NORGES ANARKISTRÅD - THE NORWEGIAN ANARCHIST COUNCIL - NACO 
FOLKERÅDET  - SKYGGEKABINETTET - FOLKETS ALTERNATIV TIL STATSRÅDET VIA DET OFFENTLIGE ROM
http://www.anarchy.no/naco.html
Google international translation tool - Norwegian to English and more


NYTTÅRSTALEN FRA ANARKISTENE 2010
Oppdatert ved utgangen av året

1. Media og andre bruker ofte ordet anarki på feil måte. Alle burde holde seg til den definisjonen av begrepet som samsvarer med den reelle betydningen av ordet, dvs. a) basert på den opprinnelige  meningen av forstavelsen "an" og etterstavelsen "arki" - og b) en logisk utgreiing av begrepet basert på denne. Forstavelsen "an" betyr "uten", som i anaerob kontra aerob, anhydrid kontra hydrid o.l.. "An" betyr dermed uten det som står i etterstavelsen, samtidig som man beholder det vesentlige ved objektet. Etterstavelsen "arki" betyr "erke-; herske; hersker; herskere; -velde", fra gresk "archein", "å herske, komme først", og "archos", "hersker", eller rettere sagt system og styring basert på slikt.

2. Det vesentlige ved objektet her er koordinering - styring, og ikke herskingen, som i og for seg er uvesentlig i den forstand at folk godt kan klare seg meget vel uten denne, - det er en "pest og en plage", bestialitet i mindre eller større grad, som Jens Bjørneboe påpekte. Herskingen trengs egentlig ikke, troen på herskernes nødvendighet er en ondsinnet form for alienasjon, fremmedgjøring. Anarki betyr dermed ikke "uten styring", men system og styring uten hersker(e)/hersking, dvs. samvirke uten undertrykkelse, tyranni og slaveri.

3. Anarki, er dermed høyere grader av demokrati, dvs. reelt demokrati. Ideelt, ved 100% anarki styrer folk på like fot, i et horisontalt organisert samvirke, koordinering uten undertrykkelse. I praksis er det grader av anarki. Går innflytelsen mer fra folket - nedenfra og opp, enn det motsatte, fra øvrigheten, ovenfra og ned, er det anarkistisk. Motsatt er samfunnet autoritært. Demokrati betyr "en person - en stemme" ved ulike valg, mens i markedet gjelder "en krone - en stemme". Demokratisk er det bare om kjøpekraften er fordelt noenlunde likt. Er den svært ulikt fordelt er det økonomisk plutarki, rikmannsvelde - også kalt pengevelde, og ikke anarki.

4. Anarkisme er prinsipielt heller ikke pasifisme eller terrorisme. Det første betyr å underkaste seg militaristiske overgrep, det andre er et slikt overgrep. Terrorisme, "herske ved terror", skrekkvelde, har ingenting med anarki å gjøre.

5. Ordet anarki brukes som nevnt ofte feilaktig. Mange ganger skulle det stått oligarki (noen herskere), polyarki (mange herskere), oklarki (pøbelvelde, pøbelherrevelde) eller kaos i stedet. Kaos oppstår ved rivaliserende "stater i staten", herskere/herskertyper i innbyrdes strid. Mange steder i verden hvor det er uroligheter, feilaktig kalt "anarki" i media, er det i realiteten vilkårlig hersking fra ulike kanter, blandinger av oligarki, polyarki, oklarki og kaos, dvs. rivaliserende "stater i staten", og dette er autoritært og ikke anarki. Det er ikke mangel på herskere og hersking i slike situasjoner akkurat, og anarki betyr som nevnt nettopp styringsformer uten denslags. Anarki er heller ikke lovløse tilstander, da det alltid vil være tilstrekkelig med lover og politi til å håndheve dem under anarkismen. I motsatt fall er det oklarki, pøbelvelde i vid forstand, som ikke er anarki.

Anarki, an-ark-i, betyr noe forenklet "system og styring uten hersker(e)", da vi har ['an' (uten) - 'ark' (hersker(e))] - 'i' (system, styring, som i mon-ark-i), og utelukker dermed at pøbelen hersker slik det er når det er kaos og lovløse tilstander. Anarki er således ikke kaos og lovløse tilstander. Mer informasjon om anarki kontra kaos finnes ved søk på KAOS-HERSKERE i http://www.anarchy.no/andebatt.html .

6. Derimot regnes Norge som et relativt anarkistisk land, for tiden med anslagsvis ca 54% anarkigrad og 46% autoritærgrad, se bl.a. Dagens Næringsliv nr 2/3 juni 2007 og Finansavisen onsdag 17. oktober 2007. Men dette er nokså langt fra det anarkistiske ideal som tilsvarer 100% anarki. Det er bare sunt om Norge blir mer anarkistisk, mindre lønns- og rangsforskjeller, mer effektivitet, også miljømessig, og rettferdighet, etc. dvs. et samfunn mer basert på anarkistiske prinsipper. "Et samfunn er et sundt samfunn bare i den grad det viser anarkistiske trekk..." sa Jens Bjørneboe. Han hadde mye rett i dette!

7. Anarkisme betyr dels det samme som anarki, dels er det navnet på den politiske retningen som går inn for anarki og den vitenskapelige kunnskapsbasen om anarkier og forholdet til andre systemer.

