NORGES ANARKISTRÅD - THE NORWEGIAN ANARCHIST COUNCIL - NACO 
FOLKERÅDET  - SKYGGEKABINETTET - FOLKETS ALTERNATIV TIL STATSRÅDET VIA DET OFFENTLIGE ROM
http://www.anarchy.no/naco.html
Google international translation tool - Norwegian to English and more

*We wish you a happy December and a merry winter solstice*
Anarkistenes 2012 rapport

Oppdatert i desember
NYTTÅRSTALEN FRA ANARKISTENE 2012
Oppdatert lille Nyttårsaften - Oppdateres utover året 2012 - Sist oppdatert 23.12.2012

Les og bli vis! Norge er et anarki av lav grad. DLD. Om hva anarki er og hva det ikke er.
Råd til Ap-Jens og sentrumspartiene.
Direkte aksjoner og valgaksjoner. Internasjonalt perspektiv.
Hvordan Norge kan bli et anarki av høy grad.
Mot oklarki, dvs. mobbing, pøbelvelde og pøbelherrevelde i vid forstand.

Siden Norge er et anarki, riktignok av lav grad, er det viktig å merke seg anarkistenes synspunkter og direkte aksjoner. Så også nyttårstalen fra anarkistene. Ved utgangen av år 2011 har Norge nådd ca 54,3 prosent anarkigrad, og det er det høyeste som noen gang har blitt registrert i verden for et land. 2012 byr på mange utfordringer og den positive trenden med tendensielt stadig økende anarkigrad kan bli brutt. Det er spesielt Datalagringsdirektivet (DLD) som truer i horisonten. Om det innføres i praksis våren 2012 som annonsert, blir det sannsynligvis en nedgang i anarkigraden på omlag et kvart prosentpoeng, 0,25 prosent, ut av dette sett isolert og partielt, i følge IIFOR. Dette tilsvarer også en økning i autoritærgraden på et kvart prosentpoeng. Anslaget er noe usikkert, men antyder en sannsynlig størrelsesorden. Det blir klart en større tendens til "Storebror ser deg" i det norske samfunnet, noe som er autoritært. Nedenfor vil vi bl.a. gjøre greie for nærmere hva anarki er - og hva det ikke er, med vekt på situasjonen i Norge.

Våren 2012 meldte Samferdselsdepartementet at "Det vil ikke være mulig å få på plass regler for kostnadsfordeling [for DLD implementert] innen 1. juli 2012 og ikrafttredelsestidspunktet for reglene om datalagring vil derfor bli noe forskjøvet." 23.12.2012 er DLD fremdeles ikke implementert.

Det er å håpe at Ap-Jens & Co følger opp Folkerådets anvisninger. Kort og svært forenklet: Statsråd og tilhørende stortingsrepresentanter har valget - enten å jekke seg mye ned - eller sannsynlig bli jekket ut ved stortingsvalget i 2013. I denne sammenheng kan det hjelpe litt å få inn nye koster i statsrådet, personer som a) er mindre naive, og b) er mindre maktarrogante, og c) er mindre skandalebefengte. Statsrådet bør generelt følge Folkerådets røst, ikke kjøre over folket. (I første halvår 2012 har statsrådet skiftet ut en del folk fra SV og Sp, men det kunne godt vært flere... 21.09.2012 foretar Stoltenberg en del rokeringer i statsrådet fra Aps side, men tar bare inn en ny statsråd. Man er fristet til å si "for lite - for sent". Se notis nedenfor.)

Som i fjor vil Nyttårstalen oppdateres utover året, og den inneholder også de norske anarkistenes mest sentrale handlingsrettede, eller om man vil praxeologiske, økonomisk-politiske program for Norge i 2012. Av denne grunn er Nyttårstalen fra anarkistene noe lenger enn "konkurrentenes", dvs. den rent symbolske maktløse kongen og statsministeren - folkets tjener?, sine nyttårstaler. Den er mer av et essay eller skriv enn egentlig en tale som skal leses opp. Men den er vel brukbar som et dokument på Internet som folk kan fordøye i porsjoner og komme tilbake til i flere runder. Innspill utover i 2012 mottas med takk.

1. Media og andre bruker ofte ordet anarki på feil måte. Alle burde holde seg til den definisjonen av begrepet som samsvarer med den reelle betydningen av ordet, dvs. a) basert på den opprinnelige  meningen av forstavelsen "an" og etterstavelsen "arki" - og b) en logisk utgreiing av begrepet basert på denne. Forstavelsen "an" betyr "uten", som i anaerob kontra aerob, anhydrid kontra hydrid o.l.. "An" betyr dermed uten det som står i etterstavelsen, samtidig som man beholder det vesentlige ved objektet. Etterstavelsen "arki" betyr "erke-; herske; hersker; herskere; -velde", fra gresk "archein", "å herske, komme først", og "archos", "hersker", eller rettere sagt system og styring basert på slikt.

2. Det vesentlige ved objektet her er koordinering - styring, og ikke herskingen, som i og for seg er uvesentlig i den forstand at folk godt kan klare seg meget vel uten denne, - det er en "pest og en plage", bestialitet i mindre eller større grad, som Jens Bjørneboe påpekte. Herskingen trengs egentlig ikke, troen på herskernes nødvendighet er en ondsinnet form for alienasjon, fremmedgjøring. Anarki betyr dermed ikke "uten styring", men system og styring uten hersker(e)/hersking, dvs. samvirke uten undertrykkelse, tyranni og slaveri.

3. Anarki, er dermed høyere grader av demokrati, dvs. reelt demokrati. Ideelt, ved 100% anarki styrer folk på like fot, i et horisontalt organisert samvirke, koordinering uten undertrykkelse. I praksis er det grader av anarki. Går innflytelsen mer fra folket - nedenfra og opp, enn det motsatte, fra øvrigheten, ovenfra og ned - både økonomisk og politisk/administrativt - er det anarkistisk. Motsatt er samfunnet autoritært, økonomisk og/eller politisk/administrativt. Demokrati betyr "en person - en stemme" ved ulike valg, mens i markedet gjelder "en krone - en stemme". Demokratisk er det bare om kjøpekraften er fordelt noenlunde likt. Er den svært ulikt fordelt er det økonomisk plutarki, rikmannsvelde - også kalt pengevelde, og ikke anarki.

4. Anarki, stat og styring. Enkelte har hevdet at "anarkistene forfekter nedleggelse av stat og styring". Dette er nok en "sannhet" med store modifikasjoner.

4.1. Anarkistene er ikke imot styring, men mot hersking. Anarkistene er også mot stat i den generelle betydningen topptung samfunnspyramide, men ikke mot stat i den snevre betydning sentraladministrasjonen, så lenge systemet alt i alt ikke er en topptung samfunnspyramide. Vi er heller ikke mot staten Norge, i betydningen landet Norge.

Ei heller er anarkistene imot bedrifter hel- eller deleid av sentraladministrasjonen, så lenge de ikke bidrar til - eller er en del av - en topptung samfunnspyramide. For kommunale foretak gjelder tilsvarende. Offentlig kontra privat eie er ikke noe prinsippspørsmål i anarkismen og hva man velger her må avgjøres ut fra hva som er mest effektivt og rettferdig.

Digresjon: Maksimal effektivitet er definert som Pareto-optimalitet, at man innretter seg slik at ingen kan få det bedre uten at andre får det verre, med hensyn til ressursbruk i vid forstand, i natur- og miljøforvaltningen, i produksjon, handel og distribusjon, administrasjon, o.s.v., både på kort sikt og i et langsiktig perspektiv, kort sagt Pareto-optimalitet i det fagøkonomene kaller ressursallokeringen.

Maksimal rettferdighet er definert ved Ombytte-kriteriet, at ingen, når alt kommer til alt, vil bytte posisjon [dvs. med hensyn til utdanning, yrke, plassering, offer og goder, etc.], med noen andre i samfunnet. En fagøkonom vil si at maksimal effektivitet og rettferdighet oppnås, når man blant de Pareto-optimale løsninger i samfunnsøkonomien bredt definert, velger en som også oppfyller Ombytte-kriteriet. Samfunnsøkonomisk teori viser at det finnes slike løsninger, som altså både er maksimalt effektive og rettferdige. - I praksis er det grader av effektivitet og rettferdighet. Det ene utelukker som regel ikke det andre, og anarkistene vil ha mest mulig av både effektivitet og rettferdighet. Digresjon slutt.

Vi skal forklare punkt 4.1. litt nærmere:

4.2. Anarki = ([An-ark]-i) betyr ([an = uten - ark = hersking og hersker(e)] - i = system og styring, som i monark-i). Anarki er dermed, helt kort fortalt, system og styring uten hersking og herskere. Vi er således som nevnt ikke mot styring, vi er for styring uten hersking, og mot hersking og herskere. Men styringen må altså a) gå mer nedenfra, fra grasrota og opp, enn omvendt, b) ovenifra og ned, for c) for å være anarkistisk og anarki.

