokrati: Mer makt [les innflytelse] til lokaldemokratiet
• Utenriks: En sosial-liberal utenrikspolitikk
• Ideologi: Friheten skal gjelde overalt, for alle
• Innvandring og integrering: Et inkluderende samfunn
• Personvern: Et sterkt personvern

Partiets visjon er: "Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet."

EU er autoritært, der er det hersking fra toppen og ned, og alle Venstre-politikere som er JA-til EU er autoritære, og valg-boikottes av Folkebevegelsen, se (click on): http://www.anarchy.no/boikott.html og  http://www.anarchy.no/eu.html.

Vi oppfordrer V til å overveie en sterkere tilnærming til det anarkistiske ideal i program-arbeidet og i praktisk politikk framover:

Det anarkistiske idealet  - anarkistenes langsiktige økonomisk-politiske mål

Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov.

Når det gjelde dagsaktuell anarkistisk politikk er Nyttårstalen fra anarkistene et godt utgangspunkt. Ta en titt på den.

Se også kommentaren "Fram for mer sosialisme og autonomi - mot statisme og kapitalisme/økonomisk plutarki" til Dagsavisens artikkel "Staten og kapitalen" på http://www.dagsavisen.no/innenriks/article350736.ece .(Linken fungrer ikke lengre men er beholdt av historiske grunner.)

PS. 11.04.2008: Kommentar til Vs landsmøte: Vi ser det som positivt at Lars Sponheim fortsetter som V-leder, men er skeptiske til Ola Elvestuen, bl.a. på grunn av hans Ja til EU profil.  Vi ønsker at V finpusser den relativt frihetlige profilen og i større grad tilnærmer seg det anarkistiske ideal. Fortsatt Nei til EU er et must for anarkistenes støtte.

Sponheim på ville veier

Lars Sponheim hevdet på NRK 05.11.2008 at Obama nærmest var for Venstremann og sosial-liberal å være. Dette er feil, Obama er typisk konservativ liberalistisk, se "USA on the economic-political map" på http://www.anarchy.no/andebate.html. Forøvrig, Venstre var nok for 100 år siden sosial-liberalistisk, men er i dag i praksis hovedsakelig sosial-individualistisk, og i internasjonal målestokk autonomt sosialistisk (ikke stats-sosialistisk/marxistisk) på det økonomisk-politiske kartet (se over), jevnfør Garbo: "En god liberaler er en god sosialist". Også Senterpartiet hører i praksis til denne retningen, og liberale deler av DnA/AP. Sponheim og Venstres topper i dag bør straks revurdere sin oppfatning og omfavnelse av Obama. Obama er langt fra liberal i denne mening. Det kler Venstre dårlig å bli blandet sammen med demagogen Obama og hans i praksis konservative liberalisme.

Fortsatt Nei til EU i Venstre

26.04.2009. På Venstres landsmøte gikk 102 inn for en norsk medlemssøknad, mens 114 sa nei. Anarkistene er fornøyd med resultatet. At Unge Venstre gikk for Ja til EU, er skuffende, men må tas som et tegn på manglende forståelse og umodenhet. Et klart Nei til EU er et must for fortsatt støtte til Venstre fra de frihetlige. Sponheim tok et tja-standpunkt til EU. Han var for nei i et kortere perspektiv, men sa ja til norsk EU-medlemskap i framtida, under visse forutsetninger. Dersom EU blir anarkistisk, som Norge, Sveits og Island eller mer, vil også vi Anarkistføderasjonen i Norge, AFIN, og Norges Anarkistråd gå inn for medlemskap. Men EU består bare av stater, med mer enn 50% autoritærgrad, og utvikler seg ikke i frihetlig retning, men i retning en overnasjonal, autoritær, mega-STAT. Det er ingenting som tyder på at EU blir anarkistisk i et 20-års perspektiv. Derfor er anarkistene mot norsk medlemskap i EU, og håper Venstre fortsatt vil ha et nei-standpunkt, så lenge EU ikke er libertært. PS. 09.06.2021. Per 2021 er Venstre blitt et Ja til EU parti. Forferdelig! Men det er en stor Nei til EU mindretalls-fraksjon, så dette kan snu seg raskt.

Norges Anarkistråds resolusjon "Fortsatt Nei til EU i Venstre" er også publisert som en kommentar til Dagsavisens artikkel "Venstre sier nei til EU", se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article412458.ece . Mer informasjon om anarkiene Norge og Sveits, se http://www.anarchy.no/ija137.html ,og anarkiet Island, se http://www.anarchy.no/iceland1.html .

Resolusjonen "Fortsatt Nei til EU i Venstre" ble også sendt til Venstres stortingsgruppe, som kvitterte med følgende svar:
Takk for synspunkter! Mailen deres er videreformidlet til våre stortingsrepresentanter.
Med vennlig hilsen Guri W. Kinneberg, konsulent, Venstres stortingsgruppe

01.09.2011 kom Venstreleder Trine Skei Grande med et utspill om å liberalisere narkotikapolitikken. Anarkistføderasjonen i Norge (AFIN) sendte samme dag ut følgende resolusjon i form av en pressemelding som svar på utspillet:

Venstre får ikke støtte fra anarkistene når det gjelder å liberalisere narkotikapoltikken. Anarkistene er mot slik liberalisering

Narkotikaliberalisme og liberalisme generelt er kort og godt det motsatte av anarkisme. Anarkister er ikke liberalister og Oslo-konvensjonen ser på "drugs" (narcotics) som en autoritær tendens, se http://www.anarchy.no/oslo_conv.html. Bl.a. gjør hasj folk "bløte på pæra", ødelegger miljøet og annen narkotika er verre. Folk mer eller mindre "på trynet" (subordinate) på grunn av drugs reduserer anarkigraden. Derfor må det være strenge straffer mot dette. Venstre er på feil spor når de vil liberalisere narkotikapolitikken. Dropp dette! Unge Venstre røyker trolig for mye hasj og er blitt "bløte på pæra". Helt skrullete å ville fjerne helligdagene i Norge, som de har foreslått på NRK Dagsnytt 18 27.05.2022. 29.08.2022. Til Forsvaret mv. Vi er helt enige i at de 30 dophuene i garden ble dimittert. Vi kan ikke ha dophuer i forsvaret! Unge Venstre har blitt blaute på pæra av for mye hasjrøyking når de helt feil støtter dophuene og går mot dimitteringen - på NRK-TV.