8. Anarki er demokrati, men alt demokrati er ikke dermed anarki. Dvs. at mengden av anarkistiske systemer er en delmengde av alle demokratiske systemer. En del parlamentariske systemer, som det er vanlig å kalle demokratiske, kan fungere mer ovenfra, fra toppen, og ned - enn nedenfra, fra folket, og opp. Men dette er ikke reelt demokrati, folkestyre, i det styringen foregår over hodet på folket og dermed er en eller annen form for hersking, skinn-, semi- eller pseudo-demokrati, eller i verste fall et totalitært system eller diktatur - ekstremisme. Valg på herskere er ikke reelt demokrati. Ergo, som nevnt, anarki er reelt demokrati og omvendt, reelt demokrati er anarki.

9. Hvis det ikke er reelt demokrati, anarki i en eller annen form dvs. anarkisme, er det reelt - monarki (enevelde, en som hersker), oligarki, polyarki, oklarki - kaos inkludert, og/eller plutarki (pengevelde, rikmannsvelde), økonomisk (kapitalisme) og/eller politisk/administrativt (statisme) i privat og offentlig sektor.

10. Arkier, i motsetning til anarkier/anarkisme, kan enten ta form av I. marxisme, II. fascisme eller IV. liberalisme og ulike varianter av disse tre grunnformene:

I. marxisme - statisme uten økonomisk plutarki, -

II. populisme/fascisme - statisme pluss økonomisk plutarki. Populisme er den minst autoritære formen for fascisme.

III. Anarkisme, som er basert på sosialisme, - ikke økonomisk plutarki/kapitalisme, og autonomi, - ikke statisme, henholdsvis økonomisk og politisk/administrativt demokrati i privat og offentlig sektor, dvs. generelt reelt demokrati både i markeder og offentlig forvaltning.

IV. Liberalisme - økonomisk plutarki uten statisme, det typiske "uopplyste pengevelde" i følge Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch. Ytterliggående varianter av dette, det rene økonomiske plutarki, må naturligvis ikke feilaktig kalles - eller forveksles med - anarki eller anarkisme, da finansfyrster, pengeherskere og kapitalister ikke er bedre enn andre herskere, og anarki betyr et samfunn uten (signifikante) herskere og med styring uten hersking.

11. Noen stikkord angående anarki er rasjonell, frihetlig sosialisme, med innslag av frihetsplanlegging, som Ragnar Frisch sto så hardt på, som ofte sammenfattes med ordet libertær (fra fransk "libertaire" som nettopp betyr anarkistisk). Andre betegnelser for anarkisme er "det tredje alternativ" (Ragnar Frisch), "den tredje samfunnsform" (Pierre J. Proudhon), og "den tredje vei" (Mona Solberg). "Alle gode ting er tre" er et gammelt visdomsord, noe som i hvertfall gjelder for anarki og anarkisme.

12. Ulike former for samvirkeforetak og føderalisk demokrati med folkeavstemninger er regnet som viktige elementer i systemer med høyere grader av anarki. Vi hilser de tiltak som er annonsert fra KRD, om mer reelt lokaldemokrati og med mer folkeavstemninger, velkommen. Anarkistiske systemer kan ha stor offentlig sektor eller liten. Dette forholdet må avgjøres ut fra hva som er mest effektivt og rettferdig, og er ikke noe prinsipp-spørsmål i anarkismen. Halvoffentlige foretak og forvaltningsorganer kan også vurderes. Det anarkistiske ideal er 100% sosialistisk og autonomt.

13. Norge fra autoritær marxisme til anarki: Norge startet opp i 1945/46 etter krigen som et marxistisk sosialdemokrati med en betydelig grad av statisme og sosialisme. Siden beveget systemet seg sakte i frihetlig retning og ble a) anarkistisk, ca 53%, i 1994/95, etter folkeavstemningen mot EU, som b) tok knekken på det marxistiske matriarkiet, med ja-dronning Gro Harlem Brundtland i spissen. Matriarken Gro abdiserte de facto som hersker etter folkeavstemningen, og fortsatte som en svakere administrator til hun gikk av. Norge har ikke hatt noen klare, reelle, herskere etter dette, men er overlatt til anarkiet, som råder og leverer OK. 28.11.2009 markerte 15 år siden den fløyels-revolusjonerende endringen i Norge, som medførte at samfunnet ble anarkistisk. Norge er et moderat anarki - en årsak til at det er et av de beste land i verden å leve i. At Norge er relativt anarkistisk har blant annet sammenheng med at vi har et relativt egalitært samfunn i lønn og rang, og at det er en høy gjennomsnitts levestandard og levealder. Hverken kongen, statsministeren, eller de norske pengetoppene kan sies å være virkelige (signifikante) herskere i historisk og internasjonal forstand. Vi er heller ikke i virkelig betydelig grad underlagt fremmed makt, eller undertrykker og utbytter andre land.

Jens Stoltenberg, statsministeren, er nok blant de enkelt-personer som har størst innflytelse på styringen av landet, men landet styres i stor grad kollektivt. Det er ikke riktig at en troika fra SV (Halvorsen), Sp (Navarsete) og Ap (Stoltenberg), styrer landet i særlig stor grad. Norge er som nevnt et anarki av lav grad, med ca 54% anarkigrad og ca 46% autoritær grad. Denne troikaen inngår stort sett i de ca 46% autoritærgrad. Men styringen av landet er lang mer enn dette. Anarkigraden tilsier at styringen alt i alt går litt mer nedenifra, fra folket (i motsetning til øvrigheten), og opp, enn det motsatte, fra toppen og ned. Politikken, og styringen mer generelt langs de økonomiske og politisk/administrative dimensjoner i vid forstand, utformes i betydelig grad via debatten i det offentlige rom, og her deltar blant annet anarkistene og andre. Også media/pressen. Alt i alt har folket betydelig innflytelse på styringen. Statsrådet opererer ikke i vakuum og innflytelsen må ikke overdrives, heller ikke Jens Stoltenbergs.