4.3. Vi er dermed også mot "stat" i betydningen topptung samfunnspyramide, økonomisk og/eller politisk/administrativt - i lønn og/eller rang - i privat og offentlig sektor, dvs. hvor styringen og innflytelsen alt i alt i) går mer ovenifra og ned, enn ii) nedenfra og opp. Så lenge sentraladministrasjonen, som ofte kalles "Staten", dvs. staten snevert definert, fungerer innenfor et system hvor styringen og innflytelsen går a) mer nedenfra og opp, enn b) ovenifra og ned, er det c) anarki, og d) anarkistene er i og for seg ikke imot staten (i betydningen sentraladministrasjonen) innenfor en slik ramme.

4.4. Vi er således a) ikke imot styring, så lenge det ikke utarter til hersking, og heller ikke b) mot "staten" i den snevre betydningen sentraladministrasjonen, så lenge den fungerer innenfor et anarkistisk system, dvs. uten topptung samfunnspyramide i privat og offentlig sektor. Det vi er mot er stat i den generelle betydningen topptung samfunnspyramide i privat og offentlig sektor.

4.5. I Norge er samfunnssystemet for tiden så vidt anarkistisk, med ca 54% anarkigrad for tiden, dvs. vi har et anarki av lav grad. Dette betyr at samfunnsystemet, sett alt i alt i privat og offentlig sektor, fungerer litt mer nedenfra og opp, enn ovenifra og ned.

4.6. Anarkistene jobber for å øke anarkigraden, og sørge for at den i hvert fall ikke synker. Derfor kjemper vi mot autoritære tendenser, bl.a. annet for å få statsministeren jekket ned når han viser herskertendenser. Høyere anarkigrad kan også innebære en flatere organisert sentraladministrasjon, hvor bl.a. statsministeren, folkets tjener, er jekket ned mange hakk.

4.7. Topptung samfunnspyramide er som regel i praksis verken effektivt eller rettferdig, sett i forhold til en flatere organisasjon, dvs. et mindre hierarkisk innrettet samfunn. Kort sagt, anarkistene arbeider for mer a) effektivitet, ikke minst miljømessig og i langsiktig perspektiv, og b) rettferdighet - i vid forstand, jevnfør digresjonen i punkt 4.1. Øvrigheten i offentlig og privat sektor må jekkes ned signifikant både i lønn og rang om anarkigraden skal øke, og samfunnet dermed få en flatere, inklusive mer effektiv og rettferdig - organisasjon, system og struktur! Folket sett som klasse i motsetning til øvrigheten i privat og offentlig sektor, ønsker og krever en slik utvikling! NÅ!

5. Ordet anarki brukes som nevnt ofte feilaktig. Mange ganger skulle det stått oligarki (noen herskere), polyarki (mange herskere), oklarki (pøbelvelde, pøbelherrevelde) eller kaos i stedet. Kaos oppstår ved rivaliserende "stater i staten", herskere/herskertyper i innbyrdes strid. Mange steder i verden hvor det er uroligheter, feilaktig kalt "anarki" i media, er det i realiteten vilkårlig hersking fra ulike kanter, blandinger av oligarki, polyarki, oklarki og kaos, dvs. rivaliserende "stater i staten", og dette er autoritært og ikke anarki. Det er ikke mangel på herskere og hersking i slike situasjoner akkurat, og anarki betyr som nevnt nettopp styringsformer uten denslags. Anarki er heller ikke lovløse tilstander, da det alltid vil være tilstrekkelig med lover og politi til å håndheve dem under anarkismen. I motsatt fall er det oklarki, pøbelvelde i vid forstand, som ikke er anarki.

Anarkisme er prinsipielt heller ikke pasifisme eller terrorisme. Det første betyr å underkaste seg militaristiske overgrep, det andre er et slikt overgrep. Terrorisme, "herske ved terror", skrekkvelde, har ingenting med anarki å gjøre. Terrorisme er en form for oklarki, det motsatte av anarki.

Anarki, an-ark-i, betyr altså som nevnt (noe forenklet) "system og styring uten hersker(e)", da vi har ['an' (uten) - 'ark' (hersker(e))] - 'i' (system, styring, som i mon-ark-i), og utelukker dermed at pøbelen hersker slik det er når det er kaos og lovløse tilstander. Anarki er således ikke kaos og lovløse tilstander. Mer informasjon om anarki kontra kaos finnes ved søk på KAOS-HERSKERE i http://www.anarchy.no/andebatt.html. Synonymer for anarkistisk er libertært og frihetlig. Anarkisme og anarki er altså både det frihetlige og det libertære: Kjært barn har mange navn!

6. Derimot regnes Norge som et relativt anarkistisk land, for tiden med anslagsvis ca 54% anarkigrad og 46% autoritærgrad, se bl.a. Dagens Næringsliv nr 2/3 juni 2007 og Finansavisen onsdag 17. oktober 2007. Men dette er nokså langt fra det anarkistiske ideal som tilsvarer 100% anarki. Det er bare sunt om Norge blir mer anarkistisk, mindre lønns- og rangsforskjeller, mer effektivitet, også miljømessig, og rettferdighet, etc. dvs. et samfunn mer basert på anarkistiske prinsipper. "Et samfunn er et sundt samfunn bare i den grad det viser anarkistiske trekk..." sa Jens Bjørneboe. Han hadde mye rett i dette!

7. Anarkisme betyr dels det samme som anarki, dels er det navnet på den politiske retningen som går inn for anarki og den vitenskapelige kunnskapsbasen om anarkier og forholdet til andre systemer.

8. Anarki er demokrati, men alt demokrati er ikke dermed anarki. Dvs. at mengden av anarkistiske systemer er en delmengde av alle demokratiske systemer. En del parlamentariske systemer, som det er vanlig å kalle demokratiske, kan fungere mer ovenfra, fra toppen, og ned - enn nedenfra, fra folket, og opp. Men dette er ikke reelt demokrati, folkestyre, i det styringen foregår over hodet på folket og dermed er en eller annen form for hersking, skinn-, semi- eller pseudo-demokrati, eller i verste fall et totalitært system eller diktatur - ekstremisme. Valg på herskere er ikke reelt demokrati. Ergo, som nevnt, anarki er reelt demokrati og omvendt, reelt demokrati er anarki.

9. Hvis det ikke er reelt demokrati, anarki i en eller annen form dvs. anarkisme, er det reelt - monarki (enevelde, en som hersker), oligarki, polyarki, oklarki - kaos inkludert, og/eller plutarki (pengevelde, rikmannsvelde), økonomisk (kapitalisme) og/eller politisk/administrativt (statisme) i privat og offentlig sektor.

10. Arkier, i motsetning til anarkier/anarkisme, kan enten ta form av I. marxisme, II. fascisme eller IV. liberalisme og ulike varianter av disse tre grunnformene:

I. marxisme - statisme uten økonomisk plutarki, -

II. populisme/fascisme - statisme pluss økonomisk plutarki. Populisme er den minst autoritære formen for fascisme.

III. Anarkisme, som er basert på sosialisme, - ikke økonomisk plutarki/kapitalisme, og autonomi, - ikke statisme, henholdsvis økonomisk og politisk/administrativt demokrati i privat og offentlig sektor, dvs. generelt reelt demokrati både i markeder og offentlig forvaltning.

IV. Liberalisme - økonomisk plutarki uten statisme, det typiske "uopplyste pengevelde" i følge Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch. Ytterliggående varianter av dette, det rene økonomiske plutarki, må naturligvis ikke feilaktig kalles - eller forveksles med - anarki eller anarkisme, da finansfyrster, pengeherskere og kapitalister ikke er bedre enn andre herskere, og anarki betyr et samfunn uten (signifikante) herskere og med styring uten hersking.

11. Noen stikkord angående anarki er rasjonell, frihetlig sosialisme, med innslag av frihetsplanlegging, som Ragnar Frisch sto så hardt på, som ofte sammenfattes med ordet libertær (fra fransk "libertaire" som nettopp betyr anarkistisk). Andre betegnelser for anarkisme er "det tredje alternativ" (Ragnar Frisch), "den tredje samfunnsform" (Pierre J. Proudhon), og "den tredje vei" (Mona Solberg). "Alle gode ting er tre" er et gammelt visdomsord, noe som i hvertfall gjelder for anarki og anarkisme.

12. Ulike former for samvirkeforetak og føderalisk demokrati med folkeavstemninger er regnet som viktige elementer i systemer med høyere grader av anarki. Vi hilser de tiltak som er annonsert fra KRD, om mer reelt lokaldemokrati og med mer folkeavstemninger, velkommen. Anarkistiske systemer kan ha stor offentlig sektor eller liten. Dette forholdet må som nevnt avgjøres ut fra hva som er mest effektivt og rettferdig, og er ikke noe prinsipp-spørsmål i anarkismen. Halvoffentlige foretak og forvaltningsorganer kan også vurderes. Det anarkistiske ideal er 100% sosialistisk og autonomt.

