NORGES ANARKISTRÅD - THE NORWEGIAN ANARCHIST COUNCIL - NACO 
FOLKERÅDET  - SKYGGEKABINETTET - FOLKETS ALTERNATIV TIL STATSRÅDET VIA DET OFFENTLIGE ROM
http://www.anarchy.no/naco.html
Google international translation tool - Norwegian to English and more

*We wish you a happy December*
Anarkistenes 2017 årsrapport

Oppdateres

NYTTÅRSTALEN FRA ANARKISTENE 2017
Oppdateres utover året 2017. Sist oppdatert 04.12.2017

Les og bli vis! Norge er et anarki av lav grad. Utviklingen etter Stortingsvalget 2013, kommunevalget i 2015 og Stortingsvalget 2017.
Om hva anarki er og hva det ikke er.
Direkte aksjoner og valgaksjoner. Stortingsvalget 2017: Styrk det relativt frihetlige sentrum - stem Sp eller V, boikott de autoritære Frp, SV og R.

Resultatet av Stortingsvalget 2017.
Norge er nå nær en økonomisk depresjon. Anarkistene krever mer og flere etterspørsels-stimulerende tiltak og større innslag av planøkonomi.

Internasjonalt perspektiv.
Hvordan Norge kan bli et anarki av høy grad.
Mot oklarki, dvs. mobbing, pøbelvelde og pøbelherrevelde i vid forstand.

Århundrets kampanje: KUTT TOPPENE! Fordel inntekt og innflytelse nedover i samfunnet. For flatere struktur i lønn og rang. Mer horisontal organisasjon!

Siden Norge er et anarki, riktignok av lav grad, med ca 54% anarkigrad, er det viktig å merke seg anarkistenes synspunkter og direkte aksjoner. Så også nyttårstalen fra anarkistene. Det var stortingsvalg den 9. september i 2013. Stortingsvalget ga et klart flertall til Venstre, Kr.F, Høyre og Frp. Jern-Erna ble ny statsminister i et mindretalls-statsråd med Frp, med støtte fra Venstre og Kr.F på stortinget. Man kan ved nyttår 2017 konstatere at det norske systemet har fått en marginal høyredreining på det økonomisk-politiske kartet, men med bibehold av ca 54% anarkigrad. Venstre og Kr.F har sørget for å stoppe en større høyredreining og en populistisk bevegelse nedover på det økonomisk-politiske kartet. Kommunevalget i 2015 har ikke endret på dette. Etter stortingsvalget i september 2017 fortsetter Jern-Erna med Frp i statsrådet støttet av V og Kr.F. Anarkigraden er fremdeles ca 54%.

Det brunblå populistiske Frp har vist seg å ikke være noen verre trussel mot anarkigraden i sentrumhøyre-styret enn det venstremarxistiske brunrøde SV var i sentrumvenstre-statsrådet. Det blir i begge tilfeller ført en sosial-individualistisk progressiv sentrumspolitikk, altså med et nivå på ca 54% anarkigrad, «anarchist light». Tyngdepunktet i norsk politikk ligger fortsatt i sentrum, like over midten på det økonomisk-politiske kartet. Det norske anarkiet har fortsatt og vil mest sannsynlig fortsette fremover, som et anarki av lav grad, men likevel mest anarkistisk i verden, foran Den Sveitsiske Konføderasjon (ca 53% anarkigrad) på annenplass og Island (ca 52% anarkigrad) på tredjeplass. Det finnes ikke flere anarkistiske land enn disse tre i verden, kun mer autoritære stater.

Som i fjor vil Nyttårstalen oppdateres utover året, og den inneholder også de norske anarkistenes mest sentrale handlingsrettede, eller om man vil praxeologiske, økonomisk-politiske program for Norge i 2016. Av denne grunn er Nyttårstalen fra anarkistene noe lenger enn "konkurrentenes", dvs. den rent symbolske maktløse kongen og statsministeren - folkets tjener?, sine nyttårstaler. Den er mer av et essay eller skriv enn egentlig en tale som skal leses opp. Men den er vel brukbar som et dokument på Internet som folk kan fordøye i porsjoner og komme tilbake til i flere runder. Innspill utover i 2017 mottas med takk.

1. Media og andre bruker ofte ordet anarki på feil måte. Alle burde holde seg til den definisjonen av begrepet som samsvarer med den reelle betydningen av ordet, dvs. a) basert på den opprinnelige  meningen av forstavelsen "an" og etterstavelsen "arki" - og b) en logisk utgreiing av begrepet basert på denne. Forstavelsen "an" betyr "uten", som i anaerob kontra aerob, anhydrid kontra hydrid o.l.. "An" betyr dermed uten det som står i etterstavelsen, samtidig som man beholder det vesentlige ved objektet. Etterstavelsen "arki" betyr "erke-; herske; hersker; herskere; -velde", fra gresk "archein", "å herske, komme først", og "archos", "hersker", eller rettere sagt system og styring basert på slikt.

2. Det vesentlige ved objektet her er koordinering - styring, og ikke herskingen, som i og for seg er uvesentlig i den forstand at folk godt kan klare seg meget vel uten denne, - det er en "pest og en plage", bestialitet i mindre eller større grad, som Jens Bjørneboe påpekte. Herskingen trengs egentlig ikke, troen på herskernes nødvendighet er en ondsinnet form for alienasjon, fremmedgjøring. Anarki betyr dermed ikke "uten styring", men system og styring uten hersker(e)/hersking, dvs. samvirke uten undertrykkelse, tyranni og slaveri.

3. Anarki, er dermed høyere grader av demokrati, dvs. reelt demokrati. Ideelt, ved 100% anarki styrer folk på like fot, i et horisontalt organisert samvirke, koordinering uten undertrykkelse. I praksis er det grader av anarki. Går innflytelsen mer fra folket - nedenfra og opp, enn det motsatte, fra øvrigheten, ovenfra og ned - både økonomisk og politisk/administrativt - er det anarkistisk. Motsatt er samfunnet autoritært, økonomisk og/eller politisk/administrativt. Demokrati betyr "en person - en stemme" ved ulike valg, mens i markedet gjelder "en krone - en stemme". Demokratisk er det bare om kjøpekraften er fordelt noenlunde likt. Er den svært ulikt fordelt er det økonomisk plutarki, rikmannsvelde - også kalt pengevelde, og ikke anarki.

4. Anarki, stat og styring. Enkelte har hevdet at "anarkistene forfekter nedleggelse av stat og styring". Dette er nok en "sannhet" med store modifikasjoner.

4.1. Anarkistene er ikke imot styring, men mot hersking. Anarkistene er også mot stat i den generelle betydningen topptung samfunnspyramide, men ikke mot stat i den snevre betydning sentraladministrasjonen, så lenge systemet alt i alt ikke er en topptung samfunnspyramide. Vi er heller ikke mot staten Norge, i betydningen landet Norge.

Ei heller er anarkistene imot bedrifter hel- eller deleid av sentraladministrasjonen, så lenge de ikke bidrar til - eller er en del av - en topptung samfunnspyramide. For kommunale foretak gjelder tilsvarende. Offentlig kontra privat eie er ikke noe prinsippspørsmål i anarkismen og hva man velger her må avgjøres ut fra hva som er mest effektivt og rettferdig.

Digresjon: Maksimal effektivitet er definert som Pareto-optimalitet, at man innretter seg slik at ingen kan få det bedre uten at andre får det verre, med hensyn til ressursbruk i vid forstand, i natur- og miljøforvaltningen, i produksjon, handel og distribusjon, administrasjon, o.s.v., både på kort sikt og i et langsiktig perspektiv, kort sagt Pareto-optimalitet i det fagøkonomene kaller ressursallokeringen.