Se forøvrig http://www.anarchy.no/neitil.html, som tar for seg Anarkistføderasjon i Norges synspunkter på lederspørsmålet i SP og Venstre. Nåværende SP-nestleder Ola Borten Moe, en løs kanon på dekk for å si det mildt, har blitt en større og større belastning for SP og bør ut av ledertroikaen i SP så snart som mulig. De håpløse soloutspillene hans vil trolig også slå negativt ut for SP ved stortingsvalget 2021. SP-topp--leder må han aldri bli! Han er uegnet. Bli han leder vil Sp trolig miste oppslutning i stort omfang. Venstre bør unngå en Ja til EU-leder av lignende årsaker. Guri Melby som ny Venstre-leder valgt i september 2020, og som er Ja til EU, var et klart uheldig valg, og flertallsdiktaturet om at Venstre nå er et Ja til EU-parti, holder ikke. Her må det bli rask omkamp. "Venstre skal være NEI TIL EU - DERMED BASTA", sier Venstre-aktivisten Mona Solberg med fynd og klem.


AD VENSTRES LANDSMØTE OKTOBER 2022

Fra NACO, Norges Anarkistråd, web: http://www.anarchy.no/naco.html

VENSTRE GÅR MED FLERTALL INN FOR LOKALT FRI HASJ. FY F... DERE ER BLITT HELT BLAUTE PÅ PÆRA! DETTE MÅ IKKE FÅ NOEN PRAKTISKE KONSEKVENSER. DRA PÅ SAGA.
VI DROPPER SNART STØTTEN TIL VENSTRE. HILSEN MONA SOLBERG, LIBERAL SOSIAL-DEMOKRAT & VENSTRE-AKTIVIST.

HEI ALLE! PRINT UT OG KOPIER TIL ALLE OG DISKUTER DET NEDENSTÅENDE. VENSTRE TRENGER Å FIKSE OPP PROGRAMMET SITT I LIBERAL SOSIAL-DEMOKRATISK = ANARKISTISK, RETNING.
AT ONCE!!!!!!!!!! DET ER DET OGSÅ ANDRE PARTIER SOM TRENGER!!!!!!!!!!!
MVH. MONA SOLBERG

PS….OG ANDRE LAND OG RIKER….

LIBERAL SOSIAL-DEMOKRATISK = ANARKISTISK, POLITIKK FOR NORGE! NOTATER OG INNLEGG - INNSPILL - TIL VENSTRES LANDSMØTE, NR 1 - 15. AKTUELL POLITIKK PÅ ALLE BAUGER OG KANTER....
MVH MONA SOLBERG - LIBERAL SOSIAL-DEMOKRAT = ANARKIST & VENSTRE-AKTIVIST!

SE (CLICK ON): NACO TIL VENSTRES LANDSMØTE

HEI VENSTRE!

FORSLAGET FRA VENSTRE OM AUTORISASJON OG EN SPESIFIKK UTDANNELSE SOM NØDVENDIG FOR Å KALLE SEG "LÆRER", ALTSÅ EN BESKYTTET TITTEL, ER HELT DUST.
BEGREPET LÆRER KAN BRUKES I MANGE SAMMENHENGER UTENOM DETTE, OG KAN IKKE VÆRE EN BESKYTTET TITTEL. HASJPRAT!
DERE I VENSTRE MÅ SLUTTE MED Å RØYKE SÅ MYE HASJ OG SPISE PARTYDOP. DERE ER BLITT HELT BLAUTE PÅ PÆRA, OG KAN IKKE TENKE KLART. ELLER DERE ER FULLE OG RØRER I FYLLA.
VI VIL FORELØPIG FORTSETTE Å STØTTE VENSTRE, MEN BARE MINDRETALLSFRAKSJONEN SOM ER NEI-TIL-EU OG MOT FRI DOP. KANSKJE EN NY SPLITTELSE I VENSTRE ER EN MULIGHET. FLERTALLET KAN KALLE SEG «DOPLIBERALISTENE» ELLER «VENSTRE-POPULISTENE» OG MINDRETALLET, SOM IKKE ER SÅ LITE, KAN BEHOLDE VENSTRE-NAVNET. DERE DOP OG EU-TILHENGERE TREKKER DET HEDERLIGE VENSTRE-NAVNET NED I SØLEN, IDIOTER.

HILSEN NORGES ANARKISTRÅD – THE NORWEGIAN ANARCHIST COUNCIL – NACO, WEB: http://www.anarchy.no/naco.html

PS. VENSTRE HAR FÅTT STØTTE FRA EN AV FAGORGANISASJONENE TIL LÆRERNE, MED 160 TUSEN MEDLEMMER.
AT DE VIL FORSØKE Å MONOPOLISERE LÆRERBEGREPET ER OGSÅ HELT DUST, FORSTÅELIG FRA EN UNDERTRYKT FAGGRUPPE, MEN IKKE FORSVARLIG.
LÆRERBEGREPET KAN IKKE OG BØR IKKE MONOPOLISERES. VI STØTTER IMIDLERTID LÆRERNES KRAV OM EN BEDRE LØNNSUTVIKLING. DETTE ER EN UNDERTRYKT GRUPPE I SAMFUNNET, SOM I LIKHET MED BØNDENE (SOM FIKK ET SIGNIFIKANT PÅSLAG I ÅR), NÅ MÅ FÅ ET SKIKKELIG LØNNSOPPGJØR NESTE ÅR. VI STØTTET OGSÅ LÆRERSTREIKEN OG MENER DET VAR GALT Å BRUKE TVUNGEN LØNNSNENMD MOT LÆRERNE!
LÆRERNES TRADISJONELLE ROLLE SOM EN AUTONOM GRUPPE I YRKESLIVET MÅ OGSÅ VINNES TILBAKE. DET ER ALT FOR MYE MICRO-MANAGEMENT MOT LÆRERNE, SLIK DET ER BLITT, MED ALT BYRÅKRATIET I JOBBEN DERES. VI ØNSKER FRIE LÆRERE, SOM ER OPPLAGTE OG KAN KONSENTRERE SEG OM DIDAKTIKKEN, FAGENE OG PEDAGOGIKKEN, SLIK DET ER VED NØI-INDECO-OSE OG IIFOR-PGU. IKKE DRUKNE I BYRÅKRATI. SOM DET ER NÅ!