13. Norge fra autoritær marxisme til anarki: Norge startet opp i 1945/46 etter krigen som et marxistisk sosialdemokrati med en betydelig grad av statisme og sosialisme. Siden beveget systemet seg sakte i frihetlig retning og ble a) anarkistisk, ca 53%, i 1994/95, etter folkeavstemningen mot EU, som b) tok knekken på det marxistiske matriarkiet, med ja-dronning Gro Harlem Brundtland i spissen. Matriarken Gro abdiserte de facto som hersker etter folkeavstemningen, og fortsatte som en svakere administrator til hun gikk av. Norge har ikke hatt noen klare, reelle, herskere etter dette, men er overlatt til anarkiet, som råder og leverer OK. 28.11.2009 markerte 15 år siden den fløyels-revolusjonerende endringen i Norge, som medførte at samfunnet ble anarkistisk. Norge er et moderat anarki - en årsak til at det er et av de beste land i verden å leve i. At Norge er relativt anarkistisk har blant annet sammenheng med at vi har et relativt egalitært samfunn i lønn og rang, og at det er en høy gjennomsnitts levestandard og levealder. Hverken kongen, statsministeren, eller de norske pengetoppene kan sies å være virkelige (signifikante) herskere i historisk og internasjonal forstand. Vi er heller ikke i virkelig betydelig grad underlagt fremmed makt, eller undertrykker og utbytter andre land.

Jens Stoltenberg, statsministeren, er nok blant de enkelt-personer som har størst innflytelse på styringen av landet, men landet styres i stor grad kollektivt. Det er ikke riktig at en troika fra SV (Halvorsen), Sp (Navarsete) og Ap (Stoltenberg), styrer landet i særlig stor grad. Norge er som nevnt et anarki av lav grad, med ca 54% anarkigrad og ca 46% autoritær grad. Denne troikaen inngår stort sett i de ca 46% autoritærgrad. Men styringen av landet er lang mer enn dette. Anarkigraden tilsier at styringen alt i alt går litt mer nedenifra, fra folket (i motsetning til øvrigheten), og opp, enn det motsatte, fra toppen og ned. Politikken, og styringen mer generelt langs de økonomiske og politisk/administrative dimensjoner i vid forstand, utformes i betydelig grad via debatten i det offentlige rom, og her deltar blant annet anarkistene og andre. Også media/pressen. Alt i alt har folket betydelig innflytelse på styringen. Statsrådet opererer ikke i vakuum og innflytelsen må ikke overdrives, heller ikke Jens Stoltenbergs.

14. Dette betyr alt i alt relativt stor frihet økonomisk og politisk/administrativt for innbyggerne flest. At Norge er et moderat anarki betyr derfor også at vi har et relativt frihetlig, libertært, samfunn - systemet heller når alt kommer til alt litt over i sosialisme og autonomi, selv om det også er nokså kraftige tendenser til statisme og kapitalisme. Norge er derfor ikke noe ideal-anarki, et frihetlig paradis med bortimot 100% anarkigrad, men likevel et fungerende anarki, riktignok av lav grad - som nevnt estimert til ca 54% anarkigrad for tiden. Tallet er naturligvis noe usikkert, men angir likevel en sannsynlig tendens. Dette betyr imidlertid også at det er klare autoritære tendenser å stri med, dvs. 100% - ca 54% = ca 46% autoritærgrad. Tendenser henimot oklarki, mobbing og pøbelvelde, i vid forstand, utgjør en  god del av de autoritære tendensene, se http://www.anarchy.no/oslo.html, som det må prioriteres å bekjempe.

Det norske systemet er sosialindividualistisk, en anarkistisk styreform av lav grad, som a) ligger til høyre for det avanserte marxistiske sosialdemokratiet, men b) litt til venstre for liberalismen på det økonomisk-politiske kartet, og c) ganske langt fra det anarkistiske ideal på toppen av kartet, se figurene nedenfor. Fra 1994/95 til 2002/3 beveget det norske systemet seg fortsatt litt i frihetlig retning, men også noe videre mot høyre, og ble ca 54% anarkistisk. Etter stortingsvalget 2005 har systemet beveget seg litt mot venstre igjen, men uten signifikant endring i anarkigraden. Stortingsvalget 2009, som resulterte i fortsatt rødgrønt, sentrum-venstre statsråd, innebærer bibehold av ca 54% anarkigrad her til lands.

 

Autoritærgrad i % =

*) Stjernene indikerer posisjonen til det norske økonomisk-politiske systemet etter den revolusjonære endringen i 1994/95, med ca 53% anarkigrad medio 1995.
Les mer om dette på
http://www.anarchy.no/a_nor.html og http://www.anarchy.no/ija1994-96.html.
Det norske systemet av i dag er plassert like over stjernen(e), med ca 54% anarkigrad. Det er og har vært et sosial-individualistisk anarkistisk system i Norge siden 1994/95.
Dvs. et anarki av lav grad i sektoren for sosial-individualisme, innenfor den anarkistiske kvadranten, mellom avansert sosialdemokrati og avansert sosial-liberalisme, sett i internasjonalt perspektiv, se (klikk på:) IJA 1 (37)
Anarkigraden er 100 % - autoritærgraden i %, innenfor den anarkistiske kvadranten. Ellers brukes betegnelsen libertærgraden = 100 % - autoritærgraden i %.
Progressiv betyr oppover på kartet, den vertikale aksen en kan trekke gjennom midtpunktet er progressiv versus reaksjonær-aksen.
Den horisontale aksen en kan trekke gjennom midtpunktet representerer den tradisjonelle høyre-venstre-dimensjonen.

15. Dersom ikke noe uforutsett betydelig autoritært skulle inntreffe vil styreformen i det norske samfunnet fortsatt være anarki i hvertfall fram til Stortingsvalget i 2013. Det rødgrønne flertallet på Stortinget er stort sett i samsvar med det anarkistiske, sosialindividualistiske tyngdepunktet på det økonomisk-politiske kartet. Det må gjøres tiltak mot sosial dumping som følge av endringer i EØS-avtalen for arbeidsmarkedet. Et frislepp i retning det uopplyste pengevelde, plutarki, i arbeidsmarkedet, må forhindres med lover og andre tiltak. Større inntektslikhet og økt levestandard, en grov indikator for sosialisme, og større rangslikhet og økt kvalitetssikret levelengde, en tilsvarende indikator for autonomi, er viktige punkter på agendaen.

Det må generelt føres folkepolitikk - ikke øvrighetspolitikk: Mer sosialisme og autonomi bredt definert - mindre kapitalisme og statisme. Med sosialisme menes her ikke statssosialisme, marxisme, men økonomisk frihet, likhet, solidaritet og andre anarkistiske prinsipper. Med autonomi menes politisk/administrativ frihet, likhet og solidaritet, med videre, bredt definert. Følgelig går anarkistene inn for en progressiv sentrumspolitikk, en kurs oppover på det økonomisk-politiske kartet. En videre høyredreining av politikken gir ikke nevneverdig framsteg, og må unngås. En dreining mot venstresosialisme eller populisme må også unngås. Det statssosialistiske fløypartiet SV bør dermed ikke få noen større innflytelse på politikken i Norge. De har gjort nok tull allerede, og må skjerpe seg.

Anarkistene har heller ikke noe til overs for den brunrøde høyre- og nedsiden i Arbeiderpartiet, som ligger nær populismen på det økonomisk-politiske kartet (se over) og/eller stalinismen. Disse kreftene må avsløres og motarbeides i de kommende årene. Svake meningsmålinger for Ap etter stortingsvalget indikerer at slike brunrøde fremstøt savner støtte i folket. I nyttårstalene for 2010 og 2011 ble følgende slått fast: "Jens Stoltenberg har vist farlige herskerkåte tendenser, på tide å jekke ham ned et hakk." Vi konstaterer at Jensemann har jekket seg noe ned i løpet av 2010 og 2011, men i for liten grad, og flere av Ap-toppene har opptrådt maktarrogant. Resultatet har vært et fortsatt ras på meningsmålingene og tendenser til opprør mot Stoltenberg og andre Ap-topper både innad i partiet og blant folk flest, se Nyttårstalene for 2010 og 2011 oppdatert ved årets utgang: http://www.anarchy.no/nt2010.html og http://www.anarchy.no/nt2011.html. Senterpartiet får også ekstra med pepper. Og "opprørs-snøballen" kan lett rulle videre og bale på seg i 2012 og senere. Og jo mer det baler på seg, jo mere nedjekking av toppene, både i lønn og rang m.v., må trolig skje for at folket skal bli rimelig fornøyd, og f.eks. gi fornyet tillit ved valg.

Skal Stoltenberg & Co unngå et braknederlag ved stortingsvalget høsten 2013 må de jekkes ned flere hakk, og det må skje fort. Her er det snakk om å jekke seg ned - eller blir jekket ut! Dette gjelder både i statsråd og på stortinget. Fallet på meningsmålingene for Ap, når vi ser bort fra sympatien etter terrorangrepet 22.07.2011, - og opprørstendensene mot Jensemann & Co - er en klar advarsel mot brunrøde politiske fremstøt. For å ha bred oppslutning må Ap føre en sosial-individualistisk politikk, en progressiv sentrumspolitikk på det økonomisk-politiske kartet, ikke henfalle til autoritært marxistisk sosialdemokrati à la Gro Harlem Brundtland og hennes kumpaner før Norge ble et anarki, se kapittel 13. Folket vil ikke ha dette. Folket vil ikke ha øvrighetspolitikk, men folkepolitikk. Det må Ap ta inn over seg. Også Senterpartiet har all grunn til å skjerpe seg, og de fleste av lederne bør vurdere sine stillinger så raskt som mulig, se nedenfor i punkt b.