Maksimal rettferdighet er definert ved Ombytte-kriteriet, at ingen, når alt kommer til alt, vil bytte posisjon [dvs. med hensyn til utdanning, yrke, plassering, offer og goder, etc.], med noen andre i samfunnet. En fagøkonom vil si at maksimal effektivitet og rettferdighet oppnås, når man blant de Pareto-optimale løsninger i samfunnsøkonomien bredt definert, velger en som også oppfyller Ombytte-kriteriet. Samfunnsøkonomisk teori viser at det finnes slike løsninger, som altså både er maksimalt effektive og rettferdige. - I praksis er det grader av effektivitet og rettferdighet. Det ene utelukker som regel ikke det andre, og anarkistene vil ha mest mulig av både effektivitet og rettferdighet. Digresjon slutt.

Vi skal forklare punkt 4.1. litt nærmere:

4.2. Anarki = ([An-ark]-i) betyr ([an = uten - ark = hersking og hersker(e)] - i = system og styring (inklusive lov og optimal orden), som i monark-i). Anarki er dermed, helt kort fortalt, system og styring uten hersking og herskere. Vi er således som nevnt ikke mot styring, vi er for styring uten hersking, og mot hersking og herskere. Men styringen må altså a) gå mer nedenfra, fra grasrota og opp, enn omvendt, b) ovenifra og ned, for c) for å være anarkistisk og anarki.

4.3. Vi er dermed også mot "stat" i betydningen topptung samfunnspyramide, økonomisk og/eller politisk/administrativt - i lønn og/eller rang - i privat og offentlig sektor, dvs. hvor styringen og innflytelsen alt i alt i) går mer ovenifra og ned, enn ii) nedenfra og opp. Så lenge sentraladministrasjonen, som ofte kalles "Staten", dvs. staten snevert definert, fungerer innenfor et system hvor styringen og innflytelsen går a) mer nedenfra og opp, enn b) ovenifra og ned, er det c) anarki, og d) anarkistene er i og for seg ikke imot staten (i betydningen sentraladministrasjonen) innenfor en slik ramme.

4.4. Vi er således a) ikke imot styring, så lenge det ikke utarter til hersking, og heller ikke b) mot "staten" i den snevre betydningen sentraladministrasjonen, så lenge den fungerer innenfor et anarkistisk system, dvs. uten topptung samfunnspyramide i privat og offentlig sektor. Det vi er mot er stat i den generelle betydningen topptung samfunnspyramide i privat og offentlig sektor.

4.5. I Norge er samfunnssystemet for tiden så vidt anarkistisk, med ca 54% anarkigrad for tiden, dvs. vi har et anarki av lav grad. Dette betyr at samfunnsystemet, sett alt i alt i privat og offentlig sektor, fungerer litt mer nedenfra og opp, enn ovenifra og ned.

4.6. Anarkistene jobber for å øke anarkigraden, og sørge for at den i hvert fall ikke synker. Derfor kjemper vi mot autoritære tendenser, bl.a. annet for å få statsministeren jekket ned når hun viser herskertendenser. Høyere anarkigrad kan også innebære en flatere organisert sentraladministrasjon, hvor bl.a. statsministeren, folkets tjener, er jekket ned mange hakk.

4.7. Topptung samfunnspyramide er som regel i praksis verken effektivt eller rettferdig, sett i forhold til en flatere organisasjon, dvs. et mindre hierarkisk innrettet samfunn. Kort sagt, anarkistene arbeider for mer a) effektivitet, ikke minst miljømessig og i langsiktig perspektiv, og b) rettferdighet - i vid forstand, jevnfør digresjonen i punkt 4.1. Øvrigheten i offentlig og privat sektor må jekkes ned signifikant både i lønn og rang om anarkigraden skal øke, og samfunnet dermed få en flatere, inklusive mer effektiv og rettferdig - organisasjon, system og struktur! Folket sett som klasse i motsetning til øvrigheten i privat og offentlig sektor, ønsker og krever en slik utvikling! NÅ!

5. Ordet anarki brukes som nevnt ofte feilaktig. Mange ganger skulle det stått oligarki (noen herskere), polyarki (mange herskere), oklarki (pøbelvelde, pøbelherrevelde) eller kaos i stedet. Kaos oppstår ved rivaliserende "stater i staten", herskere/herskertyper i innbyrdes strid. Mange steder i verden hvor det er uroligheter, feilaktig kalt "anarki" i media, er det i realiteten vilkårlig hersking fra ulike kanter, blandinger av oligarki, polyarki, oklarki og kaos, dvs. rivaliserende "stater i staten", og dette er autoritært og ikke anarki. Det er ikke mangel på herskere og hersking i slike situasjoner akkurat, og anarki betyr som nevnt nettopp styringsformer uten denslags. Anarki er heller ikke lovløse tilstander, da det alltid vil være tilstrekkelig med lover og politi til å håndheve dem under anarkismen. I motsatt fall er det oklarki, pøbelvelde i vid forstand, som ikke er anarki.

Anarkisme er prinsipielt heller ikke pasifisme eller terrorisme. Det første betyr å underkaste seg militaristiske overgrep, det andre er et slikt overgrep. Terrorisme, "herske ved terror", skrekkvelde, har ingenting med anarki å gjøre. Terrorisme er en form for oklarki, det motsatte av anarki.

Anarki, an-ark-i, betyr altså som nevnt (noe forenklet) "system og styring uten hersker(e)", da vi har ['an' (uten) - 'ark' (hersker(e))] - 'i' (system, styring, som i mon-ark-i), og utelukker dermed at pøbelen hersker slik det er når det er kaos og lovløse tilstander. Anarki er således ikke kaos og lovløse tilstander. Mer informasjon om anarki kontra kaos finnes ved søk på KAOS-HERSKERE i http://www.anarchy.no/andebatt.html. Synonymer for anarkistisk er libertært og frihetlig. Anarkisme og anarki er altså både det frihetlige og det libertære: Kjært barn har mange navn!

6. Derimot regnes Norge som et relativt anarkistisk land, for tiden med anslagsvis ca 54% anarkigrad og 46% autoritærgrad, se bl.a. Dagens Næringsliv nr 2/3 juni 2007 og Finansavisen onsdag 17. oktober 2007. Men dette er nokså langt fra det anarkistiske ideal som tilsvarer 100% anarki. Det er bare sunt om Norge blir mer anarkistisk, mindre lønns- og rangsforskjeller, mer effektivitet, også miljømessig, og rettferdighet, etc. dvs. et samfunn mer basert på anarkistiske prinsipper. "Et samfunn er et sundt samfunn bare i den grad det viser anarkistiske trekk..." sa Jens Bjørneboe. Han hadde mye rett i dette!

7. Anarkisme betyr dels det samme som anarki, dels er det navnet på den politiske retningen som går inn for anarki og den vitenskapelige kunnskapsbasen om anarkier og forholdet til andre systemer.

8. Anarki er demokrati, men alt demokrati er ikke dermed anarki. Dvs. at mengden av anarkistiske systemer er en delmengde av alle demokratiske systemer. En del parlamentariske systemer, som det er vanlig å kalle demokratiske, kan fungere mer ovenfra, fra toppen, og ned - enn nedenfra, fra folket, og opp. Men dette er ikke reelt demokrati, folkestyre, i det styringen foregår over hodet på folket og dermed er en eller annen form for hersking, skinn-, semi- eller pseudo-demokrati, eller i verste fall et totalitært system eller diktatur - ekstremisme. Valg på herskere er ikke reelt demokrati. Ergo, som nevnt, anarki er reelt demokrati og omvendt, reelt demokrati er anarki.

9. Hvis det ikke er reelt demokrati, anarki i en eller annen form dvs. anarkisme, er det reelt - monarki (enevelde, en som hersker), oligarki, polyarki, oklarki - kaos inkludert, og/eller plutarki (pengevelde, rikmannsvelde), økonomisk (kapitalisme) og/eller politisk/administrativt (statisme) i privat og offentlig sektor.