14. Dette betyr alt i alt relativt stor frihet økonomisk og politisk/administrativt for innbyggerne flest. At Norge er et moderat anarki betyr derfor også at vi har et relativt frihetlig, libertært, samfunn - systemet heller når alt kommer til alt litt over i sosialisme og autonomi, selv om det også er nokså kraftige tendenser til statisme og kapitalisme. Norge er derfor ikke noe ideal-anarki, et frihetlig paradis med bortimot 100% anarkigrad, men likevel et fungerende anarki, riktignok av lav grad - som nevnt estimert til ca 54% anarkigrad for tiden. Tallet er naturligvis noe usikkert, men angir likevel en sannsynlig tendens. Dette betyr imidlertid også at det er klare autoritære tendenser å stri med, dvs. 100% - ca 54% = ca 46% autoritærgrad. Tendenser henimot oklarki, mobbing og pøbelvelde, i vid forstand, utgjør en  god del av de autoritære tendensene, se http://www.anarchy.no/oslo.html , som det må prioriteres å bekjempe.

Det norske systemet er sosialindividualistisk, en anarkistisk styreform av lav grad, som a) ligger til høyre for det avanserte marxistiske sosialdemokratiet, men b) litt til venstre for liberalismen på det økonomisk-politiske kartet, og c) ganske langt fra det anarkistiske ideal på toppen av kartet, se figurene nedenfor. Fra 1994/95 til 2002/3 beveget det norske systemet seg fortsatt litt i frihetlig retning, men også noe videre mot høyre, og ble ca 54% anarkistisk. Etter stortingsvalget 2005 har systemet beveget seg litt mot venstre igjen, men uten signifikant endring i anarkigraden. Stortingsvalget 2009, som resulterte i fortsatt rødgrønt, sentrum-venstre statsråd, innebærer bibehold av ca 54% anarkigrad her til lands.

 

*) Stjernene på kartene markerer posisjonen til det norske økonomiske-politiske systemet (ca 53% anarkigrad) etter den revolusjonære endringen i 1994/95. Les mer om dette på http://www.anarchy.no/a_nor.html og http://www.anarchy.no/ija1994-96.html . 

15. Dersom ikke noe uforutsett betydelig autoritært skulle inntreffe vil styreformen i det norske samfunnet fortsatt være anarki i hvertfall fram til Stortingsvalget i 2013. Det rødgrønne flertallet på Stortinget er stort sett i samsvar med det anarkistiske, sosialindividualistiske tyngdepunktet på det økonomisk-politiske kartet. Det må gjøres tiltak mot sosial dumping som følge av endringer i EØS-avtalen for arbeidsmarkedet. Et frislepp i retning det uopplyste pengevelde, plutarki, i arbeidsmarkedet, må forhindres med lover og andre tiltak. Større inntektslikhet og økt levestandard, en grov indikator for sosialisme, og større rangslikhet og økt kvalitetssikret levelengde, en tilsvarende indikator for autonomi, er viktige punkter på agendaen.

Det må generelt føres folkepolitikk - ikke øvrighetspolitikk: Mer sosialisme og autonomi bredt definert - mindre kapitalisme og statisme. Med sosialisme menes her ikke statssosialisme, marxisme, men økonomisk frihet, likhet, solidaritet og andre anarkistiske prinsipper. Med autonomi menes politisk/administrativ frihet, likhet og solidaritet, med videre, bredt definert. Følgelig går anarkistene inn for en progressiv sentrumspolitikk, en kurs oppover på det økonomisk-politiske kartet. En videre høyredreining av politikken gir ikke nevneverdig framsteg, og må unngås. En dreining mot venstresosialisme eller populisme må også unngås. Det statssosialistiske fløypartiet SV bør dermed ikke få noen større innflytelse på politikken i Norge. De har gjort nok tull allerede, og må skjerpe seg.

Anarkistene har heller ikke noe til overs for den brunrøde høyre- og nedsiden i Arbeiderpartiet, som ligger nær populismen på det økonomisk-politiske kartet (se over). Disse kreftene må avsløres og motarbeides i de kommende årene. Svake meningsmålinger for Ap etter stortingsvalget indikerer at slike brunrøde fremstøt savner støtte i folket. Jens Stoltenberg har vist farlige herskerkåte tendenser, på tide å jekke ham ned et hakk. Fallet på meningsmålingene for Ap er en klar advarsel mot brunrøde politiske fremstøt. For å ha bred oppslutning må Ap føre en sosial-individualistisk politikk, en progressiv sentrumspolitikk på det økonomisk-politiske kartet, ikke henfalle til autoritært marxistisk sosialdemokrati à la Gro Harlem Brundtland og hennes kumpaner før Norge ble et anarki, se kapittel 13. Folket vil ikke ha dette. Folket vil ikke ha øvrighetspolitikk, men folkepolitikk. Det må Ap ta inn over seg.

