NYTT FRA
ANARKISTISK UNIVERSITETSLAG:

Google international translation tool - Norwegian to English etc. - Click here!

LITT HISTORIKK

Anarkistisk Universitetslag har sine røtter tilbake til slutten av 1960-årene, som en uformell gruppe av anarkister ved Universitetet i Oslo. Den libertære progrockgruppen FABS (Det Føderalistiske Anarkistiske Beat Sambandet) spilte på flere studentfester, frihetlige folk fra Kultursyndikatet som studerte ved UiO var med i fagkritikk og aksjoner, og anarkistbladet Svarte Fane med visesangeren Ole Paus i redaksjonen, ble utgitt. Tidlig på 1970 tallet deltok anarkister i Grønt Gras og i Folkebevegelsen mot EF. Anarkisten Jens Bjørneboe gjestet studentsamfunnet. På midten av 1970-tallet ble det gitt ut et "Teoretisk tidsskrift for frihetlig analyse" (Rådsmakt) med Arvid Weber Skjærpe og Terje Røli i redaksjonen. Det ble trykt av Universitetsforlaget. Arvid Weber Skjærpe var også redaktør av Universitas en periode. Flere anarkister arbeidet i Grønt Gras utover på 1970-tallet. Anarkisten Andreas Hompland var primus motor i anarkistorganet Folkebladet, som ble utgitt fra og med 1971.

Store deler av dette uformelle nettverket fortsatte i Anarkistenes Organisasjon (Anarkistføderasjonen i Norge), da den ble startet opp høsten 1977, og tidlig på 1980-tallet ble Anarkistisk Universitetslag formelt stiftet. Det var også en gruppe på Ås, knyttet til NLH - nå UMB, og siden kom det medlemmer i Trondheim, Tromsø og i Bergen, og det spredde seg videre nasjonalt og internasjonalt. Anarkistisk Universiteteslag ble noe senere også til The Anarchist International University Federation (AIUF/AU).

Arwid Weber Skjærpe medvirket da Anarkistenes Organisasjon overtok rettighetene til Folkebladet (Anarkistorganet) fra og med 1977. I dette året fikk han også utgitt boken "Selvstyre som system" i Aschehougs Kildeserie ISBN 83-03-08903-8, og han donerte en betydelig samling med anarkiststoff, bl.a. Folkebladet, Rådsmakt og materiale fra svenske SAC, til anarkistføderasjonens arkiv. Denne samlingen inngår i dag i IIFORs arkiver. Overtakelsen av rettighetene til Folkebladet medførte først at anarkistorganisasjons medlemsblad ble slått sammen med Folkebladet. I nr 5 1978 stod det i medlemsbladet "Nå også som Folkebladet" og Folkebladets originale logo/tittel var trykt på bakre omslag.

Fra og med 1979 kom Folkebladet med egne utgivelser, utskilt fra anarkistorganisasjonens medlemsblad, som da hadde tittelen "Svarte Emma" oppkalt etter Emma Goldman. Tittelen [An] International Journal of Anarchism på Folkebladet ble innført fra og med nr 1 (14) 1984. Dette hadde sammenheng med at Anarkistinternasjonalen IFAs Bulletin C.R.I.F.A nærmest opphørte, og man trengte et samlende organ for hele IFA, som altså ble International Journal of Anarchism. Den offisielle tittelen på IJ@ er: International Journal of Anarchism - ifa-Solidaritet - folkebladet © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009.

Snart etter oppstarten tidlig på 1980-tallet ble AU annonsert i Forelesningskatalogen ved UiO, under Studentforeninger. F.eks. i Forelesningskatalogen for vårsemesteret 1984 side 299 under Studentforeninger sto følgende:

Anarkistisk Universitetslag (A.U.) er ANORG's føderasjon ved Universitetet i Oslo. De som ønsker medlemskap må først ta et grunnkurs som koster 30 kroner. Adresse: Anarkistisk Universitetslag c/o Folkebladet, boks 117 Ankertorget 0133 Oslo 1.

I 1984 kom Anarkistisk Universitetslag med veggaviser på oppslagstavlene ved Universitetet i Oslo. Informasjonssekretær og primus motor i A.U. R. Gustavsen ble avbildet med en av veggavisene i Folkebladet, som da altså også hadde tittelen [An] International Journal of Anarchism, nr 6 (14) 1984. I januar 1985 arrangerte A.U. en forelesningserie om "Alternativ produksjon og distribusjon - Anarkismen" som ble avholdt i Auditorium 3 i Sophus Bugges hus - Det historisk-filosofiske fakultet ved UiO, med påfølgende debatt.