10. Arkier, i motsetning til anarkier/anarkisme, kan enten ta form av I. marxisme, II. fascisme eller IV. liberalisme og ulike varianter av disse tre grunnformene:

I. marxisme - statisme uten økonomisk plutarki, -

II. populisme/fascisme - statisme pluss økonomisk plutarki. Populisme er den minst autoritære formen for fascisme.

III. Anarkisme, som er basert på sosialisme, - ikke økonomisk plutarki/kapitalisme, og autonomi, - ikke statisme, henholdsvis økonomisk og politisk/administrativt demokrati i privat og offentlig sektor, dvs. generelt reelt demokrati både i markeder og offentlig forvaltning.

IV. Liberalisme - økonomisk plutarki uten statisme, det typiske "uopplyste pengevelde" i følge Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch. Ytterliggående varianter av dette, det rene økonomiske plutarki, må naturligvis ikke feilaktig kalles - eller forveksles med - anarki eller anarkisme, da finansfyrster, pengeherskere og kapitalister ikke er bedre enn andre herskere, og anarki betyr et samfunn uten (signifikante) herskere og med styring uten hersking.

11. Noen stikkord angående anarki er rasjonell, frihetlig sosialisme, med innslag av frihetsplanlegging, som Ragnar Frisch sto så hardt på, som ofte sammenfattes med ordet libertær (fra fransk "libertaire" som nettopp betyr anarkistisk). Andre betegnelser for anarkisme er "det tredje alternativ" (Ragnar Frisch), "den tredje samfunnsform" (Pierre J. Proudhon), og "den tredje vei" (Mona Solberg). "Alle gode ting er tre" er et gammelt visdomsord, noe som i hvertfall gjelder for anarki og anarkisme.

12. Ulike former for samvirkeforetak og føderalisk demokrati med folkeavstemninger er regnet som viktige elementer i systemer med høyere grader av anarki. Vi hilser de tiltak som er annonsert fra Kommunaldepartementet, om mer reelt lokaldemokrati og med mer folkeavstemninger, velkommen. Anarkistiske systemer kan ha stor offentlig sektor eller liten. Dette forholdet må som nevnt avgjøres ut fra hva som er mest effektivt og rettferdig, og er ikke noe prinsipp-spørsmål i anarkismen. Halvoffentlige foretak og forvaltningsorganer kan også vurderes. Det anarkistiske ideal er 100% sosialistisk og autonomt.

13. Norge fra autoritær marxisme til anarki: Norge startet opp i 1945/46 etter krigen som et marxistisk sosialdemokrati med en betydelig grad av statisme og sosialisme. Siden beveget systemet seg sakte i frihetlig retning via en nasjonal megatrend oppover og til høyre på det økonomisk-politiske kartet og ble a) anarkistisk, ca 53%, i 1994/95, etter folkeavstemningen mot EU, som b) tok knekken på det marxistiske matriarkiet, med ja-dronning Gro Harlem Brundtland i spissen. Matriarken Gro abdiserte de facto som hersker etter folkeavstemningen, og fortsatte som en svakere administrator til hun gikk av. Norge har ikke hatt noen klare, reelle, herskere etter dette, men er overlatt til anarkiet, som råder og leverer OK. 28.11.2009 markerte 15 år siden den fløyels-revolusjonerende endringen i Norge, som medførte at samfunnet ble anarkistisk. 28.11.2014 markerte 20 år siden Norge ble anarkistisk. Norge er et moderat anarki - en årsak til at det er et av de beste land i verden å leve i. At Norge er relativt anarkistisk har blant annet sammenheng med at vi har et relativt egalitært samfunn i lønn og rang, og at det er en høy gjennomsnitts levestandard og levealder. Hverken kongen, statsministeren, eller de norske pengetoppene kan sies å være virkelige (signifikante) herskere i historisk og internasjonal forstand. Vi er heller ikke i virkelig betydelig grad underlagt fremmed makt, eller undertrykker og utbytter andre land.

Erna Solberg, statsministeren, er nok blant de enkelt-personer som har størst innflytelse på styringen av landet, men landet styres i stor grad kollektivt. Det er ikke riktig at en duo fra Frp (Siv Jensen) og Høyre (Solberg), styrer landet i særlig stor grad. Norge er som nevnt et anarki av lav grad, med ca 54% anarkigrad og ca 46% autoritær grad. Denne duoen inngår stort sett i de ca 46% autoritærgrad. Men styringen av landet er lang mer enn dette. Anarkigraden tilsier at styringen alt i alt går litt mer nedenifra, fra folket (i motsetning til øvrigheten), og opp, enn det motsatte, fra toppen og ned. Politikken, og styringen mer generelt langs de økonomiske og politisk/administrative dimensjoner i vid forstand, utformes i betydelig grad via debatten i det offentlige rom, og her deltar blant annet anarkistene og andre. Også media/pressen. Alt i alt har folket betydelig innflytelse på styringen. Statsrådet opererer ikke i vakuum og innflytelsen må ikke overdrives, heller ikke Erna Solbergs.

14. Dette betyr alt i alt relativt stor frihet økonomisk og politisk/administrativt for innbyggerne flest. At Norge er et moderat anarki betyr derfor også at vi har et relativt frihetlig, libertært, samfunn - systemet heller når alt kommer til alt litt over i sosialisme og autonomi, selv om det også er nokså kraftige tendenser til statisme og kapitalisme. Norge er derfor ikke noe ideal-anarki, et frihetlig paradis med bortimot 100% anarkigrad, men likevel et fungerende anarki, riktignok av lav grad - som nevnt estimert til ca 54% anarkigrad for tiden. Tallet er naturligvis noe usikkert, men angir likevel en sannsynlig tendens. Dette betyr imidlertid også at det er klare autoritære tendenser å stri med, dvs. 100% - ca 54% = ca 46% autoritærgrad. Tendenser henimot oklarki, mobbing og pøbelvelde, i vid forstand, utgjør en  god del av de autoritære tendensene, se http://www.anarchy.no/oslo.html, som det må prioriteres å bekjempe.

Det norske systemet er sosialindividualistisk, en anarkistisk styreform av lav grad, som a) ligger til høyre for det avanserte marxistiske sosialdemokratiet, men b) litt til venstre for liberalismen på det økonomisk-politiske kartet, og c) ganske langt fra det anarkistiske ideal på toppen av kartet, se figurene nedenfor. Fra 1994/95 til 2002/3 beveget det norske systemet seg fortsatt litt i frihetlig retning, men også noe videre mot høyre, og ble ca 54% anarkistisk. Etter stortingsvalget 2005 har systemet beveget seg litt mot venstre igjen, men uten signifikant endring i anarkigraden. Stortingsvalget 2009, som resulterte i fortsatt rødgrønt, sentrum-venstre statsråd, innebar bibehold av ca 54% anarkigrad her til lands. Stortingsvalget i 2013, som resulterte i et Høyre-Frp mindretalls-statsråd med støtte fra Venstre og KrF på stortinget, innebærer også bibehold av anarki graden på ca 54%, men med en liten høyredreining på det økonomisk-politiske kartet.

 

Autoritærgrad i % =

*) Stjernene indikerer posisjonen til det norske økonomisk-politiske systemet etter den revolusjonære endringen i 1994/95, med ca 53% anarkigrad medio 1995.
Les mer om dette på
http://www.anarchy.no/a_nor.html og http://www.anarchy.no/ija1994-96.html.
Det norske systemet av i dag er plassert like over stjernen(e), med ca 54% anarkigrad. Det er og har vært et sosial-individualistisk anarkistisk system i Norge siden 1994/95.
Dvs. et anarki av lav grad i sektoren for sosial-individualisme, innenfor den anarkistiske kvadranten, mellom avansert sosialdemokrati og avansert sosial-liberalisme, sett i internasjonalt perspektiv, se (klikk på:) IJA 1 (37)
Anarkigraden er 100 % - autoritærgraden i %, innenfor den anarkistiske kvadranten. Ellers brukes betegnelsen libertærgraden = 100 % - autoritærgraden i %.
Progressiv betyr oppover på kartet, den vertikale aksen en kan trekke gjennom midtpunktet er progressiv versus reaksjonær-aksen.
Den horisontale aksen en kan trekke gjennom midtpunktet representerer den tradisjonelle høyre-venstre-dimensjonen.