Vi minner om noen av anarkistenes aksjoner i 2009 og videre:

a. Boikott Hamsun-året. Hele forfatterskapet er brunt - man kan ikke på ærligvis skille mellom "forfatteren" og "nazisten". En representativ dokumentasjon. Se  kapittel 36 på  http://www.anarchy.no/enronism.html.

b. Stortingsvalget 2009. Folkebevegelsens aksjoner med boikott av Frp, SV og Rødt m.v. og resultater, se http://www.anarchy.no/stortingsvalget2009.html .

c. Datalagringsdirektivet. Nei til "Storebror ser deg" - Anarkistene sier nei til EU-direktiv 2006/24. Brunrøde krefter i Arbeiderpartiet går for mere av et Storebror Ser Deg Samfunn, og vil fortsatt innføre Datalagringsdirektivet. Disse brunrøde kreftene må stoppes! Søk på "Storebror ser deg" i http://www.anarchy.no/andebatt.html . Anarkistene har ikke glemt Lund-kommisjonen. Ulovlig overvåkning kan skje igjen.

d. NORGES RÅD FOR ETTERSPØRSELSSTYRING TIL FULL SYSSELSETTING - ETSYS. HVA MÅ GJØRES?... for å løse resesjonsproblemet! se http://www.anarchy.no/etsys.html . Krisen er langt fra over, og når Sigbjørn Johnsen, den ny-gamle Ap-finansstatsråden i desember 2009 maser om at folk skal spare og kutte ned på forbruket på TV, så blir dette et bidrag til å "spare seg til fant". Parolen er heller løp og kjøp. Norges Bank ser også ut til feilaktig å avblåse krisen på forskudd, ved økninger i styringsrenten. ETSYS mener at renteopptrappingen kommer for tidlig. ETSYS mener krisen vil merkes ut 2011, og det blir for tidlig å sette på bremsene noe særlig før i 2012. Men det offentlige konsumet må holdes i sjakk. Man bør ta sikte på en myk landing i 2012, og med tilnærmet full sysselsetting. Se også World Economic Council, http://www.anarchy.no/wec.html .

e. Utvikling av @-modellen for å hindre oklarki - pøbelvelde, ved demonstrasjoner, søk på @-modellen i http://www.anarchy.no/apts.html  , se også http://www.anarchy.no/ija238.html  , http://www.anarchy.no/oslo.html  og http://www.anarchy.no/abcde.html . I samsvar med @-modellen ble det også ro og orden under de store Obama-demonstrasjonene i tilknytning til Nobels Fredspris-utdeling 10.12.2009, i motsetning til mange demonstrasjoner i utlandet som ble preget av oklarki.

f. Brune kort til Blitz, Frp- og SV-koryféer, TV2 & "Sons of Anarchy", i realiteten "Sons of Ochlarchy", NRK & John Adams og Wikipedia for falskt å påstå at det er "Anarchy in Somalia" når det i realiteten er oklarki med rivaliserende polyarki. Se nordisk og internasjonal avdeling på http://www.anarchy.no/iat.html

g. Politiaksjoner - kjeltringstreker og politisk torpedovirksomhet? Anarkistenes syn! Se Anarkidebatten http://www.anarchy.no/andebatt.html , søk på torpedovirksomhet.

h. Vallasaken oppdatert - Vi kan alle bli den lille - Se kapittel 77 på http://www.anarchy.no/enronism.html .

i. Nei til blanding av politi og religion! Norges Anarkistråd støtter brenning av hijaben - Se Anarkidebatten http://www.anarchy.no/andebatt.html , søk på hijab.

j. En sannsynlig naturlig forklaring på Snåsamannens suksess og et friskt fraspark mot daværende helsestatsråd "healing" Hanssen. Se Anarkidebatten http://www.anarchy.no/andebatt.html , søk på Snåsamannens.

k. Grønn/øko-anarkistisk aksjon, mot menneskeskapt global oppvarming, bl.a. i desember i København, se http://www.anarchy.no/green.html , søk på Copenhagen. Anarkistene tok avstand fra oklarkiet i København.

l. Sykelønnsordningen  på dagsordenen igjen. Bl.a. brunrøde krefter i Arbeiderpartiet har utfordret ordningen, men Jens Stoltenberg har også invitert til dialog. Anarkistenes innspill til dialog med statsrådet om sykefravær o.l., se http://www.anarchy.no/dialog.html .

m. Kampen mot ny blasfemiparagraf, hvor Sp etter press snudde i siste liten, se Anarkidebatten http://www.anarchy.no/andebatt.html , søk på ny blasfemiparagraf.

n. Fattigdomsbekjempelsen. På tide med et løft for sosialklienter, uføre-pensjonister og andre fattige. Kampen for å senke Gini-indeksen for Norge må nå komme i sentrum. Gini-indeksen er 100 når én har all inntekt og 0 når alle har lik inntekt. I de kommende årene bør Gini-indeksen ned mot 20 fra den nåværende på rundt regnet 25. Parolen er: Ned med Gini-indeksen! Se også Idédugnaden http://www.anarchy.no/dugnad.html kapittel XI om kampen mot fattigdommen.

Det har også vært et bredt internasjonalt engasjement med et kritisk søkelys angående bl.a. situasjonen i A) de to andre anarkiene i verden, Sveits og Island, B) de middels autoritære statene England, USA, Israel, Hellas og Argentina, og C) de totalitære ekstremist-statene Peru, Sri Lanka, Zimbabwe, Kina, India, Pakistan, Iran, Burma, Georgia og i den Arabiske Liga, og D) kampen mot terrorismen. Terrorisme er en type oklarki. Se www.anarchy.no , http://www.anarchy.no/andebate.html , http://www.anarchy.no/iat.html og http://www.anarchy.no/ijaupdate.html for nærmere informasjon.

Mange av aksjonene der anarkistene var engasjert hadde en heldig utgang i 2009, og andre aksjoner fortsetter i 2010.

16. Norge er altså signifikant, betydelig, anarkistisk siden 1994. Mange er imidlertid ikke fornøyd med det nåværende moderate nivået på ca 54% anarkigrad, men vil ha et enda mer anarkistisk system her til lands.

Spørsmålet melder seg da hvordan en skal reorganisere samfunnet så Norge kan få en mye høyere grad av anarki, f.eks rund 70-80% anarkigrad, og altså en autoritærgrad på bare 20-30%? En måte å oppnå dette er gjennom innføring av

A. Et føderalistisk system for norsk offentlig sektor, med direkte demokrati, à la det offentlige systemet i den Sveitsiske Konføderasjon, se: http://www.anarchy.no/swiss1.html .