I Forelesningskatalogen for vårsemesteret 1985 side 321 under Studentforeninger sto følgende:

Anarkistisk Universitetslag (A.U.) er anarkistenes studentorganisasjon ved Universitetet i Oslo. A.U. er tilsluttet ANORG, ANarkistenes ORGansisasjon i Norden som igjen er tilsluttet IFA, Internasjonalen til Føderasjonene av Anarkister. A.U. har møte hver 14. dag. Studenter får 50% rabatt på medlemskontigenten. Skriv til: Anarkistisk Universitetslag c/o Folkebladet, P.b. 117 Ankertorget 0133 Oslo 1.

Like over på midten av 1980-tallet tok A.U. initiativet til Økonomisk-Politisk Seminar (ØPS) ved UiO. Dette ble også annonsert i Forelesningskatalogen, f.eks. for høsten 1989 sto følgende å lese på side 366 Studentforeninger:

ANARKISTISK UNIVERSITETSLAG (A.U.) er anarkistenes studentorganisasjon ved Universitetet i Oslo. A.U. er tilsluttet ANORG, ANarkistenes ORGansisasjon i Norden som igjen er tilsluttet IFA, Internasjonalen til Føderasjonene av Anarkister. A.U. har møte hver 14. dag. A.U. har tatt initiativet til Økonomisk-politisk seminar som holder til på rom 334 i Eilerts Sundts hus. Seminaret løper annen hver tirsdag. Skriv til Anarkistisk Universitetslag c/o Folkebladet, boks 117 Ankertorget 0133 Oslo 1.

I Forelesningskatalogen for høstsemesteret 1995, på side 457 Faglige, politiske og religiøse foreninger m.m. sto følgende:

ANARKISTISK UNIVERSITETSLAG (A.U.) er anarkistenes studentorganisasjon ved Universitetet i Oslo. A.U. er tilsluttet ANORG, ANarkistenes ORGansisasjon i Norden som igjen er tilsluttet IFA, Internasjonalen til Føderasjonene av Anarkister. A.U. har møte hver 14. dag. A.U. har tatt initiativet til Økonomisk-politisk seminar som holder til på rom 334 i Eilerts Sundts hus. Det tas forbehold om endringer, se oppslag. Anarkistisk Universitetslag c/o Folkebladet, Boks 4777 Sofienberg 0506 Oslo.

Omtrent samme annonse sto i Forelesningskatalogen for UiO så lenge den kom på trykk, dvs. til tidlig på 2000-tallet. I 2003 fylte A.U. ut et registreringskjema til Studentsamskipnaden i Oslo, SiO, Læringsmiljø ved UiO, og kom med på UiOs nettsider under Studentforeninger. Under punktet om "formål og virke" på skjemaet skrev A.U.: "Utbredelse av anarkistisk teori og praksis. Delta i utgivelse av International Journal of Anarchism." www.anarchy.no ble oppgitt som "foreningens nettside". SiOs regime for studentforeninger ble imidlertid senere mer byråkratisk og AU valgte da å avslutte dette samarbeidet, og innta en mer autonom posisjon ved UiO. I dag har AU/AIUF følgende hjemmeside som gjelder både for organisasjonen ved UiO og andre steder verden over: http://www.anarchy.no/au.html. Nettverksmedlemskap er gratis. AU er også listet opp på Oslosurfs katalog over Universitet og Høyskoler - Studentaktiviteter: http://www.oslosurf.com/Katalog/Universitet_og_h_yskoler/Student_aktiviteter/.

MASTERSTUDIUM TIL CAND. ANARCH. OG PH. D. I LIBERTARIAN POLITICAL ECONOMY - OG OM AI-SEKRETARIATET - MEDLEMSKAP

Alle medlemmer av AI-sekretariatet (WSC-IFA & AISC's sekretariat etc.) har bestått grunnkurset og videregående kurs i anarkisme. Pensum for grunnkurs pluss videregående kurs, dvs. masterstudiumet til cand. anarch. tilsvarer hele www.anarchy.no, pluss publisering av minst en vitenskapelig artikkel i et anerkjent fagtidskrift, eller publisering av flere mer populære artikler. Grunnkurset og videregående kurs evalueres med bestått vs ikke-bestått og listen ligger relativt høyt. Bestått begge kurs er en forutsetning for å kunne velges til AI-sekretariatet, og bestått grunnkurs er en forutsetning for fullt medlemskap i AIs organisasjoner i tillegg til betalt kontigent. (Kun nettverksmedlemskap, også GAIAN, krever ingen forkunnskaper, og er gratis.) Har man bestått begge kurs og publisert relevante fagartikler, og således er blitt cand. anarch. og leverer en Ph D-diplomoppgave på doktorgradsnivå, som også får bestått som karakter, får man rett til tittelen Ph D. of libertarian political economy, med vitnemål utstedt av IIFOR og AIUF, for begge deler. Cand. anarch.-er får også vitnemål av AIUF og IIFOR.