15. Dersom ikke noe uforutsett betydelig autoritært skulle inntreffe vil styreformen i det norske samfunnet fortsatt være anarki i hvertfall fram til Stortingsvalget i 2017. Høyre-Frp mindretalls-statsrådet med støtte fra Venstre og KrF på Stortinget er stort sett i samsvar med det anarkistiske, sosialindividualistiske tyngdepunktet på det økonomisk-politiske kartet. Det må gjøres tiltak mot sosial dumping som følge av endringer i EØS-avtalen for arbeidsmarkedet. Et frislepp i retning det uopplyste pengevelde, plutarki, i arbeidsmarkedet, må forhindres med lover og andre tiltak. Større inntektslikhet og økt levestandard, en grov indikator for sosialisme, og større rangslikhet og økt kvalitetssikret levelengde, en tilsvarende indikator for autonomi, er viktige punkter på agendaen.

Det må generelt føres folkepolitikk - ikke øvrighetspolitikk: Mer sosialisme og autonomi bredt definert - mindre kapitalisme og statisme. Med sosialisme menes her ikke statssosialisme, marxisme, men økonomisk frihet, likhet, solidaritet og andre anarkistiske prinsipper. Med autonomi menes politisk/administrativ frihet, likhet og solidaritet, med videre, bredt definert. Følgelig går anarkistene inn for en progressiv sentrumspolitikk, en kurs oppover på det økonomisk-politiske kartet. En stor høyredreining av politikken gir ikke framsteg, og må unngås.

Det er i og nær sentrum og oppover på det økonomisk-politiske kartet de fleste av velgerne befinner seg. En valgallianse av sentrumspartiene Sp, V og Kr.F, eller i hvert fall et nærmere samarbeid, kan være et godt kort foran stortingsvalget i 2017, for å gi sentrum politisk tyngde, og forhåpentlig vis sikre en progressiv sentrumspolitikk på stortinget i tiden fremover.

Sentrumspartiene bør uansett orientere seg mer i retning av realøkonomi, herunder også realmiljø-økonomi og -politikk, og realpolitikk generelt, så de blir - og også fremstår som - mer troverdige. Det landet trenger - og som har et solid flertall av folket i ryggen, er progressiv sentrumspolitikk - folkepolitikk, ikke øvrighetspolitikk!

Vi minner om noen av anarkistenes aksjoner i 2010 og 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og videre i 2017:

a. Boikott av Hamsun. Anarkistene stod for en boikott av det såkalte Hamsun-året i 2009, det var en debatt i det offentlige rom, og anarkistene oppsummerte denne og dro konklusjonen i 2010: Hele forfatterskapet er brunt - man kan ikke på ærligvis skille mellom "forfatteren" og "nazisten". For en representativ dokumentasjon: Se kapittel 36 på http://www.anarchy.no/enronism.html. Feiringen av Hamsun i 2009, initiert av brunaktige krefter blant øvrigheten, ble en flopp, uten folkelig oppslutning. Anarkistene utvider boikottaksjonen av Hamsun, og den fortsetter videre i 2017. Knut Hamsun er og blir en forfatter først og fremst for den blåbrune og rødbrune fiffen.

b. Folkebevegelsen for valgboikott av autoritære. I 2010 gjorde Folkebevegelsen for valgboikott av de mest autoritære partiene Frp, SV og Rødt m.v. forberedelser til kommunevalget høsten 2011. I 2012 begynte forberedelsene til stortingsvalget i 2013. Analyser og råd om hvordan man kan stemme mest mulig frihetlig vil bl.a. bygge på erfaringene fra stortingsvalget 2009, se http://www.anarchy.no/stortingsvalget2009.html. Link til websiden om kommunevalget 2011 er http://www.anarchy.no/kommunevalget2011.html. Folkebevegelsen har, etter diskusjon og vedtak basert på alminnelig konsensus, besluttet at å stemme på V eller Sp var det mest frihetlige ved kommunevalget 12. september 2011. Det samme gjaldt for stortingsvalget i 2013, se http://www.anarchy.no/stortingsvalget2013.html. Det samme gjaldt for kommunevalget i 2015, se http://www.anarchy.no/kommunevalget2015.html. Her er også resultatene fra kommunevalget 2015 publisert. Folkebevegelsen har, etter diskusjon og vedtak basert på alminnelig konsensus, besluttet at å stemme på V eller Sp er det mest frihetlige ved stortingsvalget i september 2017, se http://www.anarchy.no/stortingsvalget2017.html. På denne linken finner du også resultatet i grove trekk.

Anarkistføderasjonen i Norge, AFIN, som velger Norges Anarkistråd, har også drøftet lederproblemet i Senterpartiet, se "Nei til Ola Borten Moe som ny Senterpartileder", http://www.anarchy.no/neitil.html. Ola B. Moe har så vidt vi har forstått selv erklært seg som uaktuell som ny Sp-leder, og dette nei-et er anarkistene så vel som mange andre helt enige i. Sp blir høyst sannsynlig en katastrofe med Ola på topp, og kommer under sperregrensen. Dersom Marit Arnstad vil stille som leder, kan det bli et heldig valg, mener Norges Anarkistråd. Men Marit Arnstad erklærte i februar 2014 at hun ikke ville stille som lederkandidat. Det ekstraordinære landsmøtet i Senterpartiet 07.04.2014 valgte Trygve Magnus Slagsvold Vedum som ny leder, et brukbart valg mener Norges Anarkistråd. Ola Borten Moe ble gjenvalgt som første nestleder. Anne Beathe Tvinnereim ble valgt til annen nestleder.

Og til Venstre. NB! Ikke glem... Gunnar Garbo: "En god liberaler er en god sosialist". Og grønn i tillegg! Dvs. kjør oppover på det økonomisk-politiske kartet! Støtt Folkebevegelsen!

Og så til spørsmålet om kommunesammenslåinger - det bør i så fall skje frivillig. Men er ikke kommunene stort sett mer enn store nok? Sveits har til sammenligning langt flere kommuner (Gemeinde) i forhold til folketallet. Her har vi noe å lære av Sveits!

Første mai 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. Arbeidernes internasjonale kampdag:

* Full report of May Day by IWW: Manifesto - Actions - The fight against the unenlightened plutarchy and for real democracy world wide - Click here! *

* Libertarians world wide celebrate 01.05.2011: International Labor Day 125 years & 45 years of the Anarchist Revolution in Iceland - Click here! *

* May Day 2012 - Manifesto and anarcho-syndicalist international direct action by the International Workers of the World - Click here!*

* May Day 2013 - Manifesto and anarcho-syndicalist international direct action by the International Workers of the World - Click here!*

* May Day 2014 - Manifesto and anarcho-syndicalist international direct action by the International Workers of the World - Click here!*

* May Day 2015 - Manifesto and anarcho-syndicalist international direct action by the International Workers of the World - Click here!*

* May Day 2016 - Manifesto and anarcho-syndicalist international direct action by the International Workers of the World - Click here!*

* May Day 2017 - Manifesto and anarcho-syndicalist international direct action by the International Workers of the World - Click here!*

Situasjonen i Norge i 2010 er generelt belyst i dette årets nyttårstale, som er oppdatert ved året 2010s utgang, se http://www.anarchy.no/nt2010.html.

Situasjonen i Norge i 2011 er generelt belyst i dette årets nyttårstale, som er oppdatert ved året 2011s utgang, se http://www.anarchy.no/nt2011.html.

Situasjonen i Norge i 2012 er generelt belyst i dette årets nyttårstale, som er oppdatert ved året 2012s utgang, se http://www.anarchy.no/nt2012.html.