Nå må de rødgrønne vise seg som et progressivt sentrumsalternativ og raskt ta grep for å redusere tendensene henimot topptung samfunnspyramide i privat og offentlig sektor, økonomisk og/eller politisk/administrativt - i lønn og/eller rang - og bidra til et flatere, mer rettferdig og effektivt - også miljømessig - system. Ellers flyter Jern-Erna og Populist-Siv opp på misnøyebølgen ved kommende valg, og det er neppe folket, sett som klasse i motsetning til øvrigheten i privat og offentlig sektor, økonomisk og/eller politisk/administrativt - i lønn og/eller rang, tjent med! Det blir neppe noe mer progressiv sentrumspolitikk med H & Frp sentralt i styre og stell!

Det er i og nær sentrum og oppover på det økonomisk-politiske kartet de fleste av velgerne befinner seg. Er det ikke noen partier med slik politikk som virker troverdige, blir det antakelig mye sofa- og protestvelgere, og man kan få valgresultater som ikke er representative for hva folk positivt mener og ønsker. Det er folket her til lands ikke tjent med. Dersom a) Ap ikke legger om i frihetlig retning, kan b) en valgallianse av sentrumspartiene Sp, V og Kr.F, eller i hvert fall et nærmere samarbeid, være et godt kort foran stortingsvalget i 2013, for c) å gi sentrum politisk tyngde, og forhåpentlig vis sikre en progressiv sentrumspolitikk på stortinget etter valget i 2013.

Sentrumspartiene bør uansett orientere seg mer i retning av realøkonomi, herunder også realmiljø-økonomi og -politikk, og realpolitikk generelt, så de blir - og også fremstår som - mer troverdige. Det landet trenger - og som har et solid flertall av folket i ryggen, er progressiv sentrumspolitikk - folkepolitikk, ikke øvrighetspolitikk!

Vi minner om noen av anarkistenes aksjoner i 2010 og 2011 og videre i 2012:

a. Boikott av Hamsun. Anarkistene stod for en boikott av det såkalte Hamsun-året i 2009, det var en debatt i det offentlige rom, og anarkistene oppsummerte denne og dro konklusjonen i 2010: Hele forfatterskapet er brunt - man kan ikke på ærligvis skille mellom "forfatteren" og "nazisten". For en representativ dokumentasjon: Se kapittel 36 på http://www.anarchy.no/enronism.html. Feiringen av Hamsun i 2009, initiert av brunaktige krefter blant øvrigheten, ble en flopp, uten folkelig oppslutning. Anarkistene utvider boikottaksjonen av Hamsun, og den fortsetter videre i 2012. Knut Hamsun er og blir en forfatter først og fremst for den blåbrune og rødbrune fiffen.

b. Folkebevegelsen for valgboikott av autoritære. I 2010 gjorde Folkebevegelsen for valgboikott av de mest autoritære partiene Frp, SV og Rødt m.v. forberedelser til kommunevalget høsten 2011. I 2012 vil man begynne forberedelsene til stortingsvalget i 2013. Analyser og råd om hvordan man kan stemme mest mulig frihetlig vil bl.a. bygge på erfaringene fra stortingsvalget 2009, se http://www.anarchy.no/stortingsvalget2009.html. Link til websiden om kommunevalget 2011 er http://www.anarchy.no/kommunevalget2011.html. Folkebevegelsen, etter diskusjon og vedtak basert på alminnelig konsensus, besluttet at å stemme på V eller Sp var det mest frihetlige ved kommunevalget 12. september 2011. Det samme gjelder for stortingsvalget i 2013, se http://www.anarchy.no/stortingsvalget2013.html. Forøvrig, tendensene til uopplyst pengevelde blant enkelte i Sp-toppen gjør at disse bør vurdere sine stillinger.

Anarkistføderasjonen i Norge, AFIN, som velger Norges Anarkistråd, har også drøftet lederproblemet i Senterpartiet, se "Nei til Ola Borten Moe som ny Senterpartileder", http://www.anarchy.no/neitil.html. Ola B. Moe har så vidt vi har forstått selv erklært seg som uaktuell som ny Sp-leder, og dette nei-et er anarkistene så vel som mange andre helt enige i. Sp blir høyst sannsynlig en katastrofe med Ola på topp, og kommer under sperregrensen. Forøvrig, Lars Peder Brekk, Sps Landbuks- og matstatsråd, tok ikke gjenvalg som første nestleder for partiet og gikk av etter landsmøtet våren 2011, men han ønsker å fortsette som statsråd og sier at det er sannsynlig at han vil stille gjenvalg til stortingsvalget i 2013. Dersom Marit Arnstad vil stille som leder, kan det bli et heldig valg, mener Norges Anarkistråd.

Oppdatering i februrar 2011. Etter at Sp-leder Liv Signe Navarsete gikk juridisk klar av det uopplyste pengevelde og gavesak-skandaler i partiet, ser det ut til at hun fortsetter som øverste leder i Sp i hvert fall frem til nominasjonene til stortingsvalget i 2013. Men bildet av en noe frynsete moral hos Navarsete har festet seg blant folk. Nytt er at O. B. Moe ble første nestleder, noe som ikke er uproblematisk, og altså til erstatning for Brekk. Annen nestleder fortsetter som før. Anarkistene foretrekker klart Navarsete fremfor Moe på Sp-toppen, men har Marit Arnstad som favoritt til toppledervervet i Sp foran stortingsvalget i 2013. Hun takket nei til et nestlederverv i 2011. Mer informasjon på http://www.anarchy.no/neitil.html. Vi holder fast på at ny ledertroika i Sp er best før stortingsvalget i 2013, og vi tror ikke O. B. Moe blir bra som toppleder, i hvert fall ikke ut fra det vi hittil har sett fra den kanten.

Oppdatering i mars 2011. O. B. Moe blir ny Olje- og energistatsråd. Frp er svært positive til O. B Moe som statsråd. "Kampen on Sps politiske profil og sjel: A. Fortsatt progressiv, relativt frihetlig inklusive grønt, eller B. et lysebrunt haleheng til Frp og 'kraftsosialistene' i Ap m.v. med Jens Stoltenberg i spissen, har skjerpet seg. Anarkistene, og naturligvis spesielt de som sokner til Sp, går sterkt inn for A. Ola Borten Moes fraksjon i Sp, B-fraksjonen, har i hittil praksis vist seg klart for politikk av type B. Med O. B. Moe som ny Olje- og energistatsråd og ... 1. nestleder under Navarsete, er B- fraksjonen sannsynligvis noe styrket. Men anarkistene gir seg ikke uten kamp, og antar vi har flertallet av Sps velgere i ryggen når vi sier Nei til O. B. Moe som ny Sp-leder! Mediatraveren O. B. Moe er satt til å passe havresekken. Han kommer til å gjøre kål på store deler av miljøgodene i Norge - om ikke det blir store motaksjoner! "Kraftsosialistene" er hermed kraftig utfordret!! Kampen utvides til å gjelde for miljøgoder generelt - og spesielt mot 'kraftsosialistene' i Ap med Jens Stoltenberg på topp, og Sps Ola Borten Moe og Frp på slep!!! Fram til 1950 var forurensende røyk fra fabrikkpiper sett positivt, så var monstermaster positivt vurdert, i det 21-århundre er det miljøgodene som skal stå i fokus og oppvurderes i samsvar med folkeviljen!!!!" Oppdatert versjon av http://www.anarchy.no/neitil.html ble sendt til Sp og folket, media og øvrighet generelt, i tilknytning til Sps landsmøte medio mars. PS. Oppdatering pr juli 2011. Man konstaterer siden mars at O. B. Moe har tøyd tabbekvoten mer en forsvarlig flere ganger. Og dette ser ut til å fortsette. Følg med på http://www.anarchy.no/neitil.html.

Oppdatering i april 2011. Folkebevegelsen, i samarbeid med anarkafeministene, hadde sin første direkte aksjon vedrørende kommunevalget i tilknytning til Venstres landsmøte 02.04.2011. Aksjonen var både nasjonal og internasjonal og var innrettet mot Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG) samt folket, media og øvrighet generelt, og spesielt feminister. Man distribuerte en leaflet med stoff fra dokumentet http://www.anarchy.no/kommunevalget2011.html, nærmere bestemt toppen med innholdsfortegenelsen og kapittel I oppdatert per 02.04.2011. Hovedparolene var: Ad kommunevalget - direkte aksjon nr 1. Frps kjønnsfascisme! Anarkistisk kommentar til Venstres landsmøte! NB! Ikke glem... Gunnar Garbo: "En god liberaler er en god sosialist". Og grønn i tillegg! Dvs. kjør oppover på det økonomisk-politiske kartet! Støtt Folkebevegelsen!