B. Mer samvirkeorganisering, kooperasjon, i privat og offentlig finansiert sektor. Dette er en sosialistisk organisasjonsform som forener egennytten med fellesnytten på en god måte, og det er også en form for direkte økonomisk demokrati, se: http://www.anarchy.no/samvirk1.html .

C. Mer horisontal organisasjon i næringslivet i privat og offentlig sektor generelt, slik dette blant annet er diskutert og eksemplifisert i en bok av Frank Ostroff, se: http://www.anarchy.no/horizon1.html .

D. Ved å strekke seg etter og tilnærme seg anarkistiske prinsipper generelt som en ledestjerne for det økonomiske og politisk/administrative liv bredt definert. Disse prinsippene er gjengitt og drøftet blant annet i Anarkistisk Universitetslags grunnkurs i anarkisme, se: http://www.anarchy.no/course1.html . Se også http://www.anarchy.no/politikk.html .

E. Fortsatt holde seg ute av EU. Gode argumenter for dette standpunktet finner man i EU-debatten, se: http://www.anarchy.no/eu.html .

Ved å gjennomføre programmet nevnt i punkt A.- E. kan man altså oppnå en anarkigrad i Norge på en 70-80%, en mye høyere grad av anarki enn i dag, dvs. en middels til høy grad av anarki, og tilsvarende lavere autoritærgrad - ned i mot 20-30%. Selv om en satser på dette programmet vil det rimeligvis ta lang tid og innebære en kraftig revolusjonering både i offentlig og privat sektor - og det blir ikke lett. Men det blir verdt innsatsen - vi bør komme igang jo før jo heller.

17. Borgerkrigslignende tilstander i Somalia og andre mislykte stater [søk på FAILED STATES i http://www.anarchy.no/apt.html for mer informasjon om slike stater] blir ofte feilaktig kalt "anarki" i media mens det i virkeligheten er oklarki, pøbelherrevelde i vid forstand, det dreier seg om. Slikt fortjener brunt kort. Disse oklarkiske samfunnene har selvsagt ingen ting med anarki å gjøre. Media må skjerpe seg. Anarki og oklarki finnes på helt forskjellige steder på det økonomisk-politiske kartet. Oklarki har typisk mer enn 666 promille autoritærgrad, er totalitært og ekstremisme, mens anarkier har 50% eller mindre autoritærgrad. Anarkistene står i første rekke i kampen mot oklarkier, internasjonalt og lokalt, bl.a. når det gjelder mobbing på skolene og i arbeidslivet. "Mobbing har til hensikt å demonstrere makt, å tvinge noen til å adlyde, å utnytte noen til egen vinning, eller å skaffe seg egne fordeler på andres bekostning." (Professor Ståle Einarsen, 1999). Dette er den rake motsetning til anarki. Oklarki kan noe forenklet sammenfattes i et ord: Kue...

Blir du mobbet - ta kontakt - anarkistene hjelper deg. Oklarkene skal knekkes.

Send en e-mail til "anarkistenes hjelp mot mobbing" - Klikk her

Godt nyttår 2010 fra anarkistene!

Mvh.
S. Olsen
Landsråd i Folkerådet - NACO

ISSN 0800-0220 - ISSN 1890-9485

http://www.anarchy.no/nt2010.html

Andre nyttårstaler fra anarkistene:

Anarkistinternasjonalens hovedpolicy for 2010: http://www.anarchy.no/ai2010.html

IIFORs nyttårsrapport for 2010: http://www.anarchy.no/ny2010.html

Links


Oppdateringer fra og med juli 2010 - Jens Stoltenberg må jekke seg mere ned om de rødgrønne skal berge oppslutningen

PS. Juli 2010. Ved nyttår 2010 slo anarkistene fast at Jens Stoltenberg hadde herskerkåte tendenser og at han skulle jekke seg ned et hakk. Dette har i for liten grad skjedd. Jens Stoltenberg møter motgang og må se seg forbigått av Høyre. Både anarkistene, velgere og LO-tillitsvalgte er skuffet over Jens Stoltenberg. Anarkistene og velgerne i sin alminnelighet mener partiet ikke holder valgløftene sine, mens LO-tillitsvalgte hevder Jens Stoltenberg selger sjela til Arbeiderpartiet.

I en meningsmåling som NORSTAT har gjennomført for NRK 22.07.2010, og som gjelder hele landet, er Høyre nå større enn Arbeiderpartiet. Trofaste Arbeiderpartivelgere mener partiet ikke lenger er til å stole på. I Gjøvik som med unntak av krigsårene har vært Arbeiderpartistyrt siden 1923, er det i ferd med å vokse fram en kraftig misnøye. Sentrale LO-folk i Oppland reagerer nå mot eget parti. De mener Arbeiderpartitoppene har solgt sjela til partiet. "Sjela til Ap tilhører oss og ikke en elite. Vi blir ikke hørt," sier Anders Aslesen, nestleder i LO Gjøvik, Land, Toten og Etnedal. Jens Stoltenberg må jekke seg mere ned om de rødgrønne skal berge oppslutningen, slår anarkistene fast.

PPS. 08.08.2010. Klar tale til statsministeren - folkets tjener - Jens Stoltenberg. Jensemann har tydeligvis vanskelig for å lære å jekke seg ned... Nå er det på tide å jekke seg ned et par hakk Jens, ellers blir du sannsynligvis sparket! Se anarkistenes Direkte aksjon mot monstermaster i Hardanger, klikk på: http://www.anarchy.no/direkteaksjon.html. Enten får du jekke deg ned, ellers blir du meget mulig jekket ut!!! Norge trenger ikke overordnet styring, ovenifra og ned, dvs. hersking...