Situasjonen i Norge i 2013 er generelt belyst i dette årets nyttårstale, som er oppdatert ved året 2013s utgang, se http://www.anarchy.no/nt2013.html.

Situasjonen i Norge i 2014 er generelt belyst i dette årets nyttårstale, som er oppdatert ved året 2014s utgang, se http://www.anarchy.no/nt2014.html.

Situasjonen i Norge i 2015 er generelt belyst i dette årets nyttårstale, som er oppdatert ved året 2015s utgang, se http://www.anarchy.no/nt2015.html.

Situasjonen i Norge i 2016 er generelt belyst i dette årets nyttårstale, som er oppdatert ved året 2016s utgang, se http://www.anarchy.no/nt2016.html.

c. Direkte aksjon mot Datalagringsdirektivet m.v.. Nei til "Storebror ser deg" - Anarkistene sier nei til EU-direktiv 2006/24. Brunrøde krefter i Arbeiderpartiet og blåbrune i Høyre gikk for mere av et Storebror Ser Deg Samfunn, og det er krefter, blant annet i PST, som fortsatt vil innføre Datalagringsdirektivet, DLD. Disse brunrøde og blåbrune kreftene må stoppes! Støtt opp om anarkistenes Direkte aksjon mot Datalagringsdirektivet http://www.anarchy.no/direkteaksjondld.html. Anarkistene har ikke glemt Lund-kommisjonen. Ulovlig overvåkning kan skje igjen.

05.11.2011. Ad sosial kontroll generelt og DNA-registre. Sosial kontroll er nødvendig, men asosial kontroll må forhindres på en sikker måte. Å registrere alle eller store deler av innbyggerne i et DNA register er helt forfeilet og åpner for all mulig asosial kontroll, og de verste "Storebror ser deg" samfunn, at det kan inntreffe tendensielt fremover og kanskje utvikle seg til noe helt jævlig. Dette må ikke skje. Anarkistene sier et klart NEI til et slikt omfattende DNA-register, og det som skal være av DNA-registre må sikres bedre mot misbruk. Personvernet må ikke uthules, snarere tvert i mot, i Norge - såvel som verden forøvrig.

10.11.2011. Breivik, terror og DLD. DLD er som å lete etter en nål i en høystakk, veldig ineffektivt. Det man må konsentrere seg om i overvåkning er personer og grupper med ekstremistiske synspunkter (dvs. totalitære på det økonomisk-politiske kartet) og personer og grupper som har ideer kompatible med ekstremistiske synspunkter. Hadde man gjort det, hadde man høyst sannsynlig hatt Breivik i fokus og fulgt opp dette, og avverget terroristangrepet 22.07.2011.

28.10.2012. Datatilsynet slakter PSTs lovforslag mot soloterror. Datatilsynet mener at PSTs forslag til lovendringer for å stanse soloterrorister innebærer kriminalisering av borgernes tanker og gjør det fritt fram for overvåking. Anarkistene, AFIN og Norges Anarkistråd, slutter seg til synspunktene til Datatilsynet og sier igjen nei til «Storebror ser deg» samfunnet.

11.04.2014. Statsrådet legger DLD på is. Kampen mot DLD er over med heldig utfall, men kampen mot "Storebror ser deg samfunnet" generelt fortsetter, melder anarkistene - AFIN og Norges Anarkistråd. Kilder: TV2 og AIIS.

29.12.2014. To Frp-statsråder, Anders Anundsen og Ketil Solvik Olsen, vil gi politiet makt over mobilnettet. Anarkistene er i mot. Justisdepartementet har sendt ut et høringsbrev om ny ekom- og politilov. Forslagene vil gi politiet anledning til selv å iverksette mobilregulerte soner og jamming av telefoner. I en høring om ny lovgivning foreslår Justis- og Samferdselsdepartementet store utvidelser av politiets mulighet til å blokkere mobil- og radiosignaler og sette opp falske basestasjoner for mobiltelefoner. Departementene ledes av to Frp-statsråder, henholdsvis Anders Anundsen og Ketil Solvik Olsen. Lovforslaget gjelder «mobilregulerte soner», geografiske områder der politiet kan ha full kontroll på det de ønsker av radio- og mobiltrafikk som går inn og ut av området. Den teknologiske utviklingen de siste årene har gjort både blokkering og overvåking av signaler lettere, og utstyret billigere. I dag er hovedregelen at en domstol skal godkjenne overvåking. I forslaget skal politimestere, og operasjonsleder ved behov, kunne avgjøre om overvåking eller blokkering av signaler skal igangsettes. Politiet behøver ikke ha konkrete mistenkte. Dette smaker av tendenser til politistat og «Storebror ser deg» samfunn, noe anarkistene er i mot. Kilder: Dagbladet, Statsrådet og AIIS.

d. Aksjoner mot økonomisk krise. NORGES RÅD FOR ETTERSPØRSELSSTYRING TIL FULL SYSSELSETTING - ETSYS. HVA MÅ GJØRES?... for å løse resesjonsproblemet! se http://www.anarchy.no/etsys.html. Krisen internasjonalt er langt fra over. Parolen for Norge er fremdeles "løp og kjøp". Et stikkord er samgrepspolitikk basert på samgreps/samgripingsmodeller med røtter tilbake til den anarkistiske sosial-individualisten Ragnar Frisch, se http://www.anarchy.no/frisch1.html. At Norge kom brukbart gjennom finanskrisen skyldes forøvrig først og fremst at bedriftene i liten grad sa opp folk til tross for sviktende salg, (dvs. redusert produktivitet), og bare i mindre grad Statsrådets motkonjunkturpolitikk. Situasjonen i Europa er fortsatt vanskelig. Det går tregere med å komme ut av krisen enn tidligere antatt. ETSYS mener det blir for tidlig å sette på bremsene noe særlig før i 2018. Men det offentlige konsumet må holdes i sjakk. Man bør ta sikte på en myk landing i 2018, og med tilnærmet full sysselsetting. Fallende oljepriser har ført til økt arbeidsledighet. Flyktningkrisen har økt problemet. AKU-arbeidsledigheten ved nyttår 2017 nærmer seg 5 prosent. 5 prosent arbeidsledighet eller mer, betyr økonomisk depresjon. Det er på tide med mer og flere etterspørsels-stimulerende tiltak og et større innslag av planøkonomi, så en kan avverge en økonomisk depresjon. Se også World Economic Council, http://www.anarchy.no/wec.html.

Politisk streik 28.01.2015. Anarkistene støtter den politiske streiken mot utvanning av arbeidsmiljøloven. Sysselsettingen bestemmes av følgende formel: Total etterspørsel/prisnivå*arbeidsproduktivitet = sysselsettingen. Total etterspørsel, prisnivå og arbeidsproduktivitet vil neppe endre seg som følge av de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven, og økt midlertidighet vil derfor neppe øke sysselsettingen, bare føre til at andelen midlertidige av sysselsettingen øker, altså uten at den totale sysselsettingen øker og arbeidsledigheten går ned. Dette er anarkistene i mot.

29.04.2015. Anarkistene krever progressiv formueskatt: Bunnfradrag 10 millioner, 0,85 prosent 10-100 millioner, 1 prosent 100 millioner til 1 milliard og 1,5 prosent over 1 milliard. Dette betyr at vanlige bønder og fiskere, småbedriftseiere, middelklassen og vanlige arbeidsfolk slipper den forhatte formueskatten, og at de rikeste, bl.a. Olav Thon og Rema-eierne må betale mer enn nå. Dette er både effektivt og rettferdig.

Svar fra Høyre 30.04.2015: Anarkistrådets innspill om formuesskattemodell er mottatt. Dette er vel en modell på linje med Pikketys, eller kanskje litt slappere. For de fleste formuesskatteytere, spesielt småbedrifter, ville denne modellen innebære lite endring fra dagens norske formuesskattemodell. En liten norsk produksjonsbedrift med en helt ordinær maskinpark ville f.eks. måtte betale formuesskatt, mens de utenlandske konkurrentene ville slippe. Det er skadelig for norske arbeidsplasser, norsk verdiskaping og fremtidig velferd. Derfor mener Høyre at formuesskatten bør trappes ytterligere ned, og på sikt avvikles. Med vennlig hilsen Morten Skauge Finanspolitisk seniorrådgiver Høyres stortingsgruppe N-0026 Oslo.