Oppdatering 13.09.2011. Resultatene av kommunevalget 12.09.2011, også drøftet i anarkistisk perspektiv, finnes på http://www.anarchy.no/kommunevalget2011.html.

Oppdatering 18.06.2012. Kongen har i statsråd i dag utnevnt advokat Marit Arnstad til statsråd med ansvar for Samferdselsdepartementet og stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum til statsråd med ansvar for Landbruks- og matdepartementet. Samtidig har statsrådene Magnhild Meltveit Kleppa og Lars Peder Brekk fått avskjed i nåde. Det er ikke så lenge siden SV byttet ut 3 av sine statsråder. Stoltenberg-statsrådet per 18.06.2012 finner du på følgende link: Statsrådet per 18.06.2012.

Oppdatering 21.09.2012. Med ett nytt fjes og fire interne bytter blant Ap-statsrådene presenterer Jens Stoltenberg nå statsrådet han håper sørger for valgseier neste år.

***
Første mai 2011 og 2012. Arbeidernes internasjonale kampdag:

* Full report of May Day by IWW: Manifesto - Actions - The fight against the unenlightened plutarchy and for real democracy world wide - Click here! *
* Libertarians world wide celebrate 01.05.2011: International Labor Day 125 years & 45 years of the Anarchist Revolution in Iceland - Click here! *

* May Day 2012 - Manifesto and anarcho-syndicalist international direct action by the International Workers of the World - Click here!*

Situasjonen i Norge i 2010 er generelt belyst i dette årets nyttårstale, som er oppdatert ved året 2010s utgang, se http://www.anarchy.no/nt2010.html.

Situasjonen i Norge i 2011 er generelt belyst i dette årets nyttårstale, som er oppdatert ved året 2011s utgang, se http://www.anarchy.no/nt2011.html.

c. Direkte aksjon mot Datalagringsdirektivet m.v.. Nei til "Storebror ser deg" - Anarkistene sier nei til EU-direktiv 2006/24. Brunrøde krefter i Arbeiderpartiet og blåbrune i Høyre går for mere av et Storebror Ser Deg Samfunn, og vil fortsatt innføre Datalagringsdirektivet, DLD. Disse brunrøde og blåbrune kreftene må stoppes! Støtt opp om anarkistenes Direkte aksjon mot Datalagringsdirektivet http://www.anarchy.no/direkteaksjondld.html. Anarkistene har ikke glemt Lund-kommisjonen. Ulovlig overvåkning kan skje igjen. Kampen mot DLD er klart den viktigste saken i 2012 og senere. Det ble et flertall av Høyre og Ap for DLD på stortinget 04.04.2011. Nå er det snakk om å reise rettssak mot denne uloven. Saken er altså ikke over med det første. DLD-motstanderne har tapt et slag, men ikke tapt krigen: Følg med på http://www.anarchy.no/direkteaksjondld.html. Det kan også bli en ny situasjon etter stortingsvalget i 2013 eller senere. Anarkistene gir aldri opp kampen mot DLD m.v.!!!

05.11.2011. Ad sosial kontroll generelt og DNA-registre. Sosial kontroll er nødvendig, men asosial kontroll må forhindres på en sikker måte. Å registrere alle eller store deler av innbyggerne i et DNA register er helt forfeilet og åpner for all mulig asosial kontroll, og de verste "Storebror ser deg" samfunn, at de kan inntreffe tendensielt fremover og kanskje utvikle seg til noe helt jævlig. Dette må ikke skje. Anarkistene sier et klart NEI til et slikt omfattende DNA-register, og det som skal være av DNA-registre må sikres bedre mot misbruk. Personvernet må ikke uthules, snarere tvert i mot, i Norge - såvel som verden forøvrig.

10.11.2011. Breivik, terror og DLD. DLD er som å lete etter en nål i en høystakk, veldig ineffektivt. Det man må konsentrere seg om i overvåkning er personer og grupper med ekstremistiske synspunkter (dvs. totalitære på det økonomisk-politiske kartet) og personer og grupper som har ideer kompatible med ekstremistiske synspunkter. Hadde man gjort det, hadde man høyst sannsynlig hatt Breivik i fokus og fulgt opp dette, og avverget terroristangrepet 22.07.2011.

28.10.2012. Datatilsynet slakter PSTs lovforslag mot soloterror. Datatilsynet mener at PSTs forslag til lovendringer for å stanse soloterrorister innebærer kriminalisering av borgernes tanker og gjør det fritt fram for overvåking. Anarkistene, AFIN og Norges Anarkistråd, slutter seg til synspunktene til Datatilsynet og sier igjen nei til «Storebror ser deg» samfunnet.

d. Aksjoner mot økonomisk krise. NORGES RÅD FOR ETTERSPØRSELSSTYRING TIL FULL SYSSELSETTING - ETSYS. HVA MÅ GJØRES?... for å løse resesjonsproblemet! se http://www.anarchy.no/etsys.html. Krisen internasjonalt er langt fra over. Parolen for Norge er fremdeles "løp og kjøp". Et stikkord er samgrepspolitikk basert på samgreps/samgripingsmodeller med røtter tilbake til den anarkistiske sosial-individualisten Ragnar Frisch, se http://www.anarchy.no/frisch1.html. At Norge kom brukbart gjennom krisen skyldes forøvrig først og fremst at bedriftene i liten grad sa opp folk til tross for sviktende salg, og bare i mindre grad Statsrådets motkonjunkturpolitikk. ETSYS mener krisen vil merkes ut 2012, og det blir for tidlig å sette på bremsene noe særlig før i 2013. Men det offentlige konsumet må holdes i sjakk. Man bør ta sikte på en myk landing i 2013, og med tilnærmet full sysselsetting. Se også World Economic Council, http://www.anarchy.no/wec.html.

e. Konsolidering av @-modellen for å hindre oklarki - pøbelvelde, ved demonstrasjoner, søk på @-modellen i http://www.anarchy.no/apts.html, se også http://www.anarchy.no/ija238.html, http://www.anarchy.no/oslo.html  og http://www.anarchy.no/abcde.html.

f. Anarkisttribunalet: Brunt Kort Verstingpris til TV2. Anarkisttribunalet har skjerpet kampen mot oklarki/kaos, herunder også terrorisme, og for anarki, både her til lands og internasjonalt, se http://www.anarchy.no/iat.html, med linker.

Nyhetsmedienes løgnaktige skittkasting på anarkistbevegelsen har negative konsekvenser på flere måter og representerer Orwellske "1984" nytale løgner. "De facto oklarki (pøbelvelde) og anarki & oklarkister og anarkister er motsetninger som krig og fred. Å si de facto oklarki er anarki og oklarkister er anarkister er løgner lik krig er fred. Og det har lignende autoritære, undertrykkende, funksjoner som Storebror i "1984"." Dette slås fast både på Anarkisttribunalets, IATs, hjemmeside http://www.anarchy.no/iat.html og på Internasjonal avdeling av Anarkistenes pressetribunal (APT), http://www.anarchy.no/apt.html.

Bl.a. på Anarkisttribunalets, IATs, hjemmeside slås det også fast at: "Det er et faktum at vi lever i en for det meste Orwellsk nytale ljugende verden" i denne sammenheng. Man kan bare ta et enkelt generelt Internet søk på "anarki" eller "anarchy" via søkemotorer som Google og Yahoo etc. for selv å bekrefte at Anarkisttribunalet har rett i denne observasjonen... Et selvfølgelig unntak får man ved søk via Den Anarkistiske Søkemotoren på www.anarchy.no på 'default', men da holder man seg jo på anarchy.no og anarchy.no/anarchy websider. Kampen mot løgnkvernen fortsetter i 2011, men her er det nok langt frem... Man får trøste seg med at det var enda verre her til lands før.

I skjerpende retning må man minne om at TV2 har sendt og sender TV-serien "Sons of ochlarchy (mob rule)" helt feil kalt "Sons of anarchy", noe som resulterte i Brunt Kort og en boikottaksjon fra anarkistenes side, se http://www.anarchy.no/sons.html. Ved utgangen av året 2011 kan man konstatere at TV2 på nytt kvalifiserer til årets Brunt Kort Verstingpris som herved tildeles. Vi får håpe at denne Brunt Kort Verstingprisen til TV2, som her opptrer på linje med Storebror i "1984", medvirker til at de unngår å kalle de facto oklarki og oklarkister feilaktig anarki og anarkister i fremtiden.

Brune Kort blir utstedt ved brudd på Oslokonvensjonen, se http://www.anarchy.no/oslo.htmlog man konsentrerer seg om betydelige tilfeller, se http://www.anarchy.no/iat.html.