Sentraladministrasjonen inkludert statsministerens kontor og statsministeren - folkets tjener, må kun fungere som koordinator og administrator for folket, fungere nedenfra, fra grasrota og opp, og ikke forsøke noe omvendt, dvs. å herske. Det er styring uten hersking folket vil ha Jens, det er det som er anarki, herr Stoltenberg, og glem aldri at Norge er et anarki siden 1994/95. Norge har ikke et autoritært marxistisk system, slik som under Einar Gerhardsen og Gro Harlem Brundtland. Forsøk på å innføre dette igjen er å gå baklengs inn i historien, og vil høyst sannsynlig falle på stengrunn. Det norske anarkiet er riktignok av lav grad så langt, med ca 54% for tiden, men anarkigraden bør øke - ikke omvendt! Husk og lev etter det Jensemann!!! Så kan det kanskje bli et rødgrønt sentrum-venstre statsråd også ved neste stortingsvalg! V.h. S. Olsen, landsråd i Norges Anarkistråd - Folkerådet.

PPPS. 10.08.2010. Jensemann har jekket seg ned et hakk, og det ser vi som positivt, se link til Direkte aksjon mot monstermaster i Hardanger, i PPS. 08.08.2010. Vi mener imidlertid han bør jekke seg ned enda et hakk, i andre aktuelle saker, for å sikre seg et bra resultat for det rødgrønne sentrum-venstre-alternativet ved kommunevalget i 2011, og ved stortingsvalget i 2013. Og så støtter vi det sosial-individualistiske sentrum, SP og denne siden i AP, og vil bidra til at den brunrøde høyre- og nedsiden i Arbeiderpartiet og det autoritære, marxistiske, SV får mindre oppslutning og innflytelse.

PPPPS. 22.08.2010. Folket krever mer innflytelse på styringen her til lands. 15 prosent mener statsrådet er svært dårlige til å lytte til grasrota, mens 31 prosent mener at statsrådene er ganske dårlige til å lytte, viser en meningsmåling Respons har utført for Aftenposten. 31 prosent mener at det rødgrønne statsrådet verken er god eller dårlig til å lytte, 14 prosent mener ganske god og bare 1 prosent svært god.

Når det gjelder hva folk syns om statsrådets håndtering av striden om kraftlinjer over Hardangerfjorden, sier 36 prosent ganske dårlig og 25 prosent svært dårlig. Bare 9 prosent mener at Jens & Co har håndtert saken på en ganske god eller svært god måte, mens 19 prosent mener at håndteringen verken har vært god eller dårlig. Norges Anarkistråd og anarkistene generelt krever at større miljøhensyn tas i monstermast-saken, gutta fra NVE og deres lobby må få klart mindre makt og innflytelse, ellers er det sannsynligvis over og ut for den rødgrønne sentrum-venstre-koalisjonen ved de neste valgene.

Norges Anarkistråd slår i en kommentar til artikkelen "Må lytte mer til grasrota" i Nationen fast følgende, se http://www.nationen.no/2010/08/21/politikk/rodgronne/regjering/6116731/: Folket krever mer effektivitet og rettferdighet. Jens Stoltenberg & Co må jekke seg mere ned! Jens Stoltenberg & Co må jekke seg mere ned og folket, sett som klasse i motsetning til øvrigheten i lønn og/eller rang, i privat og offentlig sektor, få større innflytelse, om den rødgrønne sentrum-venstre-koalisjonen skal får flertall ved kommunevalget i 2011 og stortingsvalget i 2013.

Dette krever sannsynligvis også endringer i lovverket, innskrenkinger i kapitalisters/økonomiske plutarkisters styringsrett, og mer folkeavstemninger o.l. som sikrer innflytelsen fra folket, både i privat og offentlig sektor. Folket krever større innflytelse, dvs. et flatere samfunnsmessig system, mer horisontal organisasjon, og mindre tendenser henimot topptung pyramide i lønn og/eller rang m.v. Det er i dag for mye ineffektivt byråkrati og tendenser henimot hersking, både i privat og offentlig sektor. Kort sagt: Folket krever mere effektivitet og rettferdighet i vid forstand. Mer informasjon på http://origo.no/-/bulletin/show/589043_jens-stoltenberg-maa-jekke-seg-ned.

PPPPPS. 28.08.2010. Høyre størst på enda en meningsmåling. Og Arbeiderpartiet fortsetter å gå tilbake. Jens Stoltenberg har tydeligvis ikke skjønt tegningen. Med en oppslutning på 28,1 prosent er Erna Solbergs Høyre 2,6 prosentpoeng større enn statsminister Jens Stoltenbergs parti. Høyres framgang er på 3,1 prosentpoeng. Det er tredje måned på rad at partiet til Solberg øker, ifølge målingen i Vårt Land. Bakgrunnstallene viser at en tredel av de nye velgerne til Høyre kommer fra Arbeiderpartiet, mens en firedel kommer fra Fremskrittspartiet. Ap går tilbake 3,5 prosentpoeng og ender på bare 25,5 prosent. Partiet har dermed mistet 300.000 velgere siden nyttår. De to andre rødgrønne partiene, SV og Senterpartiet, har henholdsvis framgang på 1,7 prosentpoeng til 7,1 prosent, og tilbakegang på 1,9 prosentpoeng til 5 prosent.