NØI-INDECO-OSE, WEB:
www.indeco.no
CONSULTANT FOR FOLKEBLADET – THE PEOPLES’ JOURNAL, WEB: www.anarchy.no
IIFOR, WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU, WEB: http://www.anarchy.no/au.html


GUNNAR GARBO: "EN GOD LIBERALER ER EN GOD SOSIALIST"

Aktuell bok "Nyliberalismen er verken ny eller liberal"

Tidligere Venstre-leder Gunnar Garbo tar et oppgjør med nyliberalismen og dagens Venstre-ledelse i en bok fra 2008, "Nyliberalismen er verken ny eller liberal – et idéhistorisk oppgjør med politisk falskmynteri", Kolofon, 2008, ISBN 978-82-300-0425-8, og sier at den: "Drar partiet mot høyre". Anarkistene er ikke enige i alt Garbo skriver i den nye boken, men støtter at Venstre helst må bevege seg noe mot venstre og oppover på det økonomisk-politiske kartet, se http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html  . Folkebevegelsen for boikott av de mest autoritære partiene Frp, SV og R, og med støtte til de relativt mest frihetlige partiene på stortinget, V og Sp, ser et statsråds-samarbeide mellom V, KrF, Sp og Ap som det beste, realistiske, alternativet etter stortingsvalget i 2021. Venstre bør ikke være redde for å ta sosialist-betegnelsen i bruk, så lenge de distanserer seg fra marxismen - stats-sosialismen. Man må her prinsipielt skille klart mellom autonom eller frihetlig sosialisme på den ene siden, og marxisme - stats-sosialisme, på den annen. Venstre står i dag for en sosial-individualistisk moderat form for anarkisme, med i sannsynlig størrelsesorden ca 55% til 60% anarkigrad, dvs. moderat sosialisme pluss autonomi, men det er ingen ting i veien for at V hever seg på det økonomisk-politiske kartet, i retning det anarkistiske ideal, med mer sosialisme pluss autonomi. Garbos oppfordringer samsvarer med dette. Partiets visjon: "Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet," gir et godt uttrykk for sosial-individualismen. Vi håper Garbos etterfølgeres fløy i Venstre vil få en styrket posisjon i tiden framover. Dette vil i så fall forsterke avstanden til Frp på det økonomisk-politiske kartet.

Fakta om Gunnar Garbo

Født 19. april 1924 i Bergen. Ingen formell høyere utdanning, avbrøt studiene i 1944 da han måtte flykte til Sverige. Formann i Venstre fra 1964 til 1970. Stortingsrepresentant 1958-1973. Tidligere journalist og redaktør, ambassadør i Tanzania og rådgiver i UD. Har forfattet et stort antall bøker, de fleste av dem om freds- og utviklingsspørsmål.  Ernst Gunnar Henning Garbo (født 19. april 1924 i Bergen, død 29. juni 2016) var en norsk politiker (V) som var stortingsrepresentant fra Bergen i perioden 1958 til 1973, formann i Venstre fra 1964 til 1970, og parlamentarisk leder for partiet fra 1972 til 1973.

Den evige liberaleren

Den evige liberaleren har gått opp grensene mellom nettopp det å være liberal og det å være (ny)liberalist, og forfattet et skrift med den megetsigende tittelen "Nyliberalismen er verken ny eller liberal". Det er nettopp denne grenseoppgangen Garbos far, lektor Ingvald Garbo, etterlyste i en av sine daglige epistler i Bergens Arbeiderblad 7. april 1936. Garbo senior pekte på at ordet "liberalisme" brukes både om "uinskrenket næringsfrihet" og om organisasjonsfrihet, talefrihet - "frihet til å kjempe enten for sine ideer eller for å bedre livsvilkårene for seg selv og sin familie". "Sett nå at den ene slags liberalisme utelukker den andre. Hvilken skal man da velge?" spør Ingvald Garbo i epistlen, og mener man ikke kan kalle seg liberal uten å gå grenseoppgangen mellom de to forståelsene: "Det nytter ikke å lukke øynene for dette. De som kaller seg liberale, har en uavviselig moralsk plikt til å ta dette problemet opp til drøfting og gjennomtenkning og nå fram til et standpunkt," skriver Gunnar Garbos far.

God sosialist og god liberalist

Og det er med dette som utgangspunkt at Gunnar Garbo tar et oppgjør med det som har blitt hetende "nyliberalismen", som slo gjennom for fullt med Thatcher og Reagan tidlig på 1980-tallet. Han går langt i å peke på fellestrekkene til retninger andre Venstre-folk ofte vil ta avstand fra: "En god liberaler er en god sosialist, og en god sosialist er en god liberaler," sier Garbo. Han avviser begrepet "sosialliberal", siden det antyder at man kan være liberal uten å ta et sosialt ansvar. En umulighet, ifølge Garbo. Den tidligere Venstre-formannen minner om at partiet som han fortsatt er medlem av (per 2008), sto for en "radikal liberalisme", der det radikale elementet lå i arbeidet for omfattende sosiale reformer. For eksempel var det Venstre som tok initiativ til den universelle Folketrygden, mens Ap heller henstilte til partene i arbeidslivet om å lage avtalefestede pensjonsordninger. Det er ifølge Garbo et godt stykke fra dette Venstre til det Venstre vi ser i dag. Riktignok mener han at hele det politiske landskapet har beveget seg mot høyre, og at det preger alle partier. Om sitt eget parti sier han, ikke uten sorg i stemmen: "Dagens Venstre-ledere har latt Norges eldste politiske parti drive med høyrebølgen som en kork på vannet." Garbo mener det er en villet politikk fra Sponheim & Co når partiet søker seg mot høyre. "Det så vi jo da han fra dag én i forbindelse med sentrums-[statsrådet] understreket at han ønsket å ha Høyre med på laget. I min tid brukte vi aldri begrepet "borgerlig", og Venstres idé var å ikke velge side, mellom Høyre og Arbeiderpartiet. I dag har mitt parti ikke gjort noe for å stanse nyliberalismen og nedbyggingen av det velferdssamfunn som vi jobbet så intenst for," sier Garbo.

Venstreverdier

Han mener å finne gjenklang for den "radikale liberalismen" helt andre steder enn i Sponheims (og Skei Grandes & Guri Melbyes) Venstre. Den tidligere lederen mener tankegodset lever og gror best bla. i Senterpartiet, selv om han mener at den rødgrønne regjeringen ikke er radikal nok. I Venstres 1964-program fastslo Garbo og de andre at et av partiets hovedmål var å "motarbeide framveksten av et nytt klassesamfunn". Lite er igjen av slikt i dagens Venstre-programmer. "Klassebegrepet har ikke inngått i mitt eget vokabular i særlig grad. Men vi ser nå et samfunn der noen faller til bunns i et særdeles hardt samfunnsklima. De økende forskjellene mellom grådige ledere og de på golvet er grotesk og opprørende å iaktta for en liberaler. Jeg er ikke marxist, men reagerer sterkt på denne urettferdigheten utfra etiske prinsipper og allmenn politisk fornuft," sier Garbo, som mener Venstres høyredreining gjør at partiet tiltrekker seg "feil" velgere. Rekrutteringen hadde vært helt annerledes om Venstre hadde lagt seg nærmere opp til bl.a. Sp, - rekrutteringen påvirker politikkutviklingen, mener Garbo.