Anarkisttribunalets Brunt Kort Verstingpris til TV2 har websiden: http://www.anarchy.no/browncardtv2.html.

g. Direkte aksjon mot monstermaster i Hardanger og for miljø. Anarkistene har tråkket til her til lands og det er også et internasjonalt øko-anarkistisk engasjement i denne saken, se http://www.anarchy.no/direkteaksjon.html og http://www.anarchy.no/green.html. 05.03.2011 ble aksjonen utvidet til å gjelde miljø generelt, dvs. for bedre og mere miljøgoder og mindre og færre negative miljøfaktorer. Aksjonen fortsetter i 2012. IIFOR har regnet ut hva det er å tjene på legge sjøkabel kontra monstermaster:

06.01.2011. En beskjed til "Monstermast-økonomen" Arild Hervik. Etter hvert som den rent markedsmessige velstanden har økt, og presset på de miljø-økonomiske godene er blitt større, går de implisitte prisene på miljøfaktorer, de imaginære 'markeds'-priser, til værs. Prisen for å slippe å se Monstermaster i Hardanger må derfor ikke settes for lavt i nytte-kostnadsanalyser. Leder av økonomi-utvalget vedrørende Monstermastene, professor Arild Hervik ved Høyskolen i Molde, er vel dreven nok på nytte-kostnadsanalyse. Men vil han og utvalget sette prisene for å slippe å se Monstermaster i Hardanger-naturen, vurdert i langsiktig perspektiv - tilstrekkelig høyt - også tatt hensyn til fremtidige generasjoners enda høyere miljøpriser? Vi har en viss tvil her. AFIN vil gjerne se detaljene i dette regnestykket - til offentlig debatt, i god tid før saken skal avgjøres. Og presentert på en slike måte at ikke bare IIFOR og Hervik & Co, Stoltenberg og andre fagøkonomer skjønner det.

Forøvrig, ikke bare selve miljøkonsumet, dvs. opplevelse av Hardanger uten monstermastene på stedet, må evalueres positivt. Også friheten, valgfriheten, til å kunne oppleve Hardanger uten monstermaster, om man måtte ønske det - har sin egenverdi - og den friheten gjelder all verdens folk, selv om de ikke skulle ta turen til Hardanger. Legger man sammen verdiene både av miljøkonsumet og valgfriheten over folk og tid, så blir det rimeligvis et meget stort milliardbeløp til sammen for å slippe monstermastene.

01.02.2011. Hardangernytt. IIFORs nytte-kostnadsanalyse viser at kabel er ca 9,5 milliarder kr mer lønnsomt enn monstermaster. Dersom verdien av valgfriheten til å kunne se Hardangervidda uten monstermaster (når man måtte finne det opportunt) for verdens befolkning dvs. ca 6,5 milliarder personer, i gjennomsnitt settes lavt til 1 øre per år per person, utgjør dette 65 millioner kr per år (= 6 500 000 000 x 0,01 kr). Regner vi a) med en effektiv tidshorisont på 100 år, og b) med at miljøprisen reelt øker med ca r % per år og diskonteringsfaktoren også er på ca r % per år, så blir det bare å gange 65 millioner med 100 år for å finne nåverdien av denne valgfriheten, dvs. den blir på  6500 millioner eller 6,5 milliarder kroner. Bare valgfriheten til å kunne se Hardangervidda uten Monstermaster, som skal inn på pluss-siden i nytte-kostnadsanalysen, lavt vurdert, overstiger derfor langt merkostnadene ved kabel, dvs. ca 3,5 milliarder.

Verdien av selv miljøkonsumet ved å slippe å se monstermaster i Hardanger, når man faktisk reiser dit og opplever den relativt uberørerte naturen, kan rimeligvis utgjøre et tilsvarende beløp. Å legge ledningen i kabel i stedet for via monstermaster, er derfor lønnsomt i mange-millardklassen når man evaluerer miljøfaktorene på en rimelig måte, selv om man trekker fra merkostnadene ved kabel i fullt monn og vel så det. Vi får valgfrihetsgevinsten = ca 6,5 + miljøkonsumgevinsten ca 6,5 = total miljøgevinst ca 13 - merkostnadene ved kabel ca 3,5 = 9,5 milliarder kr i nytteverdioverskudd, dvs. kabel er ca 9,5 milliarder kr mer lønnsomt enn monstermaster. 

01.03.2011. Urealistiske og useriøst lave miljøpriser for monstermast-fritt Hardanger. Ap-Jens = cand-0. oecon.! Morna Jens!! Jens Stoltenberg verdsetter friheten for verdens folk til å kunne se Hardangervidda uten monstermaster til under 0,27 øre årlig per person og tilsvarende lavt for selve miljøkonsumet. Bare da går regnestykket hans i pluss for monstermaster. Dette er urealistiske og useriøst lave miljøpriser for Hardanger uten monstermaster. Jens Stoltenberg er en ren juksemaker i miljøevaluering - han nuller med dette de facto ut sin embetseksamen i samfunnsøkonomi, for dette står til stryk. Tittelen er heretter cand-0. oecon.! I dag kunngjør Ap-Jens' håndtlanger olje- og energistatsråd Terje Riis Johansen at statsrådet har besluttet å droppe sjøkabel i den omstridte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger i Hordaland, og at de går inn for høyspentmaster i luftspenn, dvs. monstermaster. Vi minner om at Jens Stoltenberg uttalte på NRK-Dagsrevyen at det beste er å legge alt i kabel i august 2010. Nå har han gått tilbake på dette og går for monstermaster i luftspenn. Du snakker om juksemaker pipelort!

Fire utvalg kom med sine anbefalinger om kraftlinjen 1. februar, og 22. februar var høringene avsluttet. Kun åtte dager senere har altså statsrådet bestemt seg for å gå inn for master. Naturvernforbundet påpeker at dette er mistenkelig kort tid. "Det er høyst beklagelig. Hele prosessen har gått så raskt at det virker som om resultatet var gitt på forhånd. Fra start til mål har saken vært håndtert på en særdeles dårlig måte," sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken til Aftenposten.no. Også leder Truls Gulowsen for Greenpeace Norge er skuffet. "De har holdt folk for narr såpass lenge med ulike prosesser, og så velger de det dårligste alternativet av alle," sier han til Aftenposten.no. "Dette lukter spill for galleriet", er Aftenpostens overskrift. AFIN er enig i dette. AFIN kommer aldri til å stole på Jens Stoltenberg og Ap i miljøspørsmål etter dette. AFIN konstaterer at statsrådet har blåst seg opp til Regjering og overkjører verdens, inkludert det norske, folk, og dette vil antakelig svi seg for det såkalte Arbeiderpartiet, om ikke før, så ved kommende valg. Morna Jens!!

03.03.2011. Regnskapsjuks av Jens Stoltenberg. Om hans falske og IIFORs riktige nytte-kostnadsanalyse av monstermaster i Hardanger! IIFOR rapporterer:

Om Jens Stoltenbergs feil miljøpriser, regnskapsjuks og falske nytte-kostnadsanalyse. Jens Stoltenberg nevnte på TV for en tid tilbake at når han gikk tur i naturen i Oslo-området, så brydde han seg ikke noe om å han måtte gå under høyspentmaster. Dette innbeærer vel at han setter tilnærmet null miljøpris på slikt, og dermed også på monstermaster i Hardanger. Men han er ganske alene om denne lave eller null-miljøprisen, kanskje med unntak av den siste rest av såkalte "kraftsosialister" i NVE, Statoil og Ap. Og når han legger a) slike, dvs. hans private lave miljøpriser til grunn i sin nytte-kostnadsanalyse av monstermastene, i stedet for b) verdens, det norske folk og spesielt vestlendingene som er mest berørts, gjennomsnittlige høye miljøpriser for et monstermast-fritt Hardanger, så blir c) regnestykket og derpå følgende beslutning helt feil. Stoltenbergs lave private miljøpriser samsvarer høyst sannsynlig ikke med gjennomsnittet for folket, og det er de sistnevnte som her må legges til grunn, ellers blir det miljøregnskapsjuks, og det er nettopp det Stoltenberg her har begått.

Beslutningen om å bygge mostermaster er altså helt feil, og dette innebærer ikke bare en overkjøring av  på folk på Vestlandet, men også folk flest generelt. Stoltenberg gir ganske enkelt blaffen i folk flests høye verdsetting av et monstermast-fritt Hardanger, og jukser og nuller ut dette i sitt regnestykke. Dermed blir det helt feil, og beslutningen om å bygge monstermaster blir altså også derfor helt feil. I realiteten er dette regnskapsjuks. I andre sammenhenger er dette straffbart!

I et intervju med TV2 02.03.2011, mener Stoltenberg at "folk til slutt vil forstå at alle upopulære vedtak er riktige" (her tar han feil - hvilken arroganse!) og fortsetter; "Det at beslutninger er omstridte, betyr ikke at de er gale," sier Stoltenberg til TV2. Men det er nettopp det denne beslutningen er, dvs. den er riv, rav ruskende gal! "Folk vil forstå..," fortsetter Stoltenberg. Det har vi gjort, og vi forstår at dette er miljøregnskapsjuks og en falsk nytte-kostnadsanalyse! "Vi har hatt lange høringer og lange prosesser. Det er en tid for å lytte, og det er en tid for å lede og ta beslutninger," fastslår Stoltenberg til TV2. IIFOR er sterkt i tvil om denne fyrens vurderingsevner. Folket er ikke tjent med en arrogant og autoritær statsminister som legger sine private vurderinger til grunn, i stedet for folkets, og derfor leder i feil retning og tar feil beslutninger. I essens er dette diktatur og ikke demokrati!   