Norges Anarkistråd slår igjen fast at Jens Stoltenberg & Co må jekke seg mere ned, både i lønn og rang! Folket, sett som klasse i motsetning til øvrigheten i lønn og/eller rang, i privat og offentlig sektor, må få større innflytelse, om den rødgrønne sentrum-venstre-koalisjonen skal få flertall ved kommunevalget i 2011 og stortingsvalget i 2013. Større innflytelse for folket betyr et flatere samfunns-system, mer horisontal organisasjon, og mindre tendenser henimot topptung pyramide i lønn og/eller rang m.v. Folket krever mere effektivitet, også miljømessig, og rettferdighet - i vid forstand.

PPPPPPS. 03.09.2010. Statsrådet jekker seg litt ned i de facto lønn og noe i rang i tilknytning til "gavesaken". Jens Stoltenberg strammet fredag inn gavereglene for politikere etter at VG avslørte at statsråder privat hadde beholdt gaver gitt dem på reiser i embeds medfør. Flere statstråder hadde beholdt privat gaver verdt mange tusen kroner. Å beholde slike gaver privat smaker litt av korrupsjon - i henhold til Oslokonvensjonen, http://www.anarchy.no/oslo_conv.html, en form for oklarki, pøbelherrevelde i vid forstand.

De gamle reglene som også gjaldt under Bondevik-2 statsrådet legitimerer faktisk en slik korrupt orklarkisk tendens, noe som har vært meget uheldig og representerer en tendens henimot topptung samfunnspyramide, ikke bare i lønn, men også politisk/administrativt, i rang. Det vil nå og fremover i følge Jens Stoltenberg gjelde samme stramme regler angående gaver for politikere som for tjenestemenn og -kvinner i sentraladministrasjonen. Gavene beholdt privat blir nå levert tilbake igjen. "Bra det blir orden på dette, men de berørte statsrådene burde hatt vett nok til å si nei til slikt, uansett regelverk, det er her utvist både mangel på dømmekraft og skjønn," konkluderer S. Olsen - Landsråd i Norges Anarkistråd.

Se også Norges Anarkistråds resolusjon "Stat og styring og det frihetlige (anarkisme)" publisert på Anarkidebatt http://www.anarchy.no/andebatt.html, som konkluderer med at: "Øvrigheten i offentlig og privat sektor må jekkes ned signifikant både i lønn og rang om anarkigraden skal øke, og samfunnet dermed få en flatere, inklusive mer effektiv og rettferdig - organisasjon, system og struktur! Folket sett som klasse i motsetning til øvrigheten i privat og offentlig sektor, ønsker og krever en slik utvikling! NÅ!" Første utkast av denne resolusjonen ble publisert og sendt ut som pressemelding 31.08.2010, og oppdatert og igjen sendt ut som pressemelding 03.09.2010. Statsrådet jekker seg litt ned i de facto lønn og noe i rang i tilknytning til "gavesaken", men mye mere må til for å få økt anarkigraden fra den nåværende på ca 54% til ca 55%.

PPPPPPPS. 08.09.2010. Kommunistene i RU anmelder Liv Signe Navarsete. Onsdag ble statsråden politianmeldt av Rød Ungdom for korrupsjon. RU mener at det er uakseptabelt at en statsråd tar imot så dyre gaver. En presset statsråd sa til TV 2 onsdag ettermiddag at hun burde reagert tidligere, og fortalt om gaven til 26.500 kroner. Onsdag kveld varslet statsråd Liv Signe Navarsete at hun kommer til å legge frem dokumentasjon på at hun har skattet av det omstridte armbåndet hun mottok fra Kjell Inge Røkke-selskapet Aker Yards i 2006 torsdag 09.09.2010. "Tabbekvoten til Navarsete er faretruende nær å bli brukt opp," sier S. Olsen, Landsråd i Norges Anarkistråd. 09.09.2010. Kommunal- og regionalstatsråd Liv Signe Navarsete har lagt frem skattebevis for armbåndet hun mottok i 2006. Hun må levere armbåndet tilbake til giveren.

Samferdselsstatsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) fikk og beholdt et armbånd da hun var gudmor for ferja «Sand» i 2007. Armbåndet ble gitt til Meltveit Kleppa av Fiskerstrand Verft, mens hun satt på stortinget og har ikke vært brukt. "Armbåndet er ikke tatt i bruk og jeg hadde ingen planer om å ta det i privat eie. Jeg har ikke, og ville heller ikke tatt, armbåndet med hjem. Derfor ble det ikke registrert i stortingets register og heller ikke oppgitt til skattemyndighetene," sier hun. Meltveit Kleppa opplyser i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet torsdag kveld at hun vil levere tilbake armbåndet. Hun opplyser at armbåndet hadde en verdi på litt under 15.000 kroner. "Tabbekvoten til Meltveit Kleppa er også faretruende nær å bli brukt opp," sier S. Olsen, Landsråd i Norges Anarkistråd.

Forøvrig, link til 'Nyttårstalen til anarkistene oppdatert med halvårsrapport juli 2010 og senere', og alle PS-ene, finnes også hos Nationen, se http://debatt.nationen.no/-/bulletin/show/593462_nyttaarstalen-fra-anarkistene-2010-oppdatert-med-halvaarsr. Og Norges Anarkistråds resolusjon 'Om stat og styring og det frihetlige (anarkisme)' er i sin helhet å finne på Nationen, se http://debatt.nationen.no/-/bulletin/show/593461_om-stat-og-styring-og-det-frihetlige-anarkisme.