Forbildet

Garbo ble igjen i Venstre da partiet ble splittet under det legendariske landsmøtet på Røros i det store politiske stridsåret 1972. Mens EF-tilhengerne marsjerte ut og dannet Det nye folkepartiet - senere Det liberale folkepartiet - ble motstanderne igjen i et skadeskutt Venstre. Garbo er stadig motstander mot norsk EU-medlemskap, selv om han erkjenner at han "ikke lenger er veldig engasjert" i spørsmålet. Garbo ser Venstre-grunnleggeren Søren Jaabæk som et av sine "radikale forbilder". Han var bl.a. fascinert av Pariserkommunen. Jaabæk var en sann radikaler, mener Garbo. Jaabæk ble også regnet som en forløper for anarkismen i Norge av kretsen rundt Fedraheimen - Anarkistisk Kommunistisk Organ, med anarkistene Arne Garborg og Rasmus Steinsvik i spissen. Harald Fagerhus, i sin bok "Anarkismen og syndikalismen i Norge ca 1850 - 2000", s. 76, hevder: "At han [Jaabæk] var sterkt frihetlig, og en "torn i øyet" på autoritetene, er hevet over enhver tvil. Anarkistene rundt Fedraheimen oppfattet idéene sine som en videreutvikling av Jaabæks radikalisme". Dette bør også Venstre i dag merke seg, og tilnærme seg i stadig større grad det anarkistiske ideal, i stedet for å tilnærme seg "nyliberalismen". V.h. A. Quist for AIIS


LITT OM FRIHET OG FRIVILLLIGHET

Frihet og sosial rettferdighet/justis er to grunnleggende anarkistiske prinsipper. En må her gjøre oppmerksom på at frihet ikke alltid er det samme som frivillighet, som ikke er et like grunnleggende anarkistisk prinsipp. Frivillighet kan nektes dersom tvangen er liten i forhold til friheten som opprettholdes ved hjelp av tvangen. F.eks. er tvungen verneplikt med på å opprettholde et lands frihet fra okkupasjon. Hovedregelen er likevel at frihet og frivillighet går hånd i hånd. Det bør være minst mulig tvang utover det rent nødvendige. Nødvendig tvang har noe med å unngå gratispassasjerer å gjøre. For eksempel er skatter og avgifter en tvang som bør brukes for å få frihet til kollektive goder som er gratis eller sterkt subsidierte. Gratispassasjer problematikken, og 1/n-tedels effekten til pulverisering av ansvaret ved produksjon av kollektive goder, i kombinasjon med spill-lignende effekter a la Fangens dilemma, viser at individuell rasjonalitet ofte fører til kollektiv irrasjonalitet, mindre produksjon av kollektive goder enn det som er velferdsmessig optimalt, dersom finansieringen kun er basert på frivillighet. 

Man kan altså ikke si at et økonomisk-politisk system med mye skatter og avgifter er mindre anarkistisk enn et system med lavere skatter og avgifter, så lenge skatter og avgifter i hovedsak går til dekning av produksjon av kollektive goder, herunder en rettferdig fordeling, eller til å takle eksternaliteter og andre markedsfeil, og i liten grad går til profitt bredt definert til byråkrati og/eller herskere. En forutsetning er at det er bred konsensus om skatte- og avgiftsnivået. Skatten har da ideelt sett en karakter av sosial kontingent, bestemt direkte demokratisk eller via delegater, av folket selv, og er dermed skatt bare i navnet, ikke i gavnet. Her er det snakk om grader av kontingent kontra skatt, da definert som noe som innkreves på udemokratisk vis, over hodet på folket og mot folkets interesser. Under alle omstendigheter er snyteri på skatten å oppfatte som tjueri fra felleskassen, noe som ikke kan aksepteres. Det fullkomne anarkistiske ideal, 100% anarki, med 100% sosialisme og 100% autonomi, er også 100% basert på frivillighet. Dette forutsetter imidlertid at folk har utviklet, via opplærings-systemet bredt definert, en meget høy anarkistisk, inklusive sosial, bevissthet. I dag kan man ikke si at denne forutsetningen er oppfylt.

Man kan kanskje med en viss rett si anarkismen er prinsipielt i mot tvang, og er i hvert fall i mot unødvendig tvang, og satser på frivillighet der dette er optimalt, men vi er ikke prinsipp-ryttere med hensyn på tvang. Anarkistene har blant annet gått unisont ut mot rusreformen til Venstre & Co: Løsningen angående narkotika er vel både straff og behandling. Enten straff eller behandling er en syk problemstilling, feil spørsmål! Som gir idiotiske svar! Frihet til dop er lik slaveri! Anarkistene er mot narkotika-liberalisme, og mot liberalismen i sin alminnelighet.

Anarkistene er i praktisk politikk sosial-individualister, dvs. liberale sosial-demokrater. Vi er selvfølgelig heller ikke mot forsvaret, politi og rettsvesen og fengsler, så lenge fanger behandles humant, med sikte på rehabilitering. Politisk bruk av tvang og politiske fanger og lignende er selvfølgelig uakseptabelt fra anarkistisk hold.

PS. Anarki og anarkisme kort definert er system og styring uten hersking/hersker(e), dvs. samarbeid uten undertrykkelse, tyranni og slaveri - og med minst mulig tvang. Frivillighet kan nektes dersom tvangen er liten i forhold til friheten som opprettholdes ved hjelp av tvangen. Det anarkistiske ideal, 100% anarki, er et system helt uten tvang og kun basert på frivillighet. Idealet krever en meget høy anarkistisk, inklusive sosial, bevissthet, og vi er ikke der i dag. (IIFOR)


NEI TIL NARKOTIKA-LIBERALISME - JA TIL DOPFRITT ANARKI

With narcotic-liberalism we mean a system with no significant restrictions, selferegulation (i.e. based on significant self-administration and self-management) or other regulations, on narcotic/drugs trade.

It is true that AI bans narcotics, but AI does not ban alcohol. But the AI advocates moderate use of alcohol. Also it is true that the people really concerned, mostly anarchists in an anarchy of high degree, can decide regulations on the market, to avoid slave contracts and promote free contracts, promote possession and avoid property, i.e. theft, etc. Anarchism is about free people, as opposed to "free" markets. When the markets are 100% "free", the people are unfree. That is why "free" marketers are not anarchists.

In an anarchy of high degree and AI anarchists that ban narcotics form a commune or several, (say, buying out narcotic-slaves and dealers and other authoritarians), this will be no problem. The members of the AI communes have voluntarely accepted regulations on narcotic trade with general consent, and they of course have full right to do this on their area. The AI-members will not accept narcotic trade on their area. What you and your friends do outside the AI-communes is your own business, but communes with persons flat on their face because of drugs (narcotics) will not be anarchist. The AI-members will not associate with narcotic-trade "anarchists". If most communes are AI communes or follow the AI-communes' example, the anarchy degree may be, say, about 70-80% on average in the society. If all communes are AI communes or follow the AI-communes' example, the anarchy degree may be 90-100%.

