INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ORGANIZATION RESEARCH
http://www.anarchy.no/iifor.html - IIFOR P.B. 4777 Sofienberg N- 0506 Oslo - Norway

Google international translation tool - Norwegian to English and more


VEIEN FRAMOVER -

HVORDAN NORGE KAN OPPNÅ EN HØY GRAD AV GRØNT ANARKI

av IIFOR - ISSN 0800-0220 http://www.anarchy.no/veien1.html


Norge er for tiden et anarki av lavere grad, estimert til ca. 54% anarkigrad. Estimatet er noe usikkert, men tallet er temmelig sikkert over 50%, så Norge er allerede signifikant, betydelig, anarkistisk. Mange er imidlertid ikke fornøyd med dette nivået, men vil ha et enda mer anarkistisk system her til lands. Spørsmålet melder seg da hvordan en skal reorganisere samfunnet så Norge kan få en mye høyere grad av anarki, f.eks. rundt 70-80% anarkigrad, og altså en autoritærgrad på bare 20-30%?

En måte å oppnå dette er gjennom innføring av

1. Et føderalistisk system for norsk offentlig sektor, med direkte demokrati, à la det offentlige systemet i den Sveitsiske Konføderasjon, se (click on): http://www.anarchy.no/swiss1.html

2. Mer samvirkeorganisering, kooperasjon, i privat og offentlig finansiert sektor. Dette er en sosialistisk organisasjonsform som forener egennytten med fellesnytten på en god måte, og det er også en form for direkte økonomisk demokrati, se (click on): http://www.anarchy.no/samvirk1.html

3. Mer horisontal organisasjon i næringslivet i privat og offentlig sektor generelt, slik dette blant annet er diskutert og eksemplifisert i en bok av Frank Ostroff, se (click on): http://www.anarchy.no/horizon1.html

4. Ved å strekke seg etter og tilnærme seg anarkistiske prinsipper generelt som en ledestjerne for det økonomiske og politisk/administrative liv bredt definert. Disse prinsippene er gjengitt og drøftet blant annet i Anarkistisk Universitetslags grunnkurs i anarkisme, se (click on): http://www.anarchy.no/course1.html . Se også http://www.anarchy.no/politikk.html .

5. Fortsatt holde seg ute av EU. Gode argumenter for dette standpunktet finner man i EU-debatten, se (click on): http://www.anarchy.no/eu.html

Ved å gjennomføre programmet nevnt i punkt 1.- 5. kan man altså oppnå en anarkigrad i Norge på en 70-80%, en mye høyere grad av anarki enn i dag, dvs. en middels til høy grad av anarki, og tilsvarende lavere autoritærgrad - ned i mot 20-30%.

Selv om en satser på dette programmet vil det rimeligvis ta lang tid og innebære en kraftig revolusjonering både i offentlig og privat sektor - og det blir ikke lett. Men det blir verdt innsatsen - vi bør komme igang jo før jo heller.

Alle gode krefter i landet og hele arbeiderklassen i vid forstand, bør trå til for å gjennomføre programmet for en høy grad av anarki - nevnt i punkt 1.- 5. Framtiden ligger i et stort sprang oppover på det økonomisk-politiske kartet - ikke pendelbevegelser til venstre og høyre, se kartet nedenfor.

Det må bli slutt på det anarkisten Henrik Ibsen kalte "pusleri med grader - dårlighet alt sammen". Vi trenger et kraftig grønt skifte, og det kan bare skje om Norge blir kraftig mer anarkistisk, dvs. til liberalt, grønt sosial-demokrati av høy grad. Liberalt sosial-demokrati må ikke forveksles med marxistisk sosialdemokrati, som bare betyr mer stat. Dette er feil vei å gå, og fører ikke fram til målet. Liberalt, grønt sosial-demokrati, mer anarkisme, er veien å gå! Over hele linja!

 

*) Stjernene på kartene markerer posisjonen til det norske økonomiske-politiske systemet etter den revolusjonære endringen i 1994/95. Les mer om dette på http://www.anarchy.no/a_nor.html og http://www.anarchy.no/ija1994-96.html


Links 

Hei alle sammen!

Les og bli vis!  Det trengs å få i gang en debatt om dette. Vi prøver med denne resolusjonen å få i gang en debatt om dette!

Mvh. Prof. Dr. cand.oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe, cand. anarch. Anna Quist og cand. anarch. Ph. D. Harald Fagerhus