Om IIFORs riktige nyttekostnadsanslyse. Miljøprisene i vår nytte-kostnadsanalyse er, som det skal være i dette tilfellet, gjennomsnittsbetraktninger for folket, ikke synsingen til en enkelt øvrighetsperson: Stoltenberg. De angir en sannsynlige størrelsesorden og hovedtendenser, og er ikke absolutte og endelige tall. Under disse gjennomsnittstallene ligger høyere miljøverdier fort et monstermast-fritt Hardanger for folk på Vestlandet, de som er mest berørt, dernest folk flest i Norge og spesielt natur-og miljøorienterte utlendinger, og  i noe mindre grad resten av verdens folk. Et monstermast-fritt Hardanger er vel også et sterkt bidrag til vår verdens natur- og miljøarv, og derfor meget verneverdig. Det er alstå ikke vurderingene til en liten sur utgruppe av yrkesdemonstranter som her er lagt til grunn. Det er estimater for et gjennomsnitt for folket. Vi presiserer at vår nytte-kostnadsanalyse fremdeles er valid, og håper Stoltenberg tar til vettet - det er ingen skam å snu!

NB! Norges Anarkistråd og AFIN, Anarkistføderasjonen i Norge, tar avstand fra ulovlige aksjoner mot monstermaster og for miljø generelt.

h. Kampen mot det uopplyste pengevelde/plutarki, generelt og spesielt mot korrupsjon, organisert kriminalitet, triksing og fiksing og svart [les: brunt] arbeid, fortsetter - se http://www.anarchy.no/enronism.html. Pengerotet i Sp har fått et eget kapittel i denne rapporten, NAU nr 1.

i. Direkte aksjon mot menneskeskapt global oppvarming. Grønn/øko-anarkistisk aksjon mot menneskeskapt global oppvarming i Norge og internasjonalt, se http://www.anarchy.no/green.html. Anarkistene tar klart avstand fra oklarki i denne sammenheng. Aksjonen fortsetter i 2012.

j. Sykelønnsordningen var på dagsordenen i 2010. Bl.a. brunrøde krefter i Arbeiderpartiet utfordret ordningen, men Jens Stoltenberg inviterte til dialog. Anarkistenes innspill til dialog med statsrådet om oklarki og sykefravær o.l., se http://www.anarchy.no/dialog.html. Denne filen ble oppdatert i 2011. Sykelønnsordningen ble lite endret i 2010, og statsrådet grep ikke tak i en hovedårsak til sykefravær og uførhet, nemlig mobbing (oklarki) på arbeidsplassene og i skolen. Anarkistene fortsetter kampen for et mobbefritt arbeids- og skole-miljø.

I januar 2011 har vi merket oss at Statsministeren - Folkets tjener (Ap-Jens) har gått i bresjen for en ny holdningskampanje mot mobbing i skolen, og det ser Norges Anarkistråd som positivt. Men noe drastisk på det rettslige området, inklusive erstatning for ødelagt tilværelse på grunn av mobbing, må også gjøres. Mobbing er meget kriminelt, og bør straffes strengt! Vi noterer også som bra at Kommunenes Sentralforbund, KS, har gjort et fremstøt mot Hells Angels, en av Norges største oklarkist/mobbe-grupper. I denne sammenheng scorer KS også på punkt h. ovenfor.

k. Direkte aksjon mot dyremishandling. Det var fokus på aksjonen Animal Liberation From Abuse, ALFA, se http://www.anarchy.no/green.html. Og det var store demonstrasjoner i Oslo i 2010 og 2011, spesielt rettet mot dyremishandling i pelsdyrnæringen. ALFA fortsetter i 2012. FABS-låten "Villsvinpønk" er kampsangen til denne bevegelsen, se http://www.anarchy.no/fabs.html. (FABS står for det Føderalistiske Anarkistiske Beat Sambandet).

l. Fattigdomsbekjempelsen. På tide med et løft for sosialklienter, uføre-pensjonister og andre fattige. Kampen for å senke Gini-indeksen for Norge må nå komme i sentrum. Gini-indeksen er 100 når én har all inntekt og 0 når alle har lik inntekt. I de kommende årene bør Gini-indeksen ned mot 20 fra den nåværende på rundt regnet 25. Parolen er: Ned med Gini-indeksen! Se også Idédugnaden http://www.anarchy.no/dugnad.html kapittel XI om kampen mot fattigdommen. I pensjonsreformen og andre tiltak har man kunnet konstatere en tendens til å ta fra den lavere økonomiske middelklassen og gi til de aller fattigste, nåværende minstepensjonister, etc. Dette er ikke en rettferdig politikk, man må i stedet overføre mer fra de rikeste. Pensjonsreformen vil også slå uheldig ut for en del husmødre, uten inntekt, som senere gikk ut i arbeid, om alle år med inntekt nå skal telle med i pensjonsgrunnlaget. Konkret i 2010 og 2011 skjedde det forholdvis lite i fattigdomssaken, og kampen mot fattigdommen og en mer rettferdig inntektsfordeling fortsetter med full styrke i 2012.

Et alvorsord til NHO. 05.01.2011 antyder NHO-øvrigheten at velferdssamfunnet ikke er bærekraftig, på sin fest for fiffen. Dette brunblå tankegodset er å snu saken helt på hodet. Det som ikke er bærekraftig er for mange og for grådige NHO og andre plutarkister/kapitalister som utsuger bruttonasjonalproduktet/inntekten så det bare blir smuler til de som sitter nederst ved bordet - når middelklassen har fått sitt. At mange plutarkister/kapitalister mobber ansatte til sykdom og uførhet er noe man også vet. Vi kan alle bli den lille.

NHO utfordrer her ikke bare a) anarkistene, men også b) LO, andre fagforeninger og lignende, c) marxister av ulike avskygninger, og d) sentrumspartiene og sentrumsnære fraksjoner i Høyre og til og med Frp, og ikke minst e) folket sett som klasse i motsetning til øvrigheten i privat og offentlig sektor. Dette brunblå tankegodset kommer NHO derfor neppe langt med her til lands. De kan stappe den pipen i sekken, like godt først som sist. Vi kjøper ikke slikt! "Onkel Skrue" er en amerikaner - han er et fremmedelement i Norge. NHO-øvrigheten må jekke seg ned både i lønn (bredt definert inkludert utbytte) og rang - ellers blir de sannsynligvis grundig nedjekket via aksjoner, også direkte aksjoner, fra a) til e). NHO-plutarkister! Dere kan lett sage av den grønne grenen dere sitter på... Parolen er: Ned med Gini-indeksen!

m. Direkte aksjon for lokalsykehus og for avvikling av stats-monolitten i helsesektoren. Det var store protester vidt og bredt i landet, av anarkister og andre, mot statsrådets politikk på området i 2010 og i 2011. Det blir nye aksjoner i 2012. Stats-monolitten bør avvikles og lokalsykehusene bestå, se http://www.anarchy.no/direkteaksjonlsh.html.

n. Globalt perspektiv. Det har vært et bredt internasjonalt engasjement i et kritisk og konstruktivt perspektiv med fokus på situasjonene i A) de to andre anarkiene i verden, Sveits og Island, i tillegg til Norge, B) de middels autoritære statene Frankrike, Spania, England, USA, England, Israel, Hellas, Argentina, Uruguay, Russland m. fl. og og C) bl.a. de totalitære ekstremist-statene Venezuela, Peru, Colombia, Sri Lanka, Zimbabwe, Kina, India, Pakistan, Iran, Burma, Georgia, Ukraina, Hviterussland, de sentral-asiatiske land og i den Arabiske Liga, og D) kampen mot terrorismen. Terrorisme er som nevnt en type oklarki. Se www.anarchy.no, http://www.anarchy.no/andebate.html, http://www.anarchy.no/iat.html, http://www.anarchy.no/ija431.html og http://www.anarchy.no/ijaupdate.html for nærmere informasjon. En rapport i tilknytning til Nobels Fredspris 2010, bl.a. om Anarkistføderasjonen i Norges direkte aksjon mot Kinas ambassade, kan også nevnes, se http://www.anarchy.no/historic1.html.

22.07.2011 rammet høyre-ekstrem og totalitær, dvs. med mer enn 666 promille autoritærgrad, erkekonservativ liberalistisk terror Norge, se http://www.anarchy.no/ija431.html for full rapport - også om anarkistenes resolusjoner i denne sammenheng. Breivik, terroristen, er ikke nazist, men slo av samme slaget som Oklahoma City bomberen i USA i 1995, Timothy McVeigh. I august var situasjonen i ferd med å komme tilbake til det normale og partiene på stortinget var enige om å starte valgkampen til kommunevalget 13.08.2011. I oktober var situasjonen tilbake til det normale, med et unntak for de som ble direkte rammet. Disse vil nok være preget i lang tid fremover, og har anarkistenes fulle solidariske sympati.