The same goes for other market regulations, in general the AI-anarchist communes will not accept authoritarian, coercive market failures, but use selfregulation of the market (i.e. based on significant self-administration and self-management) to do away with such failures. It is the hope that many communes will be established in this way, with AI-anarchists and associates, and perhaps they will spread across the whole country. We cannot understand why some persons defend authoritarian, coercive market failures. We guess even they will prefer to live in an AI-commune with significantly no narcotic slaves/trade, no slave contracts, but free contracts, possession not property i.e. theft, etc.

Thus there is no majority rule over minority in an anarchy of high degree as suggested by AI. It is a consensus based participatory, real democracy, plus a private sector based on markets, regulated a bit, i.e. selfregulation, to avoid slave contracts and promote free contracts, avoid property (i.e. theft) and promote possession, etc, in general laws against authoritarian, coercive market failures. Say, if you think you are exposed to a slave contract you may sue via the anarchist arbitration courts. This is of course anarchism, not ochlarchy (mob rule broadly defined) including drugs (narcotics).

Use of drugs has both individual and collective aspects. "Freedom, i.e. free people, freedom without damaging the freedom of other people"; not "free markets", say, drug liberalism and more drug slaves broadly defined. Solidarity is important in this context..." From IJA 1994-95. Drug slaves are not free people. Drug/narcotic slavery is no better than other slavery. A society with a lot of drug slaves is thus not anarchist. With a lot of drug slaves the society will not function in an anarchist way. Drug slaves cannot work properly, cannot take care of their children properly etc, and thus are a burden to other people. In short this is why AI is for laws against use of drugs/narcotics. This will at least make a lot fewer drug slaves than without such laws.

Authoritarians notoriously mix up anarchy, anarchist and anarchism with authoritarian tendencies: Chaos, disorder, mob rule, lawlessness, the law of the jungle, criminality, riots, theft, corruption, drugs, mafia, terrorism, autocratic rule, the right to the strongest, antisocial tyrannic behavior, etc., i.e. different types of superiors and subordinates. This is not anarchy.

The Anarchist International is not only for using the law (e.g. based on significant selfregulation) against narcotics. This does not work well. Resolving the problem would take anti-drug campaigns, informing the people of what are drugs, how do they work, what does each cause, setting up rehabilitation programs, eliminating the reasons people turn to drugs, etc. It would take actions that require planning, effort and resources. A combination of these measures and a ban on narcotics, including laws against drugs, will work towards solving the authoritarian narcotic problem.

In anarchies of low degree more regulations and other regulations and policy may be necessary. Anarchists are of course against liberalization of the narcotics-policy, i.e. drug-liberalism, also in an anarchies of low degree.

There are two articles, one from the WHO Project on Health Implications of Cannabis Use: A Comparative Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and Opiate Use, August 28, 1995, (later withdrawn), and one published in Lancet presenting a "chart", suggesting that Cannabis, GHB, LSD and other "soft" narcotics are less addictive and damaging for the physical and mental health than alcohol and nicotine. These articles are used by defenders of a "free" narcotic market, as an "argument" for not banning narcotics. But these two articles are not representative for the research front on the matter, counting thousands of articles, that reject this hypothesis. This "chart" is totally wrong. A moderate, low, use of wine to dinner, is by no means addictive or make any damage to you physical or mental health. In fact it is healthy. This as opposed to the "soft" narcotics on the "chart". All the "soft" narcotics on the chart are addictive and damaging for the physical and/or mental health. A lot of people using these "soft" narcotics are in mental hospitals, due to the use of these drugs. They do not function well. The concept of "narcotic slave" must be seen in a wider context, not only addiction. There is no significant scientifical background for this "chart".

Also alcoholics are a big problem, and they often also use narcotics. "Pure" alcoholics are however to a less degree slaves than narcotic slaves. Thus, as mentioned, the Anarchist International does not suggest laws against alcohol. We suggest moderate, low, use of alchohol or no use at all, see FRF. We also suggest moderate to no use of tobacco. However alcohol and tobacco are so integrated in the western culture that we are not for a total ban of these. It would not work. However narcotics/drugs are not a part of the western culture, so a ban has significant effect. Thus it is not counter-logical to argue for the ban of, for example, marijuana, but not the ban of alcohol and cigarettes.

LSD addiction and dependency

We don't think use of LSD will make people more libertarian, but the opposite.

As for the effects of LSD abuse and addiction, they are not as easily rendered as drugs such as amphetamines and cocaine. LSD essentially removes the boundaries of sensible judgment and perception, creating a situation in which the individual taking it does not know or understand what they are doing. The ability to understand one's actions may be entirely impaired.

Some LSD users experience severe, terrifying thoughts and feelings, fear of losing control, fear of insanity and death, and despair while using LSD. Some fatal accidents have occurred during states of LSD intoxication.

The actual damage LSD might cause to the brain and body is not completely agreed upon, but the temporary effects in the hallucinating state are entirely possible of causing physical injury. Furthermore, there is a disorder recognized by psychologists as a possible result of LSD abuse, which causes the brain to flashback to previous LSD sessions and the effects of the hallucination. Chronically, the flashbacks can occur anytime from one week to two or three years after using the drug.

LSD addiction and dependency recovery

For those that are under LSD addiction/dependency or are experiencing the debilitating effects of LSD, abuse recovery is much simpler than with some other drugs. Because it's mostly a psychological drug, there are no direct correlations between LSD and physical dependence. The body will actually become attuned to it with heavy use and the effects will stop.

However, as with anything in excess, the mind can become psychologically dependent on the drug, and overcoming such dependency can be very hard. Because it is not a physical dependence though, overcoming LSD abuse can be accomplished much easier than some other drugs. A loving family and friends to support you will go a long way to overcoming what you think you need on a daily basis.

Like any illegal drug, LSD is not meant to be taken and abused by anyone. There are no benefits of taking the drug, and the dangers are ample. Forcing your body into such a state with a chemically concocted substance is a poor way to find fun in anything. If you or a loved one suffers from LSD addiction, seek expert help right away.

We use the words addiction and dependency quite synonymously. You are a drugslave of LSD if you are psychologically dependent/addicted to the drug. What the government means about this is not important. The Oslo Convention defines drugs/narcotics, i.e. including LSD, as an authoritarian tendency, that may lead to drugslavery, no better than other slavery. Anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s), i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery". This has also something to do with the freedom concept related to anarchism, see "The freedom concept defined and related to anarchism etc." at IJA 1 (44). If LSD was as commonly used as alchohol and tobacco, it would have severe consequences. A society on LSD will not work anarchist.

To have an open mind is not the same as blowin' your brains out. That is mainly what LSD do. We have seen it at some persons during the hippie-time. They got "soft on the brain", and stopped thinking critical, scientific, and matter of fact. LSD is not a way to revolutionary thinking, this is a myth. The same as we here have mentioned for LSD, is also valid for "magic mushrooms" and marijuana.