AI-sekretariatet velges på Anarkistinternasjonalens kongresser annen hvert år og har en autonom, selvstendig og fri stilling innenfor visse rammer, vedtatt av kongressen. Kongressen dreier seg om AI/IFA som helhet og alle seksjoner, dvs. geografiske og for ulike aspekter, blant disse AIUF/AU. Alle seksjoner har autonomi, selvstendighet og en fri stilling, og er styrt nedenfra og opp eller har ingen topp.

ANARKIST-INTERNASJONALEN PÅ INTERNETT

Anarkist-internasjonalen -AI/IFA - l'Internationale des Federations Anarchistes - m.v. er på Internett med egne hjemmesider. Dette er et seriøst alternativ til alt tøvet om anarkisme som finnes på nettet, hvor uforstandige og provokatører av liberalistisk, nazistisk, populistisk og marxistisk type (bl.a. trotskister) blander sammen anarki og kaos samt oklarki, dvs pøbelvelde, som er det motsatte av anarki. Men de pøblete herskertypene og kaosmakerne får altså ikke herske og herse uhemmet på internett... Anarkist-internasjonalens URL er http://www.anarchy.no/ai.html . På den websiden er det oversikter over internasjonale aksjoner og arrangementer, en kontakt-mailform som du kan bruke om du ønsker mer informasjon om ulike seksjoner og føderasjoner etc., samt linker til slike.

IFAs hjemmesider, the Anarchist International Information Service, har følgende URL: www.anarchy.no . IFA-hjemmesidene inneholder for det meste faglige artikler og nyhets- og kommentarstoff på engelsk, men også noe på nordiske språk. Det Internasjonale Anarkist-Tribunalet, IAT, har en egen nordisk avdeling, se http://www.anarchy.no/iat.html .

ANARKISTENES INTERNASJONALE NETTVERK

Anarkist-internasjonalen (AI/IFA) holder på med å bygge opp et føderativt nettverk av anarkister på Internet. Hvis du har egen e-postadresse og/eller blog og/eller hjemmeside, så send informasjonen til IFAs e-mail adresse (bruk mailformen til WSC-IFA). IFA/AI har linket opp mange blogger og websider som peker til www.anarchy.no-sider, på filen med externe linker. Dine sider kan også komme med der. Slutt deg til IFAs Internet-verk via IFAs verdenssekretariat & kommisjon, WSC-IFA, bruk mailformen på URL http://www.anarchy.no/wscifa.html, med henblikk på dialog, føderalistisk samvirke og utveksling av internett-linker.

FOLKEBEVEGELSEN FOR VALGBOIKOTT AV Frp, SV, R OG ANDRE AUTORITÆRE

Anarkistisk Universitetslag har også vært med på å starte Folkebevegelsen for valgboikott av Frp, SV, R og andre autoritære ved Stortingsvalg og kommunevalg, samt idedugnad og valgdebatt, på Internett. Her får du råd om hvordan du kan stemme mest mulig frihetlig når det er aktuelt.

Internet-sidene til Folkebevegelsen og idedugnaden finner du via "links" nedenfor under "Mer fra Norge".

Ellers har AU vært med på å iverksette den nye folkedebatten om EU på Internet, se (klikk her =>) http://www.anarchy.no/eu.html. I 2002 ble også den breie front-organisasjonen Libertære mot EU startet. Denne organisasjonen har dels medlemmer som utgjør en seksjon innenfor den generelle folkebevegelsen mot EU (Nei til EU), dels opererer den på egenhånd.

Generell informasjon om AU ved Universitetet i Oslo fantes som nevnt i Forelesningskatalogen (som desverre ikke kommer ut lenger), og ulike aktiviteter og studietilbud annonseres også av og til i Universitas. Radio Nova og Universitas har også hatt programmer og artikler med basis i Anarkistisk Universitetslag, se f.eks http://www.anarchy.no/univers1.html. AU har ikke alltid vært like fornøyd med det journalistiske arbeidet til disse studentorganene i denne sammenheng, men artikler og programmer har i alle fall skapt debatt om anarkismen ved universitetet. Vi anbefaler imidlertid at studenter og andre interesserte i hovedsak forholder seg til www.anarchy.no i tilknytning til anarkismen for å få noenlunde solid bakgrunn for egne meninger om det libertære.

Klikk "tilbake" i browser-menyen for å gå tilbake til AU's hjemmeside eller
klikk her =>
http://www.anarchy.no/au.html .

Kilde: IFA-AIIS & International Journal of Anarchism/Folkebladet-Anarkistorganet/Newsletter 3(26) og Anarkistenes Informasjonstjeneste AIT-OSLO.


Links