Replikk fra Norges Anarkistråd: Hei - Det viktigste i første omgang er å få opp bunnfradraget til 10 millioner... Mvh. NACO.

Oppfølgende aksjoner. 22.08.2016 ble det sendt ut en repetisjon av pressemeldingen av 29.04.2015 om at 'Anarkistene krever progressiv formuesskatt'. 01.08.2017 har anarkistene en direkte aksjon for progressiv formuesskatt. Mvh. NACO.

12.08.2017. Venstre vil ha økt bunnfradrag. Partiet Venstre foreslår 10 millioner eller mer som bunnfradrag på formuesskatten. Et sterkt incitament til å stemme Venstre ved stortingsvalget 2017. Mvh. NACO.

01.10.2017. Bunnfradraget igjen. Venstre kom over sperregrensen ved stortingsvalget 2017 og har nå en sterk forhandlingsposisjon. Anarkistene håper Venstre vil bruke forhandlingsposisjonen til å få økt bunnfradraget på formuesskatten til 10 millioner, og helst fremme en mer progressiv formuesskatteprofil - noe i retning av det NACO har foreslått - i tilknytning til behandling av statsbudsjettet utover høsten.

27.11.2017. Ingen endring i bunnfradraget. Vi siterer fra Statsbudsjettet for 2018. "Som en del av enigheten om skattereform ba et flertall på Stortinget ... [statsrådet] om å innføre en verdsettelsesrabatt i formuesskatten på 20 pst. for aksjer og driftsmidler samt tilhørende gjeld innen 2018. I 2017 ble det innført en rabatt for aksjer og driftsmidler på 10 pst. Departementet foreslår at denne rabatten økes til 20 pst. i 2018, og at bunnfradraget i formuesskatten videreføres nominelt. Siden 2013 er formuesskattesatsen redusert fra 1,1 pst. til 0,85 pst. Bunnfradraget er økt fra 870 000 kroner til 1,48 mill. kroner per formuesskattepliktige. Samtidig er formuesverdi som andel av beregnet markedsverdi for næringseiendom og sekundærbolig økt fra 50 pst. til hhv. 80 pst. og 90 pst., og det er innført en egen verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler. Endringene bidrar til å styrke norsk privat eierskap og øke avkastningen av den samlede sparingen." Venstre hadde en liten økning i bunnfradraget på sitt alternative statsbudsjett, men det nådde ikke frem i forhandlingene. Høyre skuffet ved å droppe en reduksjon i formuesskatten som de har sagt de vil gjøre. Anarkistene fortsetter sin kamp for en økning i bunnfradraget og en progressiv formuesskatt! Vi får håpe det blir mer vei i vellinga neste år! Mvh. NACO.

04.12.2017. 42 prosent mener arbeidslivet blir mer autoritært i følge AFI. Autoritærgraden er stabil på ca. 46 prosent fastslår IIFOR. Arbeidsforskningsinstituttet AFI har laget et Medbestemmelsesbarometer, en spørreundersøkelse - som for 2017 viser at et mindretall på 42 prosent mener at norsk arbeidsliv har blitt mer autoritært, mens et flertall på 58 prosent svarer vet ikke eller mener det er stabilt eller blitt mer demokratisk. IIFORs undersøkelser, som baserer seg på mer objektive indikatorer, viser at autoritærgraden i samfunnet som helhet er relativt stabil i de senere årene på ca. 46 prosent. Mer om AFIs Medbestemmelsesbarometer, klikk her: https://blogg.hioa.no/medbestemmelsesbarometeret/2017/12/04/arets-resultater-lansert/ .

e. Konsolidering av @-modellen for å hindre oklarki - pøbelvelde, ved demonstrasjoner, søk på @-modellen i http://www.anarchy.no/apts.html, se også http://www.anarchy.no/ija238.html, http://www.anarchy.no/oslo.html  og http://www.anarchy.no/abcde.html.

f. Anarkisttribunalet: Brunt Kort Verstingpris til TV2. Anarkisttribunalet har skjerpet kampen mot oklarki/kaos, herunder også terrorisme, og for anarki, både her til lands og internasjonalt, se http://www.anarchy.no/iat.html, med linker.

Nyhetsmedienes løgnaktige skittkasting på anarkistbevegelsen har negative konsekvenser på flere måter og representerer Orwellske "1984" nytale løgner. "De facto oklarki (pøbelvelde) og anarki & oklarkister og anarkister er motsetninger som krig og fred. Å si de facto oklarki er anarki og oklarkister er anarkister er løgner lik krig er fred. Og det har lignende autoritære, undertrykkende, funksjoner som Storebror i "1984"." Dette slås fast både på Anarkisttribunalets, IATs, hjemmeside http://www.anarchy.no/iat.html og på Internasjonal avdeling av Anarkistenes pressetribunal (APT), http://www.anarchy.no/apt.html.

Bl.a. på Anarkisttribunalets, IATs, hjemmeside slås det også fast at: "Det er et faktum at vi lever i en for det meste Orwellsk nytale ljugende verden" i denne sammenheng. Man kan bare ta et enkelt generelt Internet søk på "anarki" eller "anarchy" via søkemotorer som Google og Yahoo etc. for selv å bekrefte at Anarkisttribunalet har rett i denne observasjonen... Et selvfølgelig unntak får man ved søk via Den Anarkistiske Søkemotoren på www.anarchy.no, men da holder man seg jo på anarchy.no og anarchy.no/anarchy websider. Kampen mot løgnkvernen fortsetter i 2017, men her er det nok langt frem... Man får trøste seg med at det var enda verre her til lands før.

I skjerpende retning må man minne om at TV2 har sendt (og per 2017) fortsatt sender TV-serien "Sons of ochlarchy (mob rule)" helt feil kalt "Sons of anarchy", noe som resulterte i Brunt Kort og en boikottaksjon fra anarkistenes side, se http://www.anarchy.no/sons.html. Ved utgangen av året 2016 kan man konstatere at TV2 på nytt kvalifiserer til årets Brunt Kort Verstingpris som herved tildeles. Vi får håpe at denne Brunt Kort Verstingprisen til TV2, som her opptrer på linje med Storebror i "1984", medvirker til at de unngår å kalle de facto oklarki og oklarkister feilaktig anarki og anarkister i fremtiden.

Brune Kort blir utstedt ved brudd på Oslokonvensjonen, se http://www.anarchy.no/oslo.htmlog man konsentrerer seg om betydelige tilfeller, se http://www.anarchy.no/iat.html.

Anarkisttribunalets Brunt Kort Verstingpris til TV2 har websiden: http://www.anarchy.no/browncardtv2.html.

g. Direkte aksjon mot monstermaster i Hardanger og for miljø. Anarkistene har tråkket til her til lands og det er også et internasjonalt øko-anarkistisk engasjement i denne saken, se http://www.anarchy.no/direkteaksjon.html og http://www.anarchy.no/green.html. 05.03.2011 ble aksjonen utvidet til å gjelde miljø generelt, dvs. for bedre og mere miljøgoder og mindre og færre negative miljøfaktorer. Aksjonen fortsetter i 2017.