The Anarchist Federation in/of Norway (AFIN) supports laws against use of LSD.

If LSD was legal, probably most young people that try "to bend limits" would us it regularly. Obviously, if LSD were as commonly used as coffee and cigarettes, we'd all be in really big trouble.

95% of narcotic/drug users captured by the police in Norway get ticket fines or other small fines, they don't go to jail. Persons that get prison have usually done other offences such as theft, robbery, etc. to finance the narcotic/drug use. Furthermore there is a broad based unity among youths in Norway for laws against narcotics/drugs, so it is not something imposed from above, from authority. Thus the ban of narcotics/drugs is significantly a form of selfregulation, and not freedom forced upon people by outside authorities.

Narcotic-liberalism is State repression - for anarchy and anarchism, i.e. without drugs

Narcotic-liberalism is not anarchism/anarchy, liberalism is a form of the State as a broad societal concept, see System theory. Marxism, fascism and liberalism are different forms of state/government/authority/archy. People that are drug-slaves, flat on their face because of use of drugs, mean a subordinate position vs people that are not drug-slaves and standing. We can see people flat on their face because of drug use, lying on the streets, in some parts of Oslo. Thus heavy drug users, narcotic slaves, are in this way subordinate to non-users. However they of course have the same human rights as anyone else, and should be treated with dignity.

Real personal freedom is also freedom from drug-slavery. Drug/narcotic slaves are not free, and thus there is less freedom the more drug-slaves. The more drug use, the more drug-slaves. Thus laws against drug/narcotic use are necessary. Drug-slaves lying flat on their face because of drug use, in general want a drug free life, to get out of the slavery. Thus they don't want it, but want to get out of it, but cannot without help, because of the dependence/addiction. "Repression of drug users"? It is in reality about freedom from drug-slavery. That drug-slaves are less free than non-narcotic users, being subordinate, etc., are a reality, not a conventional, subjective, question of who decide what makes someone free. An environment without narcotics/drug use is an environment that makes it more easy to stop being narcotic/drug slaves. Narcotics/drugs in the environment make an unnecessary temptation. Thus in solidarity, an important anarchist principle, we should all do our best to create a drug/narcotic free environment, and stop using even small amounts of drugs/narcotics.

The Anarchist International has introduced a solidaric libertarian rebellion against the whole authoritarian narcotic culture. We will do away with it - significantly, preferably all of it. You should join in this fight, not be a part of the problem, defending false "charts" and other expressions of the authoritarian narcotic culture. Drugs/narcotics are freedom-robbers, the more use, the more addicts/narcotic slaves. Legalizing, also with some state-regulations, thus means more drug slaves. The AI is against slavery and thus against all forms of legalization of drugs/narcotics.

Drug liberalism and liberalism in general are essentially the opposite of anarchy. Anarchists are not liberalists and the Oslo Convention see drugs (narcotics ) as an authoritarian tendency, see the Oslo Convention. Among other things hashish makes people "bløte på pæra" (soft on the "bulb" = mind), destroys the social environment and other drugs are worse. People more or less flat on their face (subordinates) because of  drugs reduce the degree of anarchy. Therefore, there must be strict penalties against this. Persons are on the wrong track if they want to liberalize drug policy. Drop it!

PS. The solution is probably both punishment and treatment. Whether punishment or treatment is a sick issue, wrong question! Which gives idiotic answers! Løsningen er vel både straff og behandling. Enten straff eller behandling er en syk problemstilling, feil spørsmål! Som gir idiotiske svar! Frihet til dop er lik slaveri! Freedom to drugs (narcotics) is equal to slavery!

Resolution, decided with general consent, by:
The International Anarchist Congress
The 13th Anarchist Biennial 28-30.11.2014
International Congress-Seminar on Anarchism
The AI/IFA network represents more than 50 000 anarchist world wide

Join The Libertarian Association of Teetotalers - International - LAT & FRF - Frihetlig Rusfritt Forbund


FRIHETLIG RUSFRITT FORBUND

Libertarian Association of Teetotallers
INTERNATIONAL

Anarkistisk Avholdslag - Frihetlig Rusfritt Forbund

MOT ALKOHOL OG ALLE FORMER FOR DOP - INKLUDERT HASJ OG EXTASY ETC.

FRF GODTAR EN LITEN MÅTEHOLDSBRUK AV ALKOHOL - MEN HAR NULL-TOLERANSE OG ER STERKT MOT ALLE FORMER FOR NARKOTISK DOP - INKLUDERT HASJ, FLEINSOPP OG EXTASY ETC. OG ALLE STERKERE STOFFER. TIL HELVETE MED ALT DET DER!!!


WORDS OF WISDOM - FYNDORD

Om Kognitiv Psykoterapi og GAIAN spiritualitet & religion i rus-omsorgen med videre.


The second Nordic Anarchist Congress / IFA-congress in Oslo, June 1983:

"The following decisions were made as regards, direct nordic action in practice: - an action on nordic level will be organized in behalf of a life style without intoxication of any kind, and in behalf of the expansion of the Norwegian Anarchist Teetotallers (AAL) to a Nordic Libertarian Association of Teetotallers (Frihetlig Rusfritt Forbund - FRF). The great engagement of the anarchist movement in behalf of teetotalism in history should be called serious attention to. The campaign is to be realized through the nordic section of the IFA." (Bulletin CRIFA No 46 1983, p 11.)

"-Det settes i verk en aksjon på nordisk nivå for en rusfri livsstil, og for en utvidelse av det norske Anarkistisk Avholdslag (AAL) til et internordisk Frihetlig Rusfritt Forbund (FRF). Anarkistbevegelsens store engasjement i avholdssaken i historisk perspektiv trekkes fram. Kampanjen kjøres gjennom IFA's nordiske seksjoner."

"- Men det som gjør, at vi maa stille os som drikkens avgjorte fiende, er, som før nævnt den sløvhet og interesseløshet, som den bevirker. Ti sløvhet er vor værste fiende. Og derfor: kamp mot drikkeondet!" (av J. ø-y, Storm nr. 2 1909) .... OG MOT HASJ ETC. LEGGER VI TIL.