Ad "tørr-råteproblemet i de største potetene" i Senterpartiet. Hva må gjøres? Norges Anarkistråd konstaterer en del "tørr-råte på de største potetene" i Senterpartiet. Disse synes ikke videre velegnet til "mat" for folket her til lands. Om de befengte "storpotetene" bør kastes eller det holder med å "kutte vekk råten" og så spise resten, er et spørsmål som nå bør diskuteres seriøst blant grasrota i Sp og blant folket i sin alminnelighet. En ting er imidlertid høyst sannsynlig: Dersom det ikke gjøres noe drastisk vil nok få "kjøpe Sp-potetene" generelt ved kommunevalget i 2011 og stortingsvalget i 2013.

16.09.2010 får man beskjed om at kommunistenes anmeldelse av Navarsete ikke gir grunnlag for etterforskning fra Økokrims side, saken er altså henlagt. Det er altså ikke noe kriminelt i denne saken, men det er utvilsomt utvist meget dårlig skjønn og mangel på dømmekraft fra Navarsetes side. Senterpartiet har også mottatt pengegaver fra bedrifter med det offentlige på eiersiden, noe som såvidt vi har forstått ikke er lovlig, og det er reist spørsmål om Olje- og energistatsrådens habilitet i sakens anledning. Vi avventer videre behandling og undersøkelser av denne saken, før vi drar konklusjoner, men det er i alle fall utvist mangel på dømmekraft og meget dårlig skjønn fra Sps side også her. Pengerotet og "tørr-råte problemet" i Sp-toppen må snarest finne sin løsning, sett ut fra Sps egen interesse. Om ikke dette skjer raskt vil sannsynligvis Sp rase nedover i oppslutning," konkluderer S. Olsen, Landsråd i Norges Anarkistråd.

17.09.2010. Navarsete sier fra seg lederhonoraret i Sp. Opprydding påbegynt. "Nå trenger vi en dugnad, for vi er ikke et rikt parti. Jeg vil herved starte dugnaden ved å frasi meg honoraret på kr. 50.000 som jeg får for ledervervet," sa Navarsete til Senterpartiets landsstyremøte fredag. Hun bekreftet også at partiet har levert tilbake den ulovlige pengestøtten de mottok fra kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Verk. Pengene ble sendt tilbake da det ble klart at politiske partier ikke har lov til å ta imot penger fra offentlig eide selskaper. "Vi har ikke ført et eget prosjektregnskap, men pengene har gått inn i partiets regnskap. Vi brukte pengene til ulike aktiviteter knyttet til valgkamp og promotere fornybar energi på mange områder," bekrefter Navarsete.

I sin tale til partiets landsstyre fredag understreket hun at hennes partikollega, olje- og energistatsråd Terje Riis-Johansen, ikke hadde fått kjennskap til gavene fra Troms Kraft og Eidsiva Energi og hun beklaget at det ikke hadde skjedd. "Terje Riis-Johansen burde visst, men visste ikke. Det er viktig at partifolk som kommer i nærheten av å fatte vedtak som angår givere får vite hvor pengene kommer fra. Vi forvisset oss ikke om at Riis-Johansen visste. Jeg tar ansvaret for at det ikke skjedde," sa Navarsete. "Vi har gjort feil, men så fort vil ble klar over det, satte vi i gang arbeidet for å hindre at det skal skje igjen," fortsatte hun. "Dette er bare en begynnelse på oppdrydding. Mer må nok til for å gjennopprette tilliten til Sp," sier S. Olsen, Landsråd i Norges Anarkistråd.

26.10.2010. Riis-Johansen og Navarsete grillet på Stortinget. Saksordfører Per-Kristian Foss synes Riis-Johansen fremsto som lite troverdig. Sp-leder og kommunal- og regionalstatsråd Liv Signe Navarsete og olje- og energistatsråd Terje Riis-Johansen stilte tirsdag til åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om pengegavene til Senterpartiet. Klokken 11.15 var Riis-Johansen ferdig med sin del. Fra 11.50 var det Navarsete sin tur å bli grillet. Hovedanliggendet for komiteen er å få vite om Riis-Johansen kjente til eller burde ha kjent til pengestøtten som Senterpartiet mottok fra de to kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft i forbindelse med et såkalt fornybarprosjekt.

Ledelsen i Senterpartiet hevder Riis-Johansen ikke ble orientert. Justisdepartementet har også trodd på ham og sagt at han var habil da han ga en omstridt konsesjon til Sp-sponsor Eidsiva. Senere opplysninger tydet på at Riis-Johansen i god tid før valget i 2009 visste, eller i det minste burde ha visst, at det såkalte fornybarprosjektet skulle gi Senterpartiet penger. Dette hevder tidligere generalsekretær Ivar Egeberg i Sp. I flere e-poster mellom Senterpartiet, Oljedepartementet og Eidsiva omtales denne støtten. I en av mailene som Riis-Johansens høyre hånd, Sigrid Hjørnegård, har mottatt står det svart på hvitt at Eidsiva sponser Senterpartiet. Støtten på 500.000 kroner fra Eidsiva Energi og 200.000 kroner fra Troms kraft viste seg å være ulovlig og er senere betalt tilbake.

22.12.2010. Sp er i søkelyset for mulig brudd på regnskapsloven... "Toppene i Senterpartiet bør vurdere sine stillinger," sier S. Olsen, Landsråd i Norges Anarkistråd. Anarkistfødersjonen i Norge, AFIN, som velger Norges Anarkistråd, har også drøftet lederproblemet i Senterpartiet, se http://www.anarchy.no/neitil.html. PS. Senterpartiet ble dømt for brudd på regnskapsloven, se http://www.anarchy.no/enronism.html, partiledelsen ble frikjent, topper i Sp-administrasjonen fikk skylden. Juridisk har Navarsete og de øvrige Sp-toppene gått klar av alle gavessakene, men moralsk holder ikke dette. "Vi gjentar at toppene i Senterpartiet bør vurdere sine stillinger," sier S. Olsen.