NB! Norges Anarkistråd og AFIN, Anarkistføderasjonen i Norge, tar avstand fra ulovlige aksjoner mot monstermaster og for miljø generelt.

h. Kampen mot det uopplyste pengevelde/plutarki, generelt og spesielt mot korrupsjon, organisert kriminalitet, triksing og fiksing og svart [les: brunt] arbeid, fortsetter - se http://www.anarchy.no/enronism.html.

i. Direkte aksjon mot menneskeskapt global oppvarming. Grønn/øko-anarkistisk aksjon mot menneskeskapt global oppvarming i Norge og internasjonalt, se http://www.anarchy.no/green.html. Anarkistene tar klart avstand fra oklarki i denne sammenheng. Aksjonen fortsetter i 2017. Prinsipielt gjelder at pengene (ressurser) bør settes inn der det gir mest effekt, dvs. her reduksjon i drivhusgasser som CO2. Det er ikke sikkert at dette er i Norge.

Det kan også nevnes at samme prinsipp gjelder generelt, dvs. også for andre gode formål.

Et annet eksempel: Når det gjelder å hjelpe flyktninger fra krig og elendighet betyr dette at pengene (ressursene) bør settes inn der det gir mest effekt, dvs. hjelpe flest mulig. Det er ikke sikkert at dette er i Norge.

j. Sykelønnsordningen var på dagsordenen i 2010. Bl.a. brunrøde krefter i Arbeiderpartiet utfordret ordningen, men Jens Stoltenberg inviterte til dialog. Anarkistenes innspill til dialog med statsrådet om oklarki og sykefravær o.l., se http://www.anarchy.no/dialog.html. Denne filen er oppdatert senere. Sykelønnsordningen ble lite endret i 2010, og statsrådet grep ikke tak i en hovedårsak til sykefravær og uførhet, nemlig mobbing (oklarki) på arbeidsplassene og i skolen. Anarkistene fortsetter kampen for et mobbefritt arbeids- og skole-miljø. Noe drastisk på det rettslige området, inklusive erstatning for ødelagt tilværelse på grunn av mobbing, må gjøres. Mobbing er meget kriminelt, og bør straffes strengt!

k. Direkte aksjon mot dyremishandling. Det var fokus på aksjonen Animal Liberation From Abuse, ALFA, se http://www.anarchy.no/green.html. Og det var store demonstrasjoner i Oslo i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, spesielt rettet mot dyremishandling i pelsdyrnæringen. ALFA fortsetter i 2017. FABS-låten "Villsvinpønk" er kampsangen til denne bevegelsen, se http://www.anarchy.no/fabs.html. (FABS står for det Føderalistiske Anarkistiske Beat Sambandet).

l. Fattigdomsbekjempelsen. På tide med et løft for sosialklienter, uføre-pensjonister og andre fattige. Kampen for å senke Gini-indeksen for Norge må nå komme i sentrum. Gini-indeksen er 100 når én har all inntekt og 0 når alle har lik inntekt. I de kommende årene bør Gini-indeksen ned mot 20 fra den nåværende på rundt regnet 25. Parolen er: Ned med Gini-indeksen! Se også Idédugnaden http://www.anarchy.no/dugnad.html kapittel XI om kampen mot fattigdommen. I pensjonsreformen og andre tiltak har man kunnet konstatere en tendens til å ta fra den lavere økonomiske middelklassen og gi til de aller fattigste, nåværende minstepensjonister, etc. Dette er ikke en rettferdig politikk, man må i stedet overføre mer fra de rikeste. Pensjonsreformen vil også slå uheldig ut for en del husmødre, uten inntekt, som senere gikk ut i arbeid, om alle år med inntekt nå skal telle med i pensjonsgrunnlaget. Konkret i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 skjedde det forholdvis lite i fattigdomssaken, og kampen mot fattigdommen og en mer rettferdig inntektsfordeling fortsetter med full styrke i 2017. Parolen er: Ned med Gini-indeksen!

PS. 10.12.2016. Victor D. Nordman arrestert av anarkistene! Victor D. Nordman, sitert i Klassekampen 10.12.2016, hevder at "Mer enn 100 prosent av gevinsten fra handel tilfaller dem med høy utdannelse eller kapital". Dette er feil, man kan motta fra null til 100 prosent av gevinsten av internasjonal handel, men ikke mer enn 100 prosent. Vi må arrestere Victor D. Nordman for denne blemma, sier Norges Anarkistråd.

m. Direkte aksjon for lokalsykehus og for avvikling av stats-monolitten i helsesektoren. Det var store protester vidt og bredt i landet, av anarkister og andre, mot statsrådets politikk på området i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og i 2016. Det blir nye aksjoner i 2017. Stats-monolitten bør avvikles og lokalsykehusene bestå, se http://www.anarchy.no/direkteaksjonlsh.html.

n. Globalt perspektiv. Det har vært et bredt internasjonalt engasjement i et kritisk og konstruktivt perspektiv med fokus på situasjonene i A) de to andre anarkiene i verden, Sveits og Island, i tillegg til Norge, B) de middels autoritære statene Frankrike, Spania, England, USA, England, Israel, Hellas, Argentina, Uruguay, Russland m. fl. og og C) bl.a. de totalitære ekstremist-statene Venezuela, Peru, Colombia, Sri Lanka, Zimbabwe, Kina, India, Pakistan, Iran, Burma, Georgia, Ukraina, Hviterussland, de sentral-asiatiske land og i den Arabiske Liga, og D) kampen mot terrorismen. Terrorisme er som nevnt en type oklarki. Se www.anarchy.no, http://www.anarchy.no/andebate.html, http://www.anarchy.no/iat.html, http://www.anarchy.no/ija431.html og http://www.anarchy.no/ijaupdate.html for nærmere informasjon. Anarkistene støtter også kampen mot IS, den Islamske Staten.

Anarkistenes Informasjonstjeneste, AIT, (Anarchist International Information Service, AIIS), www.anarchy.no, har blitt lansert som et frihetlig fyrtårn i en verden full av Orwellske "1984" nytale løgner. Det slås fast på indexsiden til AIT/AIIS at "De facto oklarki (pøbelvelde) og anarki & oklarkister og anarkister er motsetninger som krig og fred. Å si de facto oklarki er anarki og oklarkister er anarkister er løgner lik krig er fred. Og det har lignende autoritære, undertrykkende, funksjoner som Storebror i "1984"." Det står naturligvis på engelsk på www.anarchy.no: "Welcome to the Anarchist International Information Service. The official pages of The Anarchist International AI - The International of Anarchist Federations IAF - L'Internationale des Fédérations Anarchistes IFA. A libertarian lighthouse in a mostly Orwellian "1984" newspeaking, lying, world. De facto: ochlarchy (mob rule) and anarchy & ochlarchists and anarchists are opposites as war and peace. To say de facto ochlarchy is anarchy and ochlarchists are anarchists are lies equal to war is peace. And it has similar same authoritarian, repressive, functions as Big Brother in "1984"." Dette taler vel for seg og dessuten på Internasjonal avdeling av Anarkistenes pressetribunal (APT), se http://www.anarchy.no/apt.html, er også denne praktisk talt sikre sannheten bevist utover enhver rimelig tvil, og det gir også tyngde bak at mer enn 50 000 anarkister over hele verden har sluttet opp om dette, dvs. bekreftet validiteten og holdbarheten av beviset, se punkt o.

Anarkistene i Norge, Norges Anarkistråd og AFIN, Anarkistføderasjonen i Norge, slutter seg også til Anarkist Internasjonalens hovedparole for 2012/13/14/15/16/17: "Join the fight for anarchy - and more of it - world wide - NOW! Participate in the struggle for anarchy, i.e. real democracy! In addition to the general struggle for anarchy, on top of the agenda,1-2-3, equally important, is the fight for 1. social justice and security, 2. solution to the economic crisis & 3. solution to the global warming problem." For Norges vedkommende, som alt er et anarki - riktig nok av lav grad - dreier det seg om en kamp for høyere anarkigrad. Mer informasjon, se www.anarchy.no.

o. Den Internasjonale anarkist-kongressen 2016, var en viktig begivenhet. Det ble gjort mange viktige vedtak. All forslagene til kongressen ble vedtatt med generell konsensus, se AI/IFA. Det blir ny kongress i 2018.

p. Historisk viktige begivenheter i Anarkiet Norge anno 2016 og generelt, er oppsummert i THE HISTORY OF NORWAY AND THE ANARCHY, web: http://www.anarchy.no/a_nor.html.