"Ingen forbrytelse er mer antisocial enn den som utføres av den som under profittens motiv, kapitalismens motiv, smugler og selger narkotisk gift hvormed han skaper uforbederlige slaver under denne last." (J.M.D., Alarm 1926)

"Hvis man iaktar virkeligheten...vil man slå fast at for eksempel en alkoholiker - på dette punkt - har mindre av viljens frihet enn en ikke-alkoholiker....Viljen er mer eller mindre fri, mer eller mindre ufri. På mange måter kan man si at anarkismens problem er det samme som frihetens problem." (J. B. i Anarkismen i dag, 1971)

"Elis Johansson gick med i SAC 1936 och bildade en SUF-klubb 1941. ... 1941 bildade han Liljendals Syndikalistiska Ungdomsklubb: - Nisse Lätt (en klassisk anarkistisk agitator och SUF-medlem) var och pratade hos oss på festplatsen... Elis (m.fl.) har varit aktiva i nykterhetsrörelsen." (SUF betyr Syndikalistiska Ungdomsförbundet og må ikke blandes sammen med det norske SUF som var forløperen til AKP-ml, maoistene. Rødbrun møkk! red.) (Kilde: Direkt Aktion nr 3 mars-April 1997)

"Det er bedre å være en del av løsningen enn en del av problemet!" (Replikk fra anarkistuka i Oslo 1980)

"Da afholdsspørgsmålet er av stor vigtighed for arbejderklassens fremarch, formaner forbundet sine medlemmer at pålægge sig og virke for almindelig afholdenhed fra spiritus." (FRF-AFID 1983)

"The statements from the Northern IFA-congress in 1983 about the fight against drugs broadly defined, will now be widened throughout the world via the reorganized Libertarian Association of Teetotallers - International." (The 1st International Anarchist Biennial in Oslo 1990)

"Fakta om alkohol

I sitt angrep på avholdsbevegelsen hevder dr.philos. Ellen Schrumpf i KK 1. nov. at "Alkoholhistorien må skrives fra et kulturhistorisk perspektiv." Hun forsøker å "demaskeree noen av mytene, som for eksempel at folk lå grøftelangs og drakk seg til døde i store hopetall på 1800-tallet. Faktum er at nordmenn i 1850 drakk like mye som vi gjør i dag."

Faktum er at

1: Forbruket av alkohol nådde toppen i årene 1816-44, da hjemmebrenning var tillatt og avgiftsfritt. I 1833, med kanskje 150 000 husstander, fantes 10 000 registrerte brennerier. Forbruket av brennevin begynte å gå ned i 1844, da hjemmebrenningen ble avgiftsbelagt, og særlig fra 1850 da den ble forbudt... Nedgangen i alkoholforbruk har utvilsomt sammenheng med at kaffen seilte opp som den nye folke- og kosedrikken. Kanskje også folk begynte å drikke mer melk fordi nyvinninger i husdyrholdet førte til større melkeproduksjon.

2: Det finnes ingen alkoholstatistikk fra 1850. Den kom først året etter, dvs. samme år som hjemmebrenning ble forbudt. Vi må derfor anta at forbruket gikk ned det året.

3: Gjennomsnittlig var folk mindre og lettere på 1800-tallet enn nå, antagelig fordi ernæringen gjennomgående var dårligere. Derfor var alkoholskadene pr. liter sikkert større da enn nå."

Pål Jensen, som er avholdsmann og mot all dop, og støtter FRF og LAT-I.

"ANARKI KONTRA DOP: Nok en Brunt kort advarsel går til Betty Johnsen og NRK TV1 onsdag 26.09.2001 i programmet "V30: Bettys tårer", hvor en tidligere narkoman hevder om en kriminell ungdomsklikk at: "Det ble anarki der til slutt", og "det ble helt utflytende - med dop". - Anarki er horisontal organisasjon, hvor folk på like fot deltar i et samvirke uten undertrykkelse og slaveri, herunder narkotikaslaveri. Det er for det første ikke noe "utflytende" ved en slik organisasjonsform. For det andre har anarkistene enstemmmig vedtatt Oslo-konvensjonen av 1990, hvor det blir fastslått at narkotika og dop representerer en autoritær tendens, som ikke har noe med anarki, anarkister og anarkisme å gjøre. Anarkistene og anarkismen er derfor mot narkotika-liberalisme, og har null-toleranse overfor dop." Anarkisttribunalet IAT-APT september 2001.

AFIN - Anarkistføderasjonen i Norge, har null toleranse vis-a-vis hasj og annen narkotika, og Anarkistisk Avholdslag har mange medlemmer. Det noe mer liberale Frihetlig Rusfritt Forbund har imidlertid en fraksjon som går inn for måtehold når det gjelder tobakk og alkohol, det hender derfor at noen AFIN-medlemmer tar seg et glass vin eller en pils til middag og en god sigar. Fyll er det imidlertid nulltoleranse mot. OG HASJ ER HELT UTELUKKET!

Direkte aksjon mot kong Alkohol for NN - Til verdens mange alkoholmisbrukere i faresonen - Sannhetsplakat mot alkoholisme

Med "kong Alkohol" menes a) hele det syndromet oppe i hodet som er knyttet til alkoholrus og de psykologiske og psykiatriske forhold som gjør seg gjeldende i denne sammenheng, som b) gir alkoholen makt over en person og at personen viser avmakt, slaveri i forhold til alkoholen, og c) det at man da er underlagt alkoholens makt som bestemmer over ens liv i større eller mindre grad.

2. Alkoholen har to primære behovstilfredstillende funksjoner: A. Lyst på rus. B. Som "angstfordriver".

NB! Digresjon. Dette har sammenheng med gener - arvelighet, men ogå noe miljø, det sosiale systemet. I ditt tilfelle har alkoholmisbruket sannsynligvis klar sammenheng med en liten gendefekt, som gjør deg disponert for alkohol-slaveri, og en tendens til depresjon med angst, men langt fra så alvorlig som ved bipolar - manisk/depressiv - lidelse. Dette kan motvirkes ved mye relevant kognitiv psykoterapi, inkludert etter hvert kognitiv-selv-terapi, og ørlite medikamentell behandling med anti-depressiva, men man skal være forsiktig med slike piller da disse på lengre sikt kan være angstbefordrende og psykisk avhengighets-skapende. Den nevnte gendefekten er sannsynligvis spesielt utbredt i Finland og Russland samt nabo-områder med genetisk beslektethet. At du NN er finsk betyr at du er i risikogruppen, og en høyst foreløpig gensjekk viser at du har denne gendefekten signifikant, og at det er arvelig - ikke en mutasjon på deg. Du vil således også kunne bringe det videre til avkom, som også blir i risikogruppen for alko-slaveri. Om det også er en overgang til disposisjon for annet rusmisbruk, er ikke avklart, men for deg er dette ikke noe problem, du er bare alkoholist NN, ikke pille- og narkotika-misbruker. Digresjon slutt.

3. Det første A. er knyttet til en lyst på rus som alkoholen kan tilfredstille - lystprinsippet. Dette kan både alkoholikere og ikke-alkoholikere føle. Dersom lysten blir for sterk kan det representere et problem, men det er punkt B. som "angstfordriver" - som er mest farlig.