10.05.2011. Ad snakk om å slutte med norsk støtte til revolten i Libya, bl.a. fra SV, så uttalte The Anarchist International Security Council (AISC): "AISC is for continued Norwegian participation in NATO's actions in Libya - with full force - until a successful revolution is achieved.  Due to higher crude oil price Norway can afford it. NATO should also consider actions in Syria and Yemen." Web of AISC: http://www.anarchy.no/ai.html. I august har Norge trukket ut flyene fra operasjonen, men beholder en liten styrke av offiserer i NATOs aksjon for Libya. 20.10.2011. Gaddafi is dead! 31.10.2011. The AI/IFA and the AISC declared in a joint statement: "It may soon be time for NATO or other international forces to protect civilians in Syria!" 01.11.2011 sluttet Norges Anarkistråd seg til dette standpunktet.

Anarkistenes Informasjonstjeneste, AIT, (Anarchist International Information Service, AIIS), www.anarchy.no, har blitt lansert som et frihetlig fyrtårn i en verden full av Orwellske "1984" nytale løgner. Det slås fast på indexsiden til AIT/AIIS at "De facto oklarki (pøbelvelde) og anarki & oklarkister og anarkister er motsetninger som krig og fred. Å si de facto oklarki er anarki og oklarkister er anarkister er løgner lik krig er fred. Og det har lignende autoritære, undertrykkende, funksjoner som Storebror i "1984"." Det står naturligvis på engelsk på www.anarchy.no: "Welcome to the Anarchist International Information Service. The official pages of The Anarchist International AI - The International of Anarchist Federations IAF - L'Internationale des Fédérations Anarchistes IFA. A libertarian lighthouse in a mostly Orwellian "1984" newspeaking, lying, world. De facto: ochlarchy (mob rule) and anarchy & ochlarchists and anarchists are opposites as war and peace. To say de facto ochlarchy is anarchy and ochlarchists are anarchists are lies equal to war is peace. And it has similar same authoritarian, repressive, functions as Big Brother in "1984"." Dette taler vel for seg og dessuten på Internasjonal avdeling av Anarkistenes pressetribunal (APT), se http://www.anarchy.no/apt.html, er også denne praktisk talt sikre sannheten bevist utover enhver rimelig tvil, og det gir også tyngde bak at mer enn 50 000 anarkister over hele verden har sluttet opp om dette, dvs. bekreftet validiteten og holdbarheten av beviset, se punkt o..

Anarkistene i Norge, Norges Anarkistråd og AFIN, Anarkistføderasjonen i Norge, slutter seg også til Anarkist Internasjonalens hovedparole for 2012: "Join the fight for anarchy - and more of it - world wide - NOW! Participate in the struggle for anarchy, i.e. real democracy! In addition to the general struggle for anarchy, on top of the agenda,1-2-3, equally important, is the fight for 1. social justice and security, 2. solution to the economic crisis & 3. solution to the global warming problem." For Norges vedkommende, som alt er et anarki - riktig nok av lav grad - dreier det seg om en kamp for høyere anarkigrad. Mer informasjon, se www.anarchy.no.

o. Den Internasjonale anarkist-kongressen 2010, se http://www.anarchy.no/biennial11.html, var en viktig begivenhet. Det ble gjort mange viktige vedtak. All forslagene til kongressen ble vedtatt med generell konsensus: "The International Anarchist Congress - The 11th Anarchist Biennial 27-28.11.2010 - International Congress-Seminar on Anarchism. Decisions of earlier congresses were confirmed and the updates on www.anarchy.no were adopted as resolutions, according to the rules of decisions see footnote ****) at AI/IFA, all decided with general consent after discussions etc. by the delegates at the congress. The AI/IFA network represents more than 50 000 anarchist world wide." Den neste kongressen vil bli i november 2012, altså til høsten.

p. Historisk viktige begivenheter i Anarkiet Norge anno 2011 generelt, er oppsummert i THE HISTORY OF NORWAY AND THE ANARCHY, web: http://www.anarchy.no/a_nor.html.

Noen av aksjonene der anarkistene var engasjert hadde en heldig utgang i 2011, men situasjonen er uavklart i flere sentrale spørsmål, og i disse sakene fortsetter aksjonene i 2012.

16. Norge er altså signifikant, betydelig, anarkistisk siden 1994. Mange er imidlertid ikke fornøyd med det nåværende moderate nivået på ca 54% anarkigrad, men vil ha et enda mer anarkistisk system her til lands.

Spørsmålet melder seg da hvordan en skal reorganisere samfunnet så Norge kan få en mye høyere grad av anarki, f.eks rund 70-80% anarkigrad, og altså en autoritærgrad på bare 20-30%? En måte å oppnå dette er gjennom innføring av

A. Et føderalistisk system for norsk offentlig sektor, med direkte demokrati, à la det offentlige systemet i den Sveitsiske Konføderasjon, se: http://www.anarchy.no/swiss1.html.

B. Mer samvirkeorganisering, kooperasjon, i privat og offentlig finansiert sektor. Dette er en sosialistisk organisasjonsform som forener egennytten med fellesnytten på en god måte, og det er også en form for direkte økonomisk demokrati, se: http://www.anarchy.no/samvirk1.html.

C. Mer horisontal organisasjon i næringslivet i privat og offentlig sektor generelt, slik dette blant annet er diskutert og eksemplifisert i en bok av Frank Ostroff, se: http://www.anarchy.no/horizon1.html.

D. Ved å strekke seg etter og tilnærme seg anarkistiske prinsipper generelt som en ledestjerne for det økonomiske og politisk/administrative liv bredt definert. Disse prinsippene er gjengitt og drøftet blant annet i Anarkistisk Universitetslags grunnkurs i anarkisme, se: http://www.anarchy.no/course1.html. Se også http://www.anarchy.no/politikk.html.

E. Fortsatt holde seg ute av EU. Gode argumenter for dette standpunktet finner man i EU-debatten, se: http://www.anarchy.no/eu.html.

Ved å gjennomføre programmet nevnt i punkt A.- E. kan man altså oppnå en anarkigrad i Norge på en 70-80%, en mye høyere grad av anarki enn i dag, dvs. en middels til høy grad av anarki, og tilsvarende lavere autoritærgrad - ned i mot 20-30%. Selv om en satser på dette programmet vil det rimeligvis ta lang tid og innebære en kraftig revolusjonering både i offentlig og privat sektor - og det blir ikke lett. Men det blir verdt innsatsen - vi bør komme igang jo før jo heller.

17. Borgerkrigslignende tilstander i Somalia og andre mislykte stater [søk på FAILED STATES i http://www.anarchy.no/apt.html for mer informasjon om slike stater] blir ofte feilaktig kalt "anarki" i media mens det i virkeligheten er oklarki, pøbelherrevelde i vid forstand, det dreier seg om. Slikt fortjener brunt kort. Disse oklarkiske samfunnene har selvsagt ingen ting med anarki å gjøre. Media må skjerpe seg. Anarki og oklarki finnes på helt forskjellige steder på det økonomisk-politiske kartet. Oklarki har typisk mer enn 666 promille autoritærgrad, er totalitært og ekstremisme, mens anarkier har 50% eller mindre autoritærgrad. Anarkistene står i første rekke i kampen mot oklarkier, internasjonalt og lokalt, bl.a. når det gjelder mobbing på skolene og i arbeidslivet. "Mobbing har til hensikt å demonstrere makt, å tvinge noen til å adlyde, å utnytte noen til egen vinning, eller å skaffe seg egne fordeler på andres bekostning." (Professor Ståle Einarsen, 1999). Dette er den rake motsetning til anarki. Oklarki kan noe forenklet sammenfattes i et ord: Kue...

Blir du mobbet - ta kontakt - anarkistene hjelper deg. Oklarkene skal knekkes.

Send en e-mail til Anarkistenes hjelp mot mobbing - Klikk her

Godt nyttår 2012 fra anarkistene!

Mvh.
S. Olsen
Landsråd i Folkerådet - NACO

ISSN 0800-0220 - ISSN 1890-9485

http://www.anarchy.no/nt2012.html


Anarkiet Norges andre to sentrale nyttårstaler for 2012:

Symbolkongen Haralds tale nyttårsaften 31.12.2011: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7933697

Statsministeren - Folkets tjeners? nyttårstale 01.01.2012: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7933654

Anarkistenes nyttårstale 2011 oppdatert ved utgangen av året: http://www.anarchy.no/nt2011.html

Anarkiet Norges andre to sentrale nyttårstaler for 2011:

Symbolkongen Haralds tale nyttårsaften 31.12.2010: http://www.kongehuset.no/c26939/nyhet/vis.html?tid=89070

Statsministeren - Folkets tjeners nyttårstale 01.01.2011: http://www.statsrådet.no/... Jens Stoltenberg/...2011.html?id=629901

Andre nyttårstaler fra anarkistene:

Anarkistinternasjonalens hovedpolicy for 2012: http://www.anarchy.no/ai2012.html

IIFORs nyttårsrapport for 2012: http://www.anarchy.no/ny2012.html

Nyttårstalen 2010 oppdatert ved utgangen av året: http://www.anarchy.no/nt2010.html


Links