Noen av aksjonene der anarkistene var engasjert hadde en heldig utgang i 2016, men situasjonen er uavklart i flere sentrale spørsmål, og i disse sakene fortsetter aksjonene i 2017.

16. Veien framover. Norge er altså signifikant, betydelig, anarkistisk siden 1994. Mange er imidlertid ikke fornøyd med det nåværende moderate nivået på ca 54% anarkigrad, men vil ha et enda mer anarkistisk system her til lands.

Spørsmålet melder seg da hvordan en skal reorganisere samfunnet så Norge kan få en mye høyere grad av anarki, f.eks rund 70-80% anarkigrad, og altså en autoritærgrad på bare 20-30%? En måte å oppnå dette er gjennom innføring av

A. Et føderalistisk system for norsk offentlig sektor, med direkte demokrati, à la det offentlige systemet i den Sveitsiske Konføderasjon, se: http://www.anarchy.no/swiss1.html.

B. Mer samvirkeorganisering, kooperasjon, i privat og offentlig finansiert sektor. Dette er en sosialistisk organisasjonsform som forener egennytten med fellesnytten på en god måte, og det er også en form for direkte økonomisk demokrati, se: http://www.anarchy.no/samvirk1.html.

C. Mer horisontal organisasjon i næringslivet i privat og offentlig sektor generelt, slik dette blant annet er diskutert og eksemplifisert i en bok av Frank Ostroff, se: http://www.anarchy.no/horizon1.html.

D. Ved å strekke seg etter og tilnærme seg anarkistiske prinsipper generelt som en ledestjerne for det økonomiske og politisk/administrative liv bredt definert. Disse prinsippene er gjengitt og drøftet blant annet i Anarkistisk Universitetslags grunnkurs i anarkisme, se: http://www.anarchy.no/course1.html. Se også http://www.anarchy.no/politikk.html.

E. Fortsatt holde seg ute av EU. Gode argumenter for dette standpunktet finner man i EU-debatten, se: http://www.anarchy.no/eu.html.

Ved å gjennomføre programmet nevnt i punkt A.- E. kan man altså oppnå en anarkigrad i Norge på en 70-80%, en mye høyere grad av anarki enn i dag, dvs. en middels til høy grad av anarki, og tilsvarende lavere autoritærgrad - ned i mot 20-30%. Selv om en satser på dette programmet vil det rimeligvis ta lang tid og innebære en kraftig revolusjonering både i offentlig og privat sektor - og det blir ikke lett. Men det blir verdt innsatsen - vi bør komme igang jo før jo heller.

17. Borgerkrigslignende tilstander i Somalia og andre mislykte stater [søk på FAILED STATES i http://www.anarchy.no/apt.html for mer informasjon om slike stater] blir ofte feilaktig kalt "anarki" i media mens det i virkeligheten er oklarki, pøbelherrevelde i vid forstand, det dreier seg om. Slikt fortjener brunt kort. Disse oklarkiske samfunnene har selvsagt ingen ting med anarki å gjøre. Media må skjerpe seg. Anarki og oklarki finnes på helt forskjellige steder på det økonomisk-politiske kartet. Oklarki har typisk mer enn 666 promille autoritærgrad, er totalitært og ekstremisme, mens anarkier har 50% eller mindre autoritærgrad. Anarkistene står i første rekke i kampen mot oklarkier, internasjonalt og lokalt, bl.a. når det gjelder mobbing på skolene, på Internett og i arbeidslivet. "Mobbing har til hensikt å demonstrere makt, å tvinge noen til å adlyde, å utnytte noen til egen vinning, eller å skaffe seg egne fordeler på andres bekostning." (Professor Ståle Einarsen, 1999). Dette er den rake motsetning til anarki. Oklarki kan noe forenklet sammenfattes i et ord: Kue...

Blir du mobbet - ta kontakt - anarkistene hjelper deg. Oklarkene skal knekkes.

Send en e-mail til Anarkistenes hjelp mot mobbing - Klikk her

Godt nyttår 2017 fra anarkistene!

Mvh.
S. Olsen
Landsråd i Folkerådet - NACO

ISSN 0800-0220 - ISSN 1890-9485

http://www.anarchy.no/nt2017.html


Anarkistenes nyttårstale 2017, oppdateres utover året: http://www.anarchy.no/nt2017.html

Anarkiet Norges andre to sentrale nyttårstaler for 2017

Symbolkongen Haralds nyttårstale 31.12.2016 - https://tv.nrk.no/serie/h-m-kongens-nyttaarstale/NNFA61000116/31-12-2016

Statsministeren - Folkets tjeners? nyttårstale 01.01.2017 - https://www.statsrådet.no/no/aktuelt/statsministerens-nyttarstale-2017/id2525709/

Anarkistenes nyttårstale 2016 oppdatert ved utgangen av året: http://www.anarchy.no/nt2016.html

Anarkiet Norges andre to sentrale nyttårstaler for 2016

Symbolkongen Haralds nyttårstale 31.12.2015 - http://www.nrk.no/norge/kongens-nyttarstale_-_-den-som-er-veldig-sterk_-ma-ogsa-vaere-veldig-snill-1.12728238

Statsministeren - Fokets tjeners? nytttåtstale 01.01.2016 - https://www.statsrådet.no/no/aktuelt/erna solberg - nyttarstalen-2016/id2469087/

Anarkistenes nyttårstale 2015 oppdatert ved utgangen av året: http://www.anarchy.no/nt2015.html

Anarkiet Norges andre to sentrale nyttårstaler for 2015

Symbolkongen Haralds nyttårstale 31.12.2014 - http://tv.nrk.no/serie/h-m-kongens-nyttaarstale/NNFA61000114/31-12-2014

Statsministeren - Folkets tjeners? nyttårstale 01.01.2015 - https://www.statsrådet.no/nb/aktuelt/erna solberg - nyttarstalen-2015/id2356841/?regj_oss=10

Anarkistenes nyttårstale 2014 oppdatert ved utgangen av året: http://www.anarchy.no/nt2014.html

Anarkiet Norges andre to sentrale nyttårstaler for 2014

Symbolkongen Haralds nyttårstale 31.12.2013 - http://www.nrk.no/norge/kongens-nyttarstale-2013-1.11443035

Statsministeren - Folkets tjeners? nyttårstale 01.01.2014 - http://www.statsrådet.no...erna solberg/...2014/statsministerens-nyttårstale.html?id=748426

Anarkistenes nyttårstale 2013 oppdatert ved utgangen av året: http://www.anarchy.no/nt2013.html

Anarkiet Norges andre to sentrale nyttårstaler for 2013

Symbolkongen Haralds nyttårstale 31.12.2012 - http://www.nrk.no/norge/kongens-nyttarstale-2012-1.10857299

Statsministeren - Folkets tjeners? nyttårstale 01.01.2013: http://www.statsrådet.no...jens_stoltenberg/...2013.html?id=710868

Anarkistenes nyttårstale 2012 oppdatert ved utgangen av året: http://www.anarchy.no/nt2012.html

Anarkiet Norges andre to sentrale nyttårstaler for 2012:

Symbolkongen Haralds tale nyttårsaften 31.12.2011: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7933697

Statsministeren - Folkets tjeners? nyttårstale 01.01.2012: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7933654

Anarkistenes nyttårstale 2011 oppdatert ved utgangen av året: http://www.anarchy.no/nt2011.html

Anarkiet Norges andre to sentrale nyttårstaler for 2011:

Symbolkongen Haralds tale nyttårsaften 31.12.2010: http://www.kongehuset.no/c26939/nyhet/vis.html?tid=89070

Statsministeren - Folkets tjeners nyttårstale 01.01.2011: http://www.statsrådet.no/... Jens Stoltenberg/...2011.html?id=629901


Links