4. Det andre B. er altså alkoholens funksjon som "angstfordriver". For langkomne alkoholmisbrukere skaper kong Alkohol angst når man skal gjøre noe, og så påtar han seg rollen som "angstfordriver", da angsten forsvinner når promillen går opp. For virkelig langtkomne alkolholikere lager kong Alkohol angst når man skal stå opp om morgenen, og man må ha alkohol for å stå opp. Og så videre for alle gjøremål utover dagen. Du NN er kanskje ikke kommet så langt, men du er i faresonen. Du har problemer med visse dagligdagse eller andre oppgaver i livet uten promille som "angstfordriver". Som f.eks. problemer med å gå ut og på butikken etc. - det slår ut som agora-fobi.

5. Det er a) mangelen på promille i blodet pluss det at man skal gjøre noe som krever mental og fysisk energi, som b) skaper angsten via psykologiske og psykiatriske mekanismer inne i hodet, noe som har sin årsak i langvarig alkoholmisbruk. Det er altså kong Alkohol som skaper angsten, for så å påta seg jukserollen som "angstfordriver". Dette er imidlertid ikke en medisin, alkoholen virker som å "pisse i buksa" for å bli varm, som bare gjør vondt verre, jevnfør a) og b). Når promillen går opp etter å inntatt alkohol forsvinner angsten for en stakket stund, man "pisser i buksa" og blir varm en kort stund, og man kan fungere "normalt" med alkohol i blodet, men mekanismen under a) og b) bare forsterker seg jo mer man drikker over tid, så det blir en ond sirkel. Spesielt ved langvarig - dekader langt - alkoholmisbruk...

6. Dette er det sentrale problemet for deg NN angånde angsten. Den skyldes i hovedsak alkoholen og bare i liten, usignifikant, grad traumatiske opplevelser i barndommen etc. Dette må du innse og gå til direkte aksjon mot kong Alkohol. Det beste hadde vært om du kuttet ut tvert, for det er veldig vanskelig for en alkoholiker som deg å drikke "normalt", jevnfør at a) og b) gjør seg gjeldende hele tiden når du har kommet så langt i alkoholismen som du faktisk er NN. Alternativet er å prøve å drikke "normalt". Dvs. to ganger i uken og ikke mer enn fire enheter, dvs. 8 i uken, i gjennomsnitt. Uansett, jo mindre du drikker jo bedre er det, men husk at du har kommmet langt som alkolholiker, jevnfør a) og b). Du har ikke mye å gå på. Husk at å være helt avholds er helt normalt.

7. NB! å spe på med beroligende piller i noen større målestokk, vil bare gjøre galt verre og skape pille- og narkotika-slaveri i tillegg til alkohol-problematikken, og er ingen løsning. Du må satse mye på kognitiv terapi - og husk et angstanfall, selv om man tror man skal dø og har hjerteklapp og negative puste-effekter - er 100% helt ufarlig, nokså på linje med hypokondri og andre toskete fobier som kan skape til og med panikk-angst. Man må prøve å skjære gjennom og tenke positivt basert på kognitiv psykoterapi, gjerne med litt spiritualitet og religion, det hjelper erfaringsvis også. GAIAN Freedomly Zen Buddhism f.eks. er et utmerket alternativ i så måte, da den også er 100% ateistisk, bidrar den ikke til usunn 100% sikkert løgnbasert gudetenkning, som ofte skaper fanatisme og vondt verre, som er nesten like ille som alkoholismen. Kristendom og Islam er ikke noen god løsning på alkohol- og narkotika-problemer og ditto slaveri, men GAIAN-filosofien har ikke slike negative bivirkninger, og kan godt brukes i oppheving av rus-slaveriet ganske generelt - ANBEFALES HERVED!

8. At du NN sannsynligvis kaller denne praktisk talt sikre sannheten mas og reagerer med å bli sur, bare viser hvor langt kommet du er som alkoholiker og hvor godt tak på deg kong Alkohol har. Du skulle være glad for å bli minnet på ca. 100% sannheten, ikke ljuge for deg selv. Du kommer ingen vei med å reagere negativt på den høyst sannsynlige sannheten. Nå er det på tide å ta tak i dette vi her har skrevet. Ta det gjerne opp med andre og diskuter dette. Praktisk talt sikkert betyr ikke absolutt 100% sikkert. Men Nå er det tid for direkte aksjon mot kong Alkohol for NN. I denne kampen er du mest sentral selv NN. Men du bør også søke støtte i nærmiljøet og få profesjonell hjelp. Ned med kong Alkohol! Tilsvarende gjelder for "lykkepiller" som valium etc. og mye annen narkotika. NB! HUSK: DEN SOM IKKE VIL HJELPE SEG SELV - KAN INGEN HJELPE! STÅ PÅ SELVDREVET MOT KONG ALKOHOL!

Mvh. Frihetlig Rusfritt Forbund, FRF, i samråd med IIFOR - Avdeling for psykologi og psykiatri, inklusive anti-dop og anti-rus vitenskap.
Forfattet av rådgiver for IIFOR: Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe, Forskningssjef for INDECO-Nettverket.
Samfunnsøkonom og spesialist i libertær politisk økonomi bredt definert, inkludert genforskning og psykologi, herunder også psykiatri og helse-økonomi med -organisasjon & -miljø vidt definert.

PS. Dysfunksjonell preferanse/nytte-funksjon:  Case narkotika: En vanlig nyttefunksjon, hvor rusmiddel inngår, for en periode, maksimeres under bibetingelse - neddiskontert verdi av negative konsekvenser for fremtidig nytte. Er diskonteringsfaktoren stor ( høy internrente) undervurderer man suget etter knark senere, og blir narkoman.

PPS. Har du rusproblemer utenom alkohol? Lag din personlige Sannhetsplakat mor rusbruk. Last dette dokumentets nederste del (Sannhetsplakaten) inn i Word, og bruk "søk-erstatt" opsjonen og bytt "Alkohol" med "Cannabis", "Heroin" el. l. dvs. til ditt rusproblem, og juster i tillegg litt på teksten relevant for deg, eventuelt i samarbeid med FRF eller lege/psykiater, eller annen behandler. Har du et generelt rusproblem, gjør det samme, men bytt til "Rusmiddel" eller bare "Rus" i stedet, dvs. Sannhetsplakaten blir mot "Kong Rusmiddel" eller alternativt "Kong Rus".

Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality & Religion!


Contact LAT/AAL/FRF! Click here!

Links

www.anarchy.no


Dette dokumentet: http://www.anarchy.no/venstre.html Oppdateres...

Øvrig stoff om Stortingsvalget 2021 og videre.

www.anarchy.no

http://www.anarchy.no/boikott.html

http://www.anarchy.no/stortingsvalget2021.html

http://www.anarchy.no/folkebladet2.html

www.indeco.